Đồ - Bài

Bài Gậy Hắc Tôn III

Bài Gậy Hắc Tôn III
Cấp 5
Bài Gậy Hắc Tôn III
Tăng 60% tấn công và 50% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Tối đa 49999
Bán 50000 Pha Lê Xanh