Siêu Thú: Ma Ngưu

Tính năng:

Ma Ngưu
Máu Máu:78452
Tấn công Tấn công:2782
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:900
Di Chuyển Di Chuyển:400
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:6
Chính xác Chính xác:5858
Tránh né Tránh né:1700
CRIT CRIT:490
TH CRIT TH CRIT:5230
Chống CRIT Chống CRIT:573
Trong những đặc tính bảng trình bày tiền thưởng tối đa. Số tiền thưởng, có thể được +3, +9, +21, +36, +60%
  • Khả năng
  • Tính năng
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Mỗi 5 giây gây 280% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch ở gần mục tiêu. Đồng thời tăng 4% thiệt hại mà chúng phải chịu trong 3 giây. Khi Ma Ngưu còn trong trận, mỗi 1 giây sẽ gây thêm 12% thiệt hại cho các Tướng địch ở gần.Ma Ngưu x 1Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 2
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 6
2/10Mỗi 5 giây gây 300% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch ở gần mục tiêu. Đồng thời tăng 6% thiệt hại mà chúng phải chịu trong 3 giây. Khi Ma Ngưu còn trong trận, mỗi 1 giây sẽ gây thêm 12% thiệt hại cho các Tướng địch ở gần.Ma Ngưu x 2Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 12
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 23
3/10Mỗi 5 giây gây 320% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch ở gần mục tiêu. Đồng thời tăng 8% thiệt hại mà chúng phải chịu trong 3 giây. Khi Ma Ngưu còn trong trận, mỗi 1 giây sẽ gây thêm 12% thiệt hại cho các Tướng địch ở gần.Ma Ngưu x 4Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 36
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 77
4/10Mỗi 5 giây gây 350% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch ở gần mục tiêu. Đồng thời tăng 10% thiệt hại mà chúng phải chịu trong 3 giây. Khi Ma Ngưu còn trong trận, mỗi 1 giây sẽ gây thêm 12% thiệt hại cho các Tướng địch ở gần.Ma Ngưu x 6Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 179
5/10Mỗi 5 giây gây 380% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch ở gần mục tiêu. Đồng thời tăng 12% thiệt hại mà chúng phải chịu trong 3 giây. Khi Ma Ngưu còn trong trận, mỗi 1 giây sẽ gây thêm 12% thiệt hại cho các Tướng địch ở gần.Ma Ngưu x 9Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 147
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 310
6/10Mỗi 5 giây gây 410% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch ở gần mục tiêu. Đồng thời tăng 14% thiệt hại mà chúng phải chịu trong 3 giây. Khi Ma Ngưu còn trong trận, mỗi 1 giây sẽ gây thêm 12% thiệt hại cho các Tướng địch ở gần.Ma Ngưu x 13Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 245
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 511
7/10Mỗi 5 giây gây 440% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch ở gần mục tiêu. Đồng thời tăng 16% thiệt hại mà chúng phải chịu trong 3 giây. Khi Ma Ngưu còn trong trận, mỗi 1 giây sẽ gây thêm 12% thiệt hại cho các Tướng địch ở gần.Ma Ngưu x 18Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 612
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 1276
8/10Mỗi 5 giây gây 470% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch ở gần mục tiêu. Đồng thời tăng 18% thiệt hại mà chúng phải chịu trong 3 giây. Khi Ma Ngưu còn trong trận, mỗi 1 giây sẽ gây thêm 12% thiệt hại cho các Tướng địch ở gần.Ma Ngưu x 23Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 980
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 2041
9/10Mỗi 5 giây gây 500% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch ở gần mục tiêu. Đồng thời tăng 21% thiệt hại mà chúng phải chịu trong 3 giây. Khi Ma Ngưu còn trong trận, mỗi 1 giây sẽ gây thêm 12% thiệt hại cho các Tướng địch ở gần.Ma Ngưu x 31Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 1960
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 4082
10/10Mỗi 5 giây gây 530% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch ở gần mục tiêu. Đồng thời tăng 24% thiệt hại mà chúng phải chịu trong 3 giây. Khi Ma Ngưu còn trong trận, mỗi 1 giây sẽ gây thêm 12% thiệt hại cho các Tướng địch ở gần.
CấpPhíTấn công
+60%
Máu
+60%
Chống CRIT
+60%
TH CRIT
+60%
Tránh né
+60%
Chính xác
+60%
CRIT
+60%
1Ma Ngưu x 1
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 3
3028
+ 147
85835
+ 4429
619
+ 27
5690
+ 276
1840
+ 1924
6307
+ 6576
531
+ 24
2Ma Ngưu x 2
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 7
3274
+ 295
93218
+ 8859
665
+ 55
6150
+ 552
1980
+ 2148
6756
+ 7294
572
+ 49
3Ma Ngưu x 3
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 10
3520
+ 442
100601
+ 13289
711
+ 82
6610
+ 828
2120
+ 2372
7205
+ 8013
613
+ 73
4Ma Ngưu x 4
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 14
3766
+ 590
107984
+ 17719
757
+ 110
7070
+ 1104
2260
+ 2596
7654
+ 8731
654
+ 98
5Ma Ngưu x 5
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 17
4012
+ 738
115367
+ 22149
