Tài liệu tham khảo

Tiểu Quỷ

Tiểu Quỷ

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năng Tin tức Cấp Thú Nuôi Phí
1/10 Có 60% cơ hội gây TH bằng 200% TC thú nuôi cho 1 Tướng đối thủ có máu thấp nhất khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời giảm TC và Tốc độ TC của đối thủ bằng 30% trong 3 giây. Nghỉ: 5 giây.
2/10 Có 60% cơ hội gây TH bằng 250% TC thú nuôi cho 1 Tướng đối thủ có máu thấp nhất khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời giảm TC và Tốc độ TC của đối thủ bằng 35% trong 3 giây. Nghỉ: 5 giây. 2 10000
(500 Ấn)
3/10 Có 60% cơ hội gây TH bằng 300% TC thú nuôi cho 1 Tướng đối thủ có máu thấp nhất khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời giảm TC và Tốc độ TC của đối thủ bằng 40% trong 3 giây. Nghỉ: 4,6 giây. 4 30000
(1500 Ấn)
4/10 Có 60% cơ hội gây TH bằng 350% TC thú nuôi cho 1 Tướng đối thủ có máu thấp nhất khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời giảm TC và Tốc độ TC của đối thủ bằng 45% trong 3 giây. Nghỉ: 4,6 giây. 6 50000
(2500 Ấn)
5/10 Có 60% cơ hội gây TH bằng 400% TC thú nuôi cho 1 Tướng đối thủ có máu thấp nhất khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời giảm TC và Tốc độ TC của đối thủ bằng 50% trong 3 giây. Nghỉ: 4,2 giây. 9 70000
(3500 Ấn)
6/10 Có 60% cơ hội gây TH bằng 450% TC thú nuôi cho 1 Tướng đối thủ có máu thấp nhất khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời giảm TC và Tốc độ TC của đối thủ bằng 55% trong 3 giây. Nghỉ: 4,2 giây. 13 100000
(5000 Ấn)
7/10 Có 60% cơ hội gây TH bằng 500% TC thú nuôi cho 1 Tướng đối thủ có máu thấp nhất khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời giảm TC và Tốc độ TC của đối thủ bằng 60% trong 3 giây. Nghỉ: 4,2 giây. 18 200000
(10000 Ấn)
8/10 Có 60% cơ hội gây TH bằng 550% TC thú nuôi cho 1 Tướng đối thủ có máu thấp nhất khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời giảm TC và Tốc độ TC của đối thủ bằng 65% trong 3 giây. Nghỉ: 3,8 giây. 23 300000
(15000 Ấn)
9/10 Có 60% cơ hội gây Thiệt Hại bằng 600% TC Thú nuôi lên 1 Tướng đối thủ có máu thấp nhất khi Tướng của thú nuôi tấn công, đồng thời giảm TC và tốc độ tấn công của đối thủ bằng 70% trong 3 giây. Nghỉ 3,8 giây 31 900000
(45000 Ấn)
10/10 Có 60% cơ hội gây Thiệt Hại bằng 650% TC Thú nuôi lên 1 Tướng đối thủ có máu thấp nhất khi Tướng của thú nuôi tấn công, đồng thời giảm TC và tốc độ tấn công của đối thủ bằng 75% trong 3 giây. Nghỉ 3,4 giây 0
(0 Ấn)
Tiểu Quỷ
Cấp
Tiểu Quỷ
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
1 0 ( 1 )
(0 Dầu)
5512 810 250
2 3 ( 4 )
(20000 Dầu)
7762 972 250
3 4 ( 8 )
(40000 Dầu)
10012 1134 250
4 6 ( 14 )
(60000 Dầu)
12262 1296 250
5 8 ( 22 )
(80000 Dầu)
14512 1458 250
6 10 ( 32 )
(100000 Dầu)
22274 2430 250
7 12 ( 44 )
(120000 Dầu)
24524 2592 250
8 14 ( 58 )
(140000 Dầu)
26774 2754 250
9 16 ( 74 )
(160000 Dầu)
29024 2916 250
10 18 ( 92 )
(180000 Dầu)
31274 3078 250
11 20 ( 112 )
(200000 Dầu)
39036 4050 250
12 24 ( 136 )
(240000 Dầu)
41286 4212 250
13 28 ( 164 )
(280000 Dầu)
43536 4374 250
14 32 ( 196 )
(320000 Dầu)
45786 4536 250
15 36 ( 232 )
(360000 Dầu)
48036 4698 250
16 40 ( 272 )
(400000 Dầu)
55798 5670 250
17 44 ( 316 )
(440000 Dầu)
58048 5832 250
18 48 ( 364 )
(480000 Dầu)
60298 5994 250
19 52 ( 416 )
(520000 Dầu)
62548 6156 250
20 56 ( 472 )
(560000 Dầu)
64798 6318 250
21 60 ( 532 )
(600000 Dầu)
72560 7290 250
22 64 ( 596 )
(640000 Dầu)
74810 7452 250
23 68 ( 664 )
(680000 Dầu)
77060 7614 250
24 72 ( 736 )
(720000 Dầu)
79310 7776 250
25 76 ( 812 )
(760000 Dầu)
81560 7938 250
26 80 ( 892 )
(800000 Dầu)
89322 8910 250
27 84 ( 976 )
(840000 Dầu)
91572 9072 250
28 88 ( 1064 )
(880000 Dầu)
93822 9234 250
29 92 ( 1156 )
(920000 Dầu)
96072 9396 250
30 96 ( 1252 )
(960000 Dầu)
98322 9558 250
31 100 ( 1352 )
(1000000 Dầu)
106084 10530 250
32 104 ( 1456 )
(1040000 Dầu)
108334 10692 250
33 108 ( 1564 )
(1080000 Dầu)
110584 10854 250
34 112 ( 1676 )
(1120000 Dầu)
112834 11016 250
35 116 ( 1792 )
(1160000 Dầu)
115084 11178 250
Cấp Tin tức
1 Đạt 16% TC của Tướng chủ khi thú nuôi lên cấp 6.
17 Có 16% TC của Tướng chủ. Đạt tới 22% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
23 Có 22% TC của Tướng chủ. Đạt tới 28% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
29 Có 28% TC của Tướng chủ. Đạt tới 34% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
35 Có 34% TC của Tướng chủ. Đạt tới 40% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
41 Có 40% TC của Tướng chủ.
41 Có 40% TC của Tướng chủ.
1 Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1 5.16%
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. 0-1 0.71%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 0-3 1.86%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 1-6 3.79%

Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú – Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.