Siêu Thú: Hồ Ly Tinh

Tính năng:

Hồ Ly Tinh
Máu Máu:84084
Tấn công Tấn công:2548
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:900
Di Chuyển Di Chuyển:400
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:6
Chính xác Chính xác:5118
Tránh né Tránh né:1717
CRIT CRIT:449
TH CRIT TH CRIT:4586
Chống CRIT Chống CRIT:535
Trong những đặc tính bảng trình bày tiền thưởng tối đa. Số tiền thưởng, có thể được +3, +9, +21, +36, +60%
  • Khả năng
  • Tính năng
Cấp Khả năngThông BáoCấp Thú NuôiPhí
1/10Khi chủ Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 130% tấn công siêu thú và tăng 9% khả năng nhận hồi máu cho tất cả Tướng đồng minh ở gần trong 3 giây. (Nghỉ: 4 giây.) Khi Hồ Ly Tinh còn trong trận, tăng 18% tỷ lệ Né cho tất cả Tướng đồng minh ở gần.Hồ Ly Tinh x 1Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 2
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 6
2/10Khi chủ Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 140% tấn công siêu thú và tăng 12% khả năng nhận hồi máu cho tất cả Tướng đồng minh ở gần trong 3 giây. (Nghỉ: 4 giây.) Khi Hồ Ly Tinh còn trong trận, tăng 18% tỷ lệ Né cho tất cả Tướng đồng minh ở gần.Hồ Ly Tinh x 2Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 12
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 23
3/10Khi chủ Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 150% tấn công siêu thú và tăng 15% khả năng nhận hồi máu cho tất cả Tướng đồng minh ở gần trong 3 giây. (Nghỉ: 4 giây.) Khi Hồ Ly Tinh còn trong trận, tăng 18% tỷ lệ Né cho tất cả Tướng đồng minh ở gần.Hồ Ly Tinh x 4Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 36
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 77
4/10Khi chủ Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 170% tấn công siêu thú và tăng 19% khả năng nhận hồi máu cho tất cả Tướng đồng minh ở gần trong 3 giây. (Nghỉ: 4 giây.) Khi Hồ Ly Tinh còn trong trận, tăng 18% tỷ lệ Né cho tất cả Tướng đồng minh ở gần.Hồ Ly Tinh x 6Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 179
5/10Khi chủ Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 190% tấn công siêu thú và tăng 23% khả năng nhận hồi máu cho tất cả Tướng đồng minh ở gần trong 3 giây. (Nghỉ: 4 giây.) Khi Hồ Ly Tinh còn trong trận, tăng 18% tỷ lệ Né cho tất cả Tướng đồng minh ở gần.Hồ Ly Tinh x 9Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 147
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 310
6/10Khi chủ Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 210% tấn công siêu thú và tăng 27% khả năng nhận hồi máu cho tất cả Tướng đồng minh ở gần trong 3 giây. (Nghỉ: 4 giây.) Khi Hồ Ly Tinh còn trong trận, tăng 18% tỷ lệ Né cho tất cả Tướng đồng minh ở gần.Hồ Ly Tinh x 13Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 245
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 511
7/10Khi chủ Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 240% tấn công siêu thú và tăng 32% khả năng nhận hồi máu cho tất cả Tướng đồng minh ở gần trong 3 giây. (Nghỉ: 4 giây.) Khi Hồ Ly Tinh còn trong trận, tăng 18% tỷ lệ Né cho tất cả Tướng đồng minh ở gần.Hồ Ly Tinh x 18Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 612
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 1276
8/10Khi chủ Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 270% tấn công siêu thú và tăng 38% khả năng nhận hồi máu cho tất cả Tướng đồng minh ở gần trong 3 giây. (Nghỉ: 4 giây.) Khi Hồ Ly Tinh còn trong trận, tăng 18% tỷ lệ Né cho tất cả Tướng đồng minh ở gần.Hồ Ly Tinh x 23Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 980
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 2041
9/10Khi chủ Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 300% tấn công siêu thú và tăng 45% khả năng nhận hồi máu cho tất cả Tướng đồng minh ở gần trong 3 giây. (Nghỉ: 4 giây.) Khi Hồ Ly Tinh còn trong trận, tăng 18% tỷ lệ Né cho tất cả Tướng đồng minh ở gần.Hồ Ly Tinh x 31Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 1960
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 4082
10/10Khi chủ Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 345% tấn công siêu thú và tăng 55% khả năng nhận hồi máu cho tất cả Tướng đồng minh ở gần trong 3 giây. (Nghỉ: 4 giây.) Khi Hồ Ly Tinh còn trong trận, tăng 18% tỷ lệ Né cho tất cả Tướng đồng minh ở gần.
CấpPhíTấn công
+60%
Máu
+60%
Chống CRIT
+60%
TH CRIT
+60%
Tránh né
+60%
Chính xác
+60%
CRIT
+60%
1Hồ Ly Tinh x 1
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 3
2773
+ 135
91522
+ 4462
583
+ 28
5000
+ 248
1858
+ 1942
5580
+ 5857
490
+ 24
2Hồ Ly Tinh x 2
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 7
2998
+ 270
98960
+ 8925
631
+ 57
5414
+ 496
1999
+ 2168
6042
+ 6596
531
+ 49
3Hồ Ly Tinh x 3
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 10
3223
+ 405
106398
+ 13388
679
+ 86
5828
+ 745
2140
+ 2393
6504
+ 7335
572
+ 73
4Hồ Ly Tinh x 4
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 14
3448
+ 540
113836
+ 17851
727
+ 115
6242
+ 993
2281
+ 2619
6966
+ 8074
613
+ 98
5Hồ Ly Tinh x 5
