Tài liệu tham khảo

Hồ Điệp

Hồ Điệp

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năng Tin tức Cấp Thú Nuôi Phí
1/10 Có 50% cơ hội để gây Thiệt Hại bằng 240% TC thú nuôi lên 2 Tướng địch ngẫu nhiên gần đó và làm Choáng chúng trong 1 giây. Nghỉ: 3,4 giây.
2/10 Có 50% cơ hội để gây Thiệt Hại bằng 280% TC thú nuôi lên 2 Tướng địch ngẫu nhiên gần đó và làm Choáng chúng trong 1,2 giây. Nghỉ: 3,6 giây. 2 7500
(375 Ấn)
3/10 Có 50% cơ hội để gây Thiệt Hại bằng 320% TC thú nuôi lên 2 Tướng địch ngẫu nhiên gần đó và làm Choáng chúng trong 1,4 giây. Nghỉ: 3,8 giây. 4 22500
(1125 Ấn)
4/10 Có 50% cơ hội để gây Thiệt Hại bằng 360% TC thú nuôi lên 2 Tướng địch ngẫu nhiên gần đó và làm Choáng chúng trong 1,6 giây. Nghỉ: 4 giây. 6 37500
(1875 Ấn)
5/10 Có 50% cơ hội để gây Thiệt Hại bằng 380% TC thú nuôi lên 3 Tướng địch ngẫu nhiên gần đó và làm Choáng chúng trong 1,6 giây. Nghỉ: 4 giây. 9 52500
(2625 Ấn)
6/10 Có 50% cơ hội để gây Thiệt Hại bằng 420% TC thú nuôi lên 3 Tướng địch ngẫu nhiên gần đó và làm Choáng chúng trong 1,8 giây. Nghỉ: 4,2 giây. 13 75000
(3750 Ấn)
7/10 Có 50% cơ hội để gây Thiệt Hại bằng 460% TC thú nuôi lên 3 Tướng địch ngẫu nhiên gần đó và làm Choáng chúng trong 2 giây. Nghỉ: 4,4 giây. 18 150000
(7500 Ấn)
8/10 Có 50% cơ hội để gây Thiệt Hại bằng 500% TC thú nuôi lên 3 Tướng địch ngẫu nhiên gần đó và làm Choáng chúng trong 2,2 giây. Nghỉ: 4,6 giây. 23 225000
(11250 Ấn)
9/10 Có 50% cơ hội để gây Thiệt Hại bằng 540% TC Thú nuôi lên 3 Tướng địch ngẫu nhiên gần đó khi Tướng của Thú nuôi bị tấn công đồng thời gây Choáng trong 2,4 giây. Nghỉ 4,8 giây 31 675000
(33750 Ấn)
10/10 Có 50% cơ hội để gây Thiệt Hại bằng 580% TC Thú nuôi lên 3 Tướng địch ngẫu nhiên gần đó khi Tướng của Thú nuôi bị tấn công đồng thời gây Choáng trong 2,6 giây. Nghỉ 5 giây 0
(0 Ấn)
Hồ Điệp
Cấp
Hồ Điệp
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
1 0 ( 1 )
(0 Dầu)
6690 450 350
2 3 ( 4 )
(20000 Dầu)
8190 549 350
3 4 ( 8 )
(40000 Dầu)
9690 648 350
4 6 ( 14 )
(60000 Dầu)
11190 747 350
5 8 ( 22 )
(80000 Dầu)
12690 846 350
6 10 ( 32 )
(100000 Dầu)
20880 1395 350
7 12 ( 44 )
(120000 Dầu)
22380 1494 350
8 14 ( 58 )
(140000 Dầu)
23880 1593 350
9 16 ( 74 )
(160000 Dầu)
25380 1692 350
10 18 ( 92 )
(180000 Dầu)
26880 1791 350
11 20 ( 112 )
(200000 Dầu)
35070 2340 350
12 24 ( 136 )
(240000 Dầu)
36570 2439 350
13 28 ( 164 )
(280000 Dầu)
38070 2538 350
14 32 ( 196 )
(320000 Dầu)
39570 2637 350
15 36 ( 232 )
(360000 Dầu)
41070 2736 350
16 40 ( 272 )
(400000 Dầu)
49260 3285 350
17 44 ( 316 )
(440000 Dầu)
50760 3384 350
18 48 ( 364 )
(480000 Dầu)
52260 3483 350
19 52 ( 416 )
(520000 Dầu)
53760 3582 350
20 56 ( 472 )
(560000 Dầu)
55260 3681 350
21 60 ( 532 )
(600000 Dầu)
63450 4230 350
22 64 ( 596 )
(640000 Dầu)
64950 4329 350
23 68 ( 664 )
(680000 Dầu)
66450 4428 350
24 72 ( 736 )
(720000 Dầu)
67950 4527 350
25 76 ( 812 )
(760000 Dầu)
69450 4626 350
26 80 ( 892 )
(800000 Dầu)
77640 5175 350
27 84 ( 976 )
(840000 Dầu)
79140 5274 350
28 88 ( 1064 )
(880000 Dầu)
80640 5373 350
29 92 ( 1156 )
(920000 Dầu)
82140 5472 350
30 96 ( 1252 )
(960000 Dầu)
83640 5571 350
31 100 ( 1352 )
(1000000 Dầu)
91830 6120 350
32 104 ( 1456 )
(1040000 Dầu)
93330 6219 350
33 108 ( 1564 )
(1080000 Dầu)
94830 6318 350
34 112 ( 1676 )
(1120000 Dầu)
96330 6417 350
35 116 ( 1792 )
(1160000 Dầu)
97830 6516 350
Cấp Tin tức
1 Đạt tới 10% TC của Tướng chủ khi Thú nuôi lên cấp 6.
11 Có 10% TC của Tướng chủ. Đạt tới 15% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
16 Có 15% TC của Tướng chủ. Đạt tới 20% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
21 Có 20% TC của Tướng chủ. Đạt tới 25% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
26 Có 25% TC của Tướng chủ. Đạt tới 30% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
30 Có 30% TC của Tướng chủ.
30 Có 30% TC của Tướng chủ.
1 Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1 10.6%
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. 2-3 13.57%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 3-6 12.43%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 3-9 10.5%

Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú – Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.