Tài liệu tham khảo

Voi CòiVoi Còi

Voi Còi

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năng Tin tức Cấp Thú Nuôi Phí
1/10 Có 60% cơ hội tạo một lá chắn kéo dài 2 giây cho 1 Tướng đồng minh ở gần đang có ít máu nhất khi Tướng của thú nuôi bị tấn công. Lá chắn tăng tỉ lệ Tránh Né thêm 30% và mang lại miễn nhiễm với Choáng và Sợ. Nghỉ: 4 giây
2/10 Có 60% cơ hội tạo một lá chắn kéo dài 2,5 giây cho 1 Tướng đồng minh ở gần đang có ít máu nhất khi Tướng của thú nuôi bị tấn công. Lá chắn tăng tỉ lệ Tránh Né thêm 30% và mang lại miễn nhiễm với Choáng và Sợ. Nghỉ: 4,5 giây 2 10000
(500 Ấn)
3/10 Có 60% cơ hội tạo một lá chắn kéo dài 2,5 giây cho 2 Tướng đồng minh ở gần đang có ít máu nhất khi Tướng của thú nuôi bị tấn công. Lá chắn tăng tỉ lệ Tránh Né thêm 30% và mang lại miễn nhiễm với Choáng và Sợ. Nghỉ: 4,5 giây 4 30000
(1500 Ấn)
4/10 Có 60% cơ hội tạo một lá chắn kéo dài 3 giây cho 2 Tướng đồng minh ở gần đang có ít máu nhất khi Tướng của thú nuôi bị tấn công. Lá chắn tăng tỉ lệ Tránh Né thêm 30% và mang lại miễn nhiễm với Choáng và Sợ. Nghỉ: 5 giây 6 50000
(2500 Ấn)
5/10 Có 60% cơ hội tạo một lá chắn kéo dài 3,5 giây cho 2 Tướng đồng minh ở gần đang có ít máu nhất khi Tướng của thú nuôi bị tấn công. Lá chắn tăng tỉ lệ Tránh Né thêm 30% và mang lại miễn nhiễm với Choáng và Sợ. Nghỉ: 5,5 giây 9 70000
(3500 Ấn)
6/10 Có 60% cơ hội tạo một lá chắn kéo dài 3,5 giây cho 3 Tướng đồng minh ở gần đang có ít máu nhất khi Tướng của thú nuôi bị tấn công. Lá chắn tăng tỉ lệ Tránh Né thêm 30% và mang lại miễn nhiễm với Choáng và Sợ. Nghỉ: 5,5 giây 13 100000
(5000 Ấn)
7/10 Có 60% cơ hội tạo một lá chắn kéo dài 4 giây cho 3 Tướng đồng minh ở gần đang có ít máu nhất khi Tướng của thú nuôi bị tấn công. Lá chắn tăng tỉ lệ Tránh Né thêm 30% và mang lại miễn nhiễm với Choáng và Sợ. Nghỉ: 6 giây 18 200000
(10000 Ấn)
8/10 Có 60% cơ hội tạo một lá chắn kéo dài 4,5 giây cho 3 Tướng đồng minh ở gần đang có ít máu nhất khi Tướng của thú nuôi bị tấn công. Lá chắn tăng tỉ lệ Tránh Né thêm 30% và mang lại miễn nhiễm với Choáng và Sợ. Nghỉ: 6,5 giây 23 300000
(15000 Ấn)
9/10 Có 60% cơ hội tạo một lá chắn kéo dài 4,5 giây cho 4 Tướng đồng minh ở gần đang có HP ít nhất khi Tướng của thú nuôi bị tấn công. Lá chắn tăng tỉ lệ Tránh Né thêm 30% và mang lại miễn nhiễm với Choáng và Sợ. Nghỉ 6,5 giây 31 900000
(45000 Ấn)
10/10 Có 60% cơ hội tạo một lá chắn kéo dài 5 giây cho 4 Tướng đồng minh ở gần đang có HP ít nhất khi Tướng của thú nuôi bị tấn công. Lá chắn tăng tỉ lệ Tránh Né thêm 30% và mang lại miễn nhiễm với Choáng và Sợ. Nghỉ 7 giây 0
(0 Ấn)
Voi Còi
Cấp
Voi Còi
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
1 0 ( 1 )
(0 Dầu)
10052 776 200
2 3 ( 4 )
(20000 Dầu)
12302 896 200
3 4 ( 8 )
(40000 Dầu)
14552 1016 200
4 6 ( 14 )
(60000 Dầu)
16802 1136 200
5 8 ( 22 )
(80000 Dầu)
19052 1256 200
6 10 ( 32 )
(100000 Dầu)
31354 2152 200
7 12 ( 44 )
(120000 Dầu)
33604 2272 200
8 14 ( 58 )
(140000 Dầu)
35854 2392 200
9 16 ( 74 )
(160000 Dầu)
38104 2512 200
10 18 ( 92 )
(180000 Dầu)
40354 2632 200
11 20 ( 112 )
(200000 Dầu)
52656 3528 200
12 24 ( 136 )
(240000 Dầu)
54906 3648 200
13 28 ( 164 )
(280000 Dầu)
57156 3768 200
14 32 ( 196 )
(320000 Dầu)
59406 3888 200
15 36 ( 232 )
(360000 Dầu)
61656 4008 200
16 40 ( 272 )
(400000 Dầu)
73958 4904 200
17 44 ( 316 )
(440000 Dầu)
76208 5024 200
18 48 ( 364 )
(480000 Dầu)
78458 5144 200
19 52 ( 416 )
(520000 Dầu)
80708 5264 200
20 56 ( 472 )
(560000 Dầu)
82958 5384 200
21 60 ( 532 )
(600000 Dầu)
95260 6280 200
22 64 ( 596 )
(640000 Dầu)
97510 6400 200
23 68 ( 664 )
(680000 Dầu)
99760 6520 200
24 72 ( 736 )
(720000 Dầu)
102010 6640 200
25 76 ( 812 )
(760000 Dầu)
104260 6760 200
26 80 ( 892 )
(800000 Dầu)
116562 7656 200
27 84 ( 976 )
(840000 Dầu)
118812 7776 200
28 88 ( 1064 )
(880000 Dầu)
121062 7896 200
29 92 ( 1156 )
(920000 Dầu)
123312 8016 200
30 96 ( 1252 )
(960000 Dầu)
125562 8136 200
31 100 ( 1352 )
(1000000 Dầu)
137864 9032 200
32 104 ( 1456 )
(1040000 Dầu)
140114 9152 200
33 108 ( 1564 )
(1080000 Dầu)
142364 9272 200
34 112 ( 1676 )
(1120000 Dầu)
144614 9392 200
35 116 ( 1792 )
(1160000 Dầu)
146864 9512 200
Cấp Tin tức
1 Đạt 16% TC của Tướng chủ khi thú nuôi lên cấp 6.
17 Có 16% TC của Tướng chủ. Đạt tới 22% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
23 Có 22% TC của Tướng chủ. Đạt tới 28% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
29 Có 28% TC của Tướng chủ. Đạt tới 34% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
35 Có 34% TC của Tướng chủ. Đạt tới 40% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
41 Có 40% TC của Tướng chủ.
41 Có 40% TC của Tướng chủ.
1 Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1 5.16%
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. 0-1 0.71%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 0-3 1.86%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 1-6 3.79%

Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú – Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.