Đồ | Bài Thiêu Đốt III - Có 5% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công.

Bài Thiêu Đốt III

Bài Thiêu Đốt III
Cấp 1
Bài Thiêu Đốt III
Có 5% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công.
Tối đa 49999
Bán 2000 Pha Lê Xanh

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Bài - Chứa 1 số Bài.Túi Bài - Chứa 1 số Bài. 1 0.23%
Túi Bài - Chứa 1 số Bài.Túi Bài - Chứa 1 số Bài. 2 0.23%
Bộ Thiêu Đốt cấp 1 - Nhận 1 bộ bài Thiêu Đốt.Bộ Thiêu Đốt cấp 1 - Nhận 1 bộ bài Thiêu Đốt. 1 100%
Túi bài ngẫu nhiên cấp 1 - Nhận 1 thẻ bài bất kỳ.Túi bài ngẫu nhiên cấp 1 - Nhận 1 thẻ bài bất kỳ. 1 2.62%
Thương NhânThương Nhân - Thánh Địa
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0.86%
1 500000Vàng