Đồ | Bài Kiếm Bay III - Tăng 8% Né. Khi Tướng né, tăng thêm 15% tấn công trong 2 giây và hồi 10% HP tối đa. (Nghỉ: 2 giây)

Bài Kiếm Bay III

Bài Kiếm Bay III
Cấp 1
Bài Kiếm Bay III
Tăng 8% Né. Khi Tướng né, tăng thêm 15% tấn công trong 2 giây và hồi 10% HP tối đa. (Nghỉ: 2 giây)
Tối đa 49999
Bán 2000 Pha Lê Xanh