Đồ - Bài

Bài Hư Ảo III

Bài Hư Ảo III
Cấp 3
Bài Hư Ảo III
Tăng 17% tấn công và 3% tránh né khi chiến đấu.
Tối đa 49999
Bán 18000 Pha Lê Xanh

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Bộ Hư Ảo cấp 3 - Bộ bài Hư Ảo.Bộ Hư Ảo cấp 3 - Bộ bài Hư Ảo. 1 100%