803
+ 138
7530
+ 1380
2400
+ 2820
8103
+ 9450
695
+ 123
6Ma Ngưu x 6
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 21
4258
+ 885
122750
+ 26578
849
+ 165
7990
+ 1656
2540
+ 3044
8552
+ 10168
736
+ 147
7Ma Ngưu x 7
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 24
4504
+ 1033
130133
+ 31008
895
+ 193
8450
+ 1932
2680
+ 3268
9001
+ 10886
777
+ 172
8Ma Ngưu x 8
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 28
4750
+ 1180
137516
+ 35438
941
+ 220
8910
+ 2208
2820
+ 3492
9450
+ 11605
818
+ 196
9Ma Ngưu x 9
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 31
4996
+ 1328
144899
+ 39868
987
+ 248
9370
+ 2484
2960
+ 3716
9899
+ 12323
859
+ 221
10Ma Ngưu x 10
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 35
5242
+ 1476
152282
+ 44298
1033
+ 276
9830
+ 2760
3100
+ 3940
10348
+ 13042
900
+ 246
11Ma Ngưu x 12
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 42
5488
+ 1623
159665
+ 48727
1079
+ 303
10290
+ 3036
3240
+ 4164
10797
+ 13760
941
+ 270
12Ma Ngưu x 14
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 49
5734
+ 1771
167048
+ 53157
1125
+ 331
10750
+ 3312
3380
+ 4388
11246
+ 14478
982
+ 295
13Ma Ngưu x 16
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 56
5980
+ 1918
174431
+ 57587
1171
+ 358
11210
+ 3588
3520
+ 4612
11695
+ 15197
1023
+ 319
14Ma Ngưu x 18
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 63
6226
+ 2066
181814
+ 62017
1217
+ 386
11670
+ 3864
3660
+ 4836
12144
+ 15915
1064
+ 344
15Ma Ngưu x 21
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 74
6472
+ 2214
189197
+ 66447
1263
+ 414
12130
+ 4140
3800
+ 5060
12593
+ 16634
1105
+ 369
16Ma Ngưu x 24
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
6718
+ 2361
196580
+ 70876
1309
+ 441
12590
+ 4416
3940
+ 5284
13042
+ 17352
1146
+ 393
17Ma Ngưu x 27
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 95
6964
+ 2509
203963
+ 75306
1355
+ 469
13050
+ 4692
4080
+ 5508
13491
+ 18070
1187
+ 418
18Ma Ngưu x 30
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 106
7210
+ 2656
211346
+ 79736
1401
+ 496
13510
+ 4968
4220
+ 5732
13940
+ 18789
1228
+ 442
19Ma Ngưu x 33
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 117
7456
+ 2804
218729
+ 84166
1447
+ 524
13970
+ 5244
4360
+ 5956
14389
+ 19507
1269
+ 467
20Ma Ngưu x 36
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 127
7702
+ 2952
226112
+ 88596
1493
+ 552
14430
+ 5520
4500
+ 6180
14838
+ 20226
1310
+ 492
21Ma Ngưu x 39
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 138
7948
+ 3099
233495
+ 93025
1539
+ 579
14890
+ 5796
4640
+ 6404
15287
+ 20944
1351
+ 516
22Ma Ngưu x 42
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 149
8194
+ 3247
240878
+ 97455
1585
+ 607
15350
+ 6072
4780
+ 6628
15736
+ 21662
1392
+ 541
23Ma Ngưu x 45
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 159
8440
+ 3394
248261
+ 101885
1631
+ 634
15810
+ 6348
4920
+ 6852
16185
+ 22381
1433
+ 565
24Ma Ngưu x 48
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 170
8686
+ 3542
255644
+ 106315
1677
+ 662
16270
+ 6624
5060
+ 7076
16634
+ 23099
1474
+ 590
25Ma Ngưu x 51
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 181
8932
+ 3690
263027
+ 110745
1723
+ 690
16730
+ 6900
5200
+ 7300
17083
+ 23818
1515
+ 615
26Ma Ngưu x 54
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 191
9178
+ 3837
270410
+ 115174
1769
+ 717
17190
+ 7176
5340
+ 7524
17532
+ 24536
1556
+ 639
27Ma Ngưu x 57
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 202
9424
+ 3985
277793
+ 119604
1815
+ 745
17650
+ 7452
5480
+ 7748
17981
+ 25254
1597
+ 664
28Ma Ngưu x 60
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 213
9670
+ 4132
285176
+ 124034
1861
+ 772
18110
+ 7728
5620
+ 7972
18430
+ 25973
1638
+ 688
29Ma Ngưu x 64
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 227
9916
+ 4280
292559
+ 128464
1907
+ 800
18570
+ 8004
5760
+ 8196
18879
+ 26691
1679
+ 713
30Ma Ngưu x 68
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 241
10162
+ 4428
299942
+ 132894
1953
+ 828
19030
+ 8280
5900
+ 8420
19328
+ 27410
1720
+ 738
31Ma Ngưu x 72
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 255
10408
+ 4575
307325
+ 137323
1999
+ 855
19490
+ 8556
6040
+ 8644
19777
+ 28128
1761
+ 762
32Ma Ngưu x 76
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 269
10654
+ 4723
314708
+ 141753
2045
+ 883
19950
+ 8832
6180
+ 8868
20226
+ 28846
1802
+ 787
33Ma Ngưu x 80
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 284
10900
+ 4870
322091
+ 146183
2091
+ 910
20410
+ 9108
6320
+ 9092
20675
+ 29565
1843
+ 811
34Ma Ngưu x 84
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 298
11146
+ 5018
329474
+ 150613
2137
+ 938
20870
+ 9384
6460
+ 9316
21124
+ 30283
1884
+ 836
35Ma Ngưu x 0
11392
+ 5166
336857
+ 155043
2183
+ 966
21330
+ 9660
6600
+ 9540
21573
+ 31002
1925
+ 861
1655849190031493099016140525752786

