Đồ - Bài

Bài Niềm Tin III

Bài Niềm Tin III
Cấp 3
Bài Niềm Tin III
Khi tấn công, gây thiệt hại 2 lần bằng 70% tấn công cơ bản (Nghỉ 3 giây). Khi bị tấn công, chuyển tất cả thiệt hại phải chịu thành hồi máu 1,3 giây (Nghỉ 5 giây).
Tối đa 49999
Bán 18000 Pha Lê Xanh