Đồ | Bài Niềm Tin III - Khi tấn công, gây thiệt hại 2 lần bằng 50% tấn công cơ bản (Nghỉ 3 giây). Khi bị tấn công, chuyển tất cả thiệt hại phải chịu thành hồi máu 1 giây (Nghỉ 5 giây).

Bài Niềm Tin III

Bài Niềm Tin III
Cấp 1
Bài Niềm Tin III
Khi tấn công, gây thiệt hại 2 lần bằng 50% tấn công cơ bản (Nghỉ 3 giây). Khi bị tấn công, chuyển tất cả thiệt hại phải chịu thành hồi máu 1 giây (Nghỉ 5 giây).
Tối đa 49999
Bán 2000 Pha Lê Xanh