Tài liệu tham khảo

Gà Nổ

Gà Nổ

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năng Tin tức Cấp Thú Nuôi Phí
1/10 Gà Nổ sẽ phóng 1 Tên lửa mỗi khi Tướng tấn công, gây 100% Tấn Công Thiệt Hại Thú cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên. Tăng 20% tỷ lệ gây gấp 5 lần sát TH. Đồng thời tăng 8% TH lên mục tiêu trong 1s. (Nghỉ: 1s)
2/10 Gà Nổ sẽ phóng 1 Tên lửa mỗi khi Tướng tấn công, gây 115% Tấn Công Thiệt Hại Thú cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên. Tăng 20% tỷ lệ gây gấp 5 lần sát TH. Đồng thời tăng 10% TH lên mục tiêu trong 1s. (Nghỉ: 1s) 2 10000
(500 Ấn)
3/10 Gà Nổ sẽ phóng 1 Tên lửa mỗi khi Tướng tấn công, gây 130% Tấn Công Thiệt Hại Thú cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên. Tăng 20% tỷ lệ gây gấp 5 lần sát TH. Đồng thời tăng 12% TH lên mục tiêu trong 1s. (Nghỉ: 1s) 4 30000
(1500 Ấn)
4/10 Gà Nổ sẽ phóng 1 Tên lửa mỗi khi Tướng tấn công, gây 145% Tấn Công Thiệt Hại Thú cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên. Tăng 20% tỷ lệ gây gấp 5 lần sát TH. Đồng thời tăng 15% TH lên mục tiêu trong 1s. (Nghỉ: 1s) 6 50000
(2500 Ấn)
5/10 Gà Nổ sẽ phóng 1 Tên lửa mỗi khi Tướng tấn công, gây 160% Tấn Công Thiệt Hại Thú cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên. Tăng 20% tỷ lệ gây gấp 5 lần sát TH. Đồng thời tăng 18% TH lên mục tiêu trong 1s. (Nghỉ: 1s) 9 70000
(3500 Ấn)
6/10 Gà Nổ sẽ phóng 1 Tên lửa mỗi khi Tướng tấn công, gây 175% Tấn Công Thiệt Hại Thú cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên. Tăng 20% tỷ lệ gây gấp 5 lần sát TH. Đồng thời tăng 21% TH lên mục tiêu trong 1s. (Nghỉ: 1s) 13 100000
(5000 Ấn)
7/10 Gà Nổ sẽ phóng 1 Tên lửa mỗi khi Tướng tấn công, gây 190% Tấn Công Thiệt Hại Thú cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên. Tăng 20% tỷ lệ gây gấp 5 lần sát TH. Đồng thời tăng 24% TH lên mục tiêu trong 1s. (Nghỉ: 1s) 18 200000
(10000 Ấn)
8/10 Gà Nổ sẽ phóng 1 Tên lửa mỗi khi Tướng tấn công, gây 205% Tấn Công Thiệt Hại Thú cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên. Tăng 20% tỷ lệ gây gấp 5 lần sát TH. Đồng thời tăng 28% TH lên mục tiêu trong 1s. (Nghỉ: 1s) 23 300000
(15000 Ấn)
9/10 Gà Nổ sẽ phóng 1 Tên lửa mỗi khi Tướng tấn công, gây 220% Tấn Công Thiệt Hại Thú cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên. Tăng 20% tỷ lệ gây gấp 5 lần sát TH. Đồng thời tăng 32% TH lên mục tiêu trong 1s. (Nghỉ: 1s) 31 900000
(45000 Ấn)
10/10 Gà Nổ sẽ phóng 1 Tên lửa mỗi khi Tướng tấn công, gây 235% Tấn Công Thiệt Hại Thú cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên. Tăng 20% tỷ lệ gây gấp 5 lần sát TH. Đồng thời tăng 36% TH lên mục tiêu trong 1s. (Nghỉ: 1s) 0
(0 Ấn)
Gà Nổ
Cấp
Gà Nổ
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
1 0 ( 1 )
(0 Dầu)
11673 675 400
2 3 ( 4 )
(20000 Dầu)
13923 803 400
3 4 ( 8 )
(40000 Dầu)
16173 931 400
4 6 ( 14 )
(60000 Dầu)
18423 1059 400
5 8 ( 22 )
(80000 Dầu)
20673 1187 400
6 10 ( 32 )
(100000 Dầu)
22274 1990 400
7 12 ( 44 )
(120000 Dầu)
24524 2118 400
8 14 ( 58 )
(140000 Dầu)
26774 2246 400
9 16 ( 74 )
(160000 Dầu)
29024 2374 400
10 18 ( 92 )
(180000 Dầu)
31274 2502 400
11 20 ( 112 )
(200000 Dầu)
39036 3305 400
12 24 ( 136 )
(240000 Dầu)
41286 3433 400
13 28 ( 164 )
(280000 Dầu)
43536 3561 400
14 32 ( 196 )
(320000 Dầu)
45786 3689 400
15 36 ( 232 )
(360000 Dầu)
48036 3817 400
16 40 ( 272 )
(400000 Dầu)
55798 4620 400
17 44 ( 316 )
(440000 Dầu)
58048 4748 400
18 48 ( 364 )
(480000 Dầu)
60298 4876 400
19 52 ( 416 )
(520000 Dầu)
62548 5004 400
20 56 ( 472 )
(560000 Dầu)
64798 5132 400
21 60 ( 532 )
(600000 Dầu)
72560 5935 400
22 64 ( 596 )
(640000 Dầu)
74810 6063 400
23 68 ( 664 )
(680000 Dầu)
77060 6191 400
24 72 ( 736 )
(720000 Dầu)
79310 6319 400
25 76 ( 812 )
(760000 Dầu)
81560 6447 400
26 80 ( 892 )
(800000 Dầu)
89322 7250 400
27 84 ( 976 )
(840000 Dầu)
91572 7378 400
28 88 ( 1064 )
(880000 Dầu)
93822 7506 400
29 92 ( 1156 )
(920000 Dầu)
96072 7634 400
30 96 ( 1252 )
(960000 Dầu)
98322 7762 400
31 100 ( 1352 )
(1000000 Dầu)
106084 8565 400
32 104 ( 1456 )
(1040000 Dầu)
108334 8693 400
33 108 ( 1564 )
(1080000 Dầu)
110584 8821 400
34 112 ( 1676 )
(1120000 Dầu)
112834 8949 400
35 116 ( 1792 )
(1160000 Dầu)
115084 9077 400
Cấp Tin tức
1 Đạt 16% TC của Tướng chủ khi thú nuôi lên cấp 6.
17 Có 16% TC của Tướng chủ. Đạt tới 22% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
23 Có 22% TC của Tướng chủ. Đạt tới 28% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
29 Có 28% TC của Tướng chủ. Đạt tới 34% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
35 Có 34% TC của Tướng chủ. Đạt tới 40% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
41 Có 40% TC của Tướng chủ.
41 Có 40% TC của Tướng chủ.
1 Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1 5.16%
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. 0-1 0.71%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 0-3 1.86%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 1-6 3.79%

Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú – Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.