Đồ | Bài Kiếm Bay IV - Tăng 8% Né. Khi Tướng né, tăng thêm 15% tấn công trong 2 giây và hồi 10% HP tối đa. (Nghỉ: 2 giây)

Bài Kiếm Bay IV

Bài Kiếm Bay IV
Cấp 1
Bài Kiếm Bay IV
Tăng 8% Né. Khi Tướng né, tăng thêm 15% tấn công trong 2 giây và hồi 10% HP tối đa. (Nghỉ: 2 giây)
Tối đa 49999
Bán 2000 Pha Lê Xanh