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 17
3673
+ 675
121274
+ 22314
775
+ 144
6656
+ 1242
2422
+ 2845
7428
+ 8814
654
+ 123
6Hồ Ly Tinh x 6
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 21
3898
+ 810
128712
+ 26776
823
+ 172
7070
+ 1490
2563
+ 3070
7890
+ 9553
695
+ 147
7Hồ Ly Tinh x 7
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 24
4123
+ 945
136150
+ 31239
871
+ 201
7484
+ 1738
2704
+ 3296
8352
+ 10292
736
+ 172
8Hồ Ly Tinh x 8
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 28
4348
+ 1080
143588
+ 35702
919
+ 230
7898
+ 1987
2845
+ 3521
8814
+ 11031
777
+ 196
9Hồ Ly Tinh x 9
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 31
4573
+ 1215
151026
+ 40165
967
+ 259
8312
+ 2235
2986
+ 3747
9276
+ 11770
818
+ 221
10Hồ Ly Tinh x 10
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 35
4798
+ 1350
158464
+ 44628
1015
+ 288
8726
+ 2484
3127
+ 3973
9738
+ 12510
859
+ 246
11Hồ Ly Tinh x 12
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 42
5023
+ 1485
165902
+ 49090
1063
+ 316
9140
+ 2732
3268
+ 4198
10200
+ 13249
900
+ 270
12Hồ Ly Tinh x 14
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 49
5248
+ 1620
173340
+ 53553
1111
+ 345
9554
+ 2980
3409
+ 4424
10662
+ 13988
941
+ 295
13Hồ Ly Tinh x 16
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 56
5473
+ 1755
180778
+ 58016
1159
+ 374
9968
+ 3229
3550
+ 4649
11124
+ 14727
982
+ 319
14Hồ Ly Tinh x 18
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 63
5698
+ 1890
188216
+ 62479
1207
+ 403
10382
+ 3477
3691
+ 4875
11586
+ 15466
1023
+ 344
15Hồ Ly Tinh x 21
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 74
5923
+ 2025
195654
+ 66942
1255
+ 432
10796
+ 3726
3832
+ 5101
12048
+ 16206
1064
+ 369
16Hồ Ly Tinh x 24
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
6148
+ 2160
203092
+ 71404
1303
+ 460
11210
+ 3974
3973
+ 5326
12510
+ 16945
1105
+ 393
17Hồ Ly Tinh x 27
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 95
6373
+ 2295
210530
+ 75867
1351
+ 489
11624
+ 4222
4114
+ 5552
12972
+ 17684
1146
+ 418
18Hồ Ly Tinh x 30
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 106
6598
+ 2430
217968
+ 80330
1399
+ 518
12038
+ 4471
4255
+ 5777
13434
+ 18423
1187
+ 442
19Hồ Ly Tinh x 33
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 117
6823
+ 2565
225406
+ 84793
1447
+ 547
12452
+ 4719
4396
+ 6003
13896
+ 19162
1228
+ 467
20Hồ Ly Tinh x 36
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 127
7048
+ 2700
232844
+ 89256
1495
+ 576
12866
+ 4968
4537
+ 6229
14358
+ 19902
1269
+ 492
21Hồ Ly Tinh x 39
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 138
7273
+ 2835
240282
+ 93718
1543
+ 604
13280
+ 5216
4678
+ 6454
14820
+ 20641
1310
+ 516
22Hồ Ly Tinh x 42
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 149
7498
+ 2970
247720
+ 98181
1591
+ 633
13694
+ 5464
4819
+ 6680
15282
+ 21380
1351
+ 541
23Hồ Ly Tinh x 45
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 159
7723
+ 3105
255158
+ 102644
1639
+ 662
14108
+ 5713
4960
+ 6905
15744
+ 22119
1392
+ 565
24Hồ Ly Tinh x 48
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 170
7948
+ 3240
262596
+ 107107
1687
+ 691
14522
+ 5961
5101
+ 7131
16206
+ 22858
1433
+ 590
25Hồ Ly Tinh x 51
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 181
8173
+ 3375
270034
+ 111570
1735
+ 720
14936
+ 6210
5242
+ 7357
16668
+ 23598
1474
+ 615
26Hồ Ly Tinh x 54
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 191
8398
+ 3510
277472
+ 116032
1783
+ 748
15350
+ 6458
5383
+ 7582
17130
+ 24337
1515
+ 639
27Hồ Ly Tinh x 57
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 202
8623
+ 3645
284910
+ 120495
1831
+ 777
15764
+ 6706
5524
+ 7808
17592
+ 25076
1556
+ 664
28Hồ Ly Tinh x 60
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 213
8848
+ 3780
292348
+ 124958
1879
+ 806
16178
+ 6955
5665
+ 8033
18054
+ 25815
1597
+ 688
29Hồ Ly Tinh x 64
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 227
9073
+ 3915
299786
+ 129421
1927
+ 835
16592
+ 7203
5806
+ 8259
18516
+ 26554
1638
+ 713
30Hồ Ly Tinh x 68
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 241
9298
+ 4050
307224
+ 133884
1975
+ 864
17006
+ 7452
5947
+ 8485
18978
+ 27294
1679
+ 738
31Hồ Ly Tinh x 72
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 255
9523
+ 4185
314662
+ 138346
2023
+ 892
17420
+ 7700
6088
+ 8710
19440
+ 28033
1720
+ 762
32Hồ Ly Tinh x 76
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 269
9748
+ 4320
322100
+ 142809
2071
+ 921
17834
+ 7948
6229
+ 8936
19902
+ 28772
1761
+ 787
33Hồ Ly Tinh x 80
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 284
9973
+ 4455
329538
+ 147272
2119
+ 950
18248
+ 8197
6370
+ 9161
20364
+ 29511
1802
+ 811
34Hồ Ly Tinh x 84
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 298
10198
+ 4590
336976
+ 151735
2167
+ 979
18662
+ 8445
6511
+ 9387
20826
+ 30250
1843
+ 836
35Hồ Ly Tinh x 0
10423
+ 4725
344414
+ 156198
2215
+ 1008
19076
+ 8694
6652
+ 9613
21288
+ 30990
1884
+ 861
1514850061232232777016265522782745

