Siêu Thú: Sói Đêm (B)

Tính năng:

Sói Đêm (B)
Máu Máu:177517
Tấn công Tấn công:5917
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:900
Di Chuyển Di Chuyển:400
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:6
Chính xác Chính xác:11539
Tránh né Tránh né:1989
CRIT CRIT:1065
TH CRIT TH CRIT:11834
Chống CRIT Chống CRIT:1183
Trong những đặc tính bảng trình bày tiền thưởng tối đa. Số tiền thưởng, có thể được +3, +9, +21, +36, +60%
  • Khả năng
  • Tính năng
Cấp Khả năngThông BáoCấp Thú NuôiPhí
1/10Khi Tướng bị tấn công, gây 350% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch ngẫu nhiên. Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ và 55 Năng lượng của địch. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Sói Đêm còn trong trận, giảm 33% tốc độ Nhận năng lượng của các tướng địch ở gần.Sói Đêm (B) x 1Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 2
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 6
2/10Khi Tướng bị tấn công, gây 370% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch ngẫu nhiên. Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ và 60 Năng lượng của địch. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Sói Đêm còn trong trận, giảm 33% tốc độ Nhận năng lượng của các tướng địch ở gần.Sói Đêm (B) x 2Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 12
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 23
3/10Khi Tướng bị tấn công, gây 390% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch ngẫu nhiên. Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ và 65 Năng lượng của địch. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Sói Đêm còn trong trận, giảm 33% tốc độ Nhận năng lượng của các tướng địch ở gần.Sói Đêm (B) x 4Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 36
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 77
4/10Khi Tướng bị tấn công, gây 410% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch ngẫu nhiên. Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ và 70 Năng lượng của địch. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Sói Đêm còn trong trận, giảm 33% tốc độ Nhận năng lượng của các tướng địch ở gần.Sói Đêm (B) x 6Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 179
5/10Khi Tướng bị tấn công, gây 435% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch ngẫu nhiên. Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ và 75 Năng lượng của địch. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Sói Đêm còn trong trận, giảm 33% tốc độ Nhận năng lượng của các tướng địch ở gần.Sói Đêm (B) x 9Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 147
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 310
6/10Khi Tướng bị tấn công, gây 460% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch ngẫu nhiên. Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ và 80 Năng lượng của địch. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Sói Đêm còn trong trận, giảm 33% tốc độ Nhận năng lượng của các tướng địch ở gần.Sói Đêm (B) x 13Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 245
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 511
7/10Khi Tướng bị tấn công, gây 485% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch ngẫu nhiên. Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ và 85 Năng lượng của địch. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Sói Đêm còn trong trận, giảm 33% tốc độ Nhận năng lượng của các tướng địch ở gần.Sói Đêm (B) x 18Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 612
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 1276
8/10Khi Tướng bị tấn công, gây 510% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch ngẫu nhiên. Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ và 90 Năng lượng của địch. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Sói Đêm còn trong trận, giảm 33% tốc độ Nhận năng lượng của các tướng địch ở gần.Sói Đêm (B) x 23Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 980
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 2041
9/10Khi Tướng bị tấn công, gây 540% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch ngẫu nhiên. Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ và 95 Năng lượng của địch. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Sói Đêm còn trong trận, giảm 33% tốc độ Nhận năng lượng của các tướng địch ở gần.Sói Đêm (B) x 31Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 1960
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 4082
10/10Khi Tướng bị tấn công, gây 575% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch ngẫu nhiên. Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ và 100 Năng lượng của địch. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Sói Đêm còn trong trận, giảm 33% tốc độ Nhận năng lượng của các tướng địch ở gần.
