Tài liệu tham khảo

Cá Bong Bóng

Cá Bong Bóng

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năng Tin tức Cấp Thú Nuôi Phí
1/10 Hồi máu cho 3 Tướng đồng minh đang có ít máu nhất bằng 240% TC thú nuôi mỗi 5,5 giây. Đồng thời tăng Tốc độ di chuyển của chúng thêm 20% trong 2 giây.
2/10 Hồi máu cho 3 Tướng đồng minh đang có ít máu nhất bằng 290% TC thú nuôi mỗi 5,5 giây. Đồng thời tăng Tốc độ di chuyển của chúng thêm 25% trong 2 giây. 2 7500
(375 Ấn)
3/10 Hồi máu cho 3 Tướng đồng minh đang có ít máu nhất bằng 340% TC thú nuôi mỗi 5,5 giây. Đồng thời tăng Tốc độ di chuyển của chúng thêm 30% trong 2 giây. 4 22500
(1125 Ấn)
4/10 Hồi máu cho 3 Tướng đồng minh đang có ít máu nhất bằng 390% TC thú nuôi mỗi 5 giây. Đồng thời tăng Tốc độ di chuyển của chúng thêm 35% trong 2 giây. 6 37500
(1875 Ấn)
5/10 Hồi máu cho 3 Tướng đồng minh đang có ít máu nhất bằng 440% TC thú nuôi mỗi 5 giây. Đồng thời tăng Tốc độ di chuyển của chúng thêm 40% trong 2 giây. 9 52500
(2625 Ấn)
6/10 Hồi máu cho 3 Tướng đồng minh đang có ít máu nhất bằng 490% TC thú nuôi mỗi 4,5 giây. Đồng thời tăng Tốc độ di chuyển của chúng thêm 45% trong 2 giây. 13 75000
(3750 Ấn)
7/10 Hồi máu cho 3 Tướng đồng minh đang có ít máu nhất bằng 540% TC thú nuôi mỗi 4,5 giây. Đồng thời tăng Tốc độ di chuyển của chúng thêm 50% trong 2 giây. 18 150000
(7500 Ấn)
8/10 Hồi máu cho 3 Tướng đồng minh đang có ít máu nhất bằng 590% TC thú nuôi mỗi 4 giây. Đồng thời tăng Tốc độ di chuyển của chúng thêm 55% trong 2 giây. 23 225000
(11250 Ấn)
9/10 Hồi HP cho 3 Tướng đồng minh đang có ít HP nhất bằng 640% tấn công thú nuôi mỗi 4 giây, đồng thời tăng Tốc độ di chuyển của chúng thêm 60% trong 2 giây. 31 675000
(33750 Ấn)
10/10 Hồi HP cho 3 Tướng đồng minh đang có ít HP nhất bằng 690% tấn công thú nuôi mỗi 3,5 giây, đồng thời tăng Tốc độ di chuyển của chúng thêm 65% trong 2 giây. 0
(0 Ấn)
Cá Bong Bóng
Cấp
Cá Bong Bóng
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
1 0 ( 1 )
(0 Dầu)
3680 450 300
2 3 ( 4 )
(20000 Dầu)
5030 540 300
3 4 ( 8 )
(40000 Dầu)
6380 630 300
4 6 ( 14 )
(60000 Dầu)
7730 720 300
5 8 ( 22 )
(80000 Dầu)
9080 810 300
6 10 ( 32 )
(100000 Dầu)
14110 1350 300
7 12 ( 44 )
(120000 Dầu)
15460 1440 300
8 14 ( 58 )
(140000 Dầu)
16810 1530 300
9 16 ( 74 )
(160000 Dầu)
18160 1620 300
10 18 ( 92 )
(180000 Dầu)
19510 1710 300
11 20 ( 112 )
(200000 Dầu)
24540 2250 300
12 24 ( 136 )
(240000 Dầu)
25890 2340 300
13 28 ( 164 )
(280000 Dầu)
27240 2430 300
14 32 ( 196 )
(320000 Dầu)
28590 2520 300
15 36 ( 232 )
(360000 Dầu)
29940 2610 300
16 40 ( 272 )
(400000 Dầu)
34970 3150 300
17 44 ( 316 )
(440000 Dầu)
36320 3240 300
18 48 ( 364 )
(480000 Dầu)
37670 3330 300
19 52 ( 416 )
(520000 Dầu)
39020 3420 300
20 56 ( 472 )
(560000 Dầu)
40370 3510 300
21 60 ( 532 )
(600000 Dầu)
45400 4050 300
22 64 ( 596 )
(640000 Dầu)
46750 4140 300
23 68 ( 664 )
(680000 Dầu)
48100 4230 300
24 72 ( 736 )
(720000 Dầu)
49450 4320 300
25 76 ( 812 )
(760000 Dầu)
50800 4410 300
26 80 ( 892 )
(800000 Dầu)
55830 4950 300
27 84 ( 976 )
(840000 Dầu)
57180 5040 300
28 88 ( 1064 )
(880000 Dầu)
58530 5130 300
29 92 ( 1156 )
(920000 Dầu)
59880 5220 300
30 96 ( 1252 )
(960000 Dầu)
61230 5310 300
31 100 ( 1352 )
(1000000 Dầu)
66260 5850 300
32 104 ( 1456 )
(1040000 Dầu)
67610 5940 300
33 108 ( 1564 )
(1080000 Dầu)
68960 6030 300
34 112 ( 1676 )
(1120000 Dầu)
70310 6120 300
35 116 ( 1792 )
(1160000 Dầu)
71660 6210 300
Cấp Tin tức
1 Đạt tới 10% TC của Tướng chủ khi Thú nuôi lên cấp 6.
11 Có 10% TC của Tướng chủ. Đạt tới 15% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
16 Có 15% TC của Tướng chủ. Đạt tới 20% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
21 Có 20% TC của Tướng chủ. Đạt tới 25% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
26 Có 25% TC của Tướng chủ. Đạt tới 30% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
30 Có 30% TC của Tướng chủ.
30 Có 30% TC của Tướng chủ.
1 Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1 10.6%
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. 2-3 13.57%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 3-6 12.43%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 3-9 10.5%

Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú – Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.