Tiến Hóa

Chọn Thú x 100 / Tinh Chất Thú - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa. x 10 + Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm. x 10
1. Tiêu hao Tinh Chất Thú và Chất Tiến Hóa để tiến hóa thành Siêu Thú, hoặc có tỷ lệ lên Siêu Thú Đột Biến! Thú cũng có thể chuyển thành Bánh Siêu Thú. 2. Sử dụng Pha Lê Siêu Thú chỉ định để nhận Siêu Thú tương ứng và tăng tỷ lệ Đột Biến! 3. Dùng Bánh Siêu Thú để tăng Cấp và Chiêu Thức của Siêu Thú. 4. Siêu Thú Thường có tối đa 3 thuộc tính, Siêu Thú Đột Biến có tối đa 4. Siêu Thú Đột Biến có thuộc tính cơ bản cao hơn Siêu Thú Thường. 5. Thuộc tính của Siêu Thú sẽ làm tăng các thuộc tính của Tướng. Tướng sẽ nhận được một phần thuộc tính của Siêu Thú.

Thêm Pha Lê Siêu Thú để chắc chắn nhận Siêu Thú và tăng tỷ lệ "Đột Biến". Nhận từ các sự kiện.
Tiến hóa Thú thành Siêu Thú để tăng sức mạnh và hỗ trợ Tướng chiến đấu.
Siêu Thú có 3 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Một Siêu Thú Đột Biến có 4 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Thú có thể tiến hóa thành Siêu thú. Cũng có tỷ lệ biến thành "Siêu Thú Đột Biến" quý hiếm.
Bạn có thể thay đổi tỷ lệ tăng trưởng thuộc tính và thuộc tính của Siêu Thú. Nó giúp Tướng gia tăng tương đương 20% thuộc tính của Siêu Thú.
Tiến Hóa Thú có thể nhận Siêu Thú cực mạnh, hoặc cơ hội nhận Siêu Thú Đột Biến!