Tiến Hóa

Chọn Thú x 100 / Tinh Chất Thú - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa. x 10 + Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm. x 10
1. Tiêu hao Tinh Chất Thú và Chất Tiến Hóa để tiến hóa thành Siêu Thú, hoặc có tỷ lệ lên Siêu Thú Đột Biến! Thú cũng có thể chuyển thành Thức Ăn Siêu Thú. 2. Sử dụng Pha Lê Siêu Thú chỉ định để nhận Siêu Thú tương ứng và tăng tỷ lệ Đột Biến! 3. Dùng Thức Ăn Siêu Thú để tăng Cấp và Chiêu Thức của Siêu Thú. 4. Siêu Thú Thường có tối đa 3 thuộc tính, Siêu Thú Đột Biến có tối đa 4. Siêu Thú Đột Biến có thuộc tính cơ bản cao hơn Siêu Thú Thường. 5. Thuộc tính của Siêu Thú sẽ làm tăng các thuộc tính của Tướng. Tướng sẽ nhận được một phần thuộc tính của Siêu Thú.

Thêm Pha Lê Siêu Thú để chắc chắn nhận Siêu Thú và tăng tỷ lệ "Đột Biến". Nhận từ các sự kiện.
Tiến hóa Thú thành Siêu Thú để tăng sức mạnh và hỗ trợ Tướng chiến đấu.
Siêu Thú có 3 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Một Siêu Thú Đột Biến có 4 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Thú có thể tiến hóa thành Siêu thú. Cũng có tỷ lệ biến thành "Siêu Thú Đột Biến" quý hiếm.
Bạn có thể thay đổi tỷ lệ tăng trưởng thuộc tính và thuộc tính của Siêu Thú. Nó giúp Tướng gia tăng tương đương 20% thuộc tính của Siêu Thú.
Tiến Hóa Thú có thể nhận Siêu Thú cực mạnh, hoặc cơ hội nhận Siêu Thú Đột Biến!