CấpPhíTấn công
+60%
Máu
+60%
Chống CRIT
+60%
TH CRIT
+60%
Tránh né
+60%
Chính xác
+60%
CRIT
+60%
1Sói Đêm (B) x 1
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 3
6179
+ 157
185369
+ 4711
1235
+ 31
12357
+ 313
2140
+ 2230
12049
+ 12355
1112
+ 28
2Sói Đêm (B) x 2
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 7
6441
+ 314
193221
+ 9422
1287
+ 62
12880
+ 627
2291
+ 2472
12559
+ 13171
1159
+ 56
3Sói Đêm (B) x 3
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 10
6703
+ 471
201073
+ 14133
1339
+ 93
13403
+ 941
2442
+ 2713
13069
+ 13987
1206
+ 84
4Sói Đêm (B) x 4
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 14
6965
+ 628
208925
+ 18844
1391
+ 124
13926
+ 1255
2593
+ 2955
13579
+ 14803
1253
+ 112
5Sói Đêm (B) x 5
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 17
7227
+ 786
216777
+ 23556
1443
+ 156
14449
+ 1569
2744
+ 3197
14089
+ 15619
1300
+ 141
6Sói Đêm (B) x 6
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 21
7489
+ 943
224629
+ 28267
1495
+ 187
14972
+ 1882
2895
+ 3438
14599
+ 16435
1347
+ 169
7Sói Đêm (B) x 7
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 24
7751
+ 1100
232481
+ 32978
1547
+ 218
15495
+ 2196
3046
+ 3680
15109
+ 17251
1394
+ 197
8Sói Đêm (B) x 8
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 28
8013
+ 1257
240333
+ 37689
1599
+ 249
16018
+ 2510
3197
+ 3921
15619
+ 18067
1441
+ 225
9Sói Đêm (B) x 9
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 31
8275
+ 1414
248185
+ 42400
1651
+ 280
16541
+ 2824
3348
+ 4163
16129
+ 18883
1488
+ 253
10Sói Đêm (B) x 10
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 35
8537
+ 1572
256037
+ 47112
1703
+ 312
17064
+ 3138
3499
+ 4405
16639
+ 19699
1535
+ 282
11Sói Đêm (B) x 12
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 42
8799
+ 1729
263889
+ 51823
1755
+ 343
17587
+ 3451
3650
+ 4646
17149
+ 20515
1582
+ 310
12Sói Đêm (B) x 14
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 49
9061
+ 1886
271741
+ 56534
1807
+ 374
18110
+ 3765
3801
+ 4888
17659
+ 21331
1629
+ 338
13Sói Đêm (B) x 16
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 56
9323
+ 2043
279593
+ 61245
1859
+ 405
18633
+ 4079
3952
+ 5129
18169
+ 22147
1676
+ 366
14Sói Đêm (B) x 18
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 63
9585
+ 2200
287445
+ 65956
1911
+ 436
19156
+ 4393
4103
+ 5371
18679
+ 22963
1723
+ 394
15Sói Đêm (B) x 21
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 74
9847
+ 2358
295297
+ 70668
1963
+ 468
19679
+ 4707
4254
+ 5613
19189
+ 23779
1770
+ 423
16Sói Đêm (B) x 24
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
10109
+ 2515
303149
+ 75379
2015
+ 499
20202
+ 5020
4405
+ 5854
19699
+ 24595
1817
+ 451
17Sói Đêm (B) x 27
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 95
10371
+ 2672
311001
+ 80090
2067
+ 530
20725
+ 5334
4556
+ 6096
20209
+ 25411
1864
+ 479
18Sói Đêm (B) x 30
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 106
10633
+ 2829
318853
+ 84801
2119
+ 561
21248
+ 5648
4707
+ 6337
20719
+ 26227
1911
+ 507
19Sói Đêm (B) x 33
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 117
10895
+ 2986
326705
+ 89512
2171
+ 592
21771
+ 5962
4858
+ 6579
21229
+ 27043
1958
+ 535
20Sói Đêm (B) x 36
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 127
11157
+ 3144
334557
+ 94224
2223
+ 624
22294
+ 6276
5009
+ 6821
21739
+ 27859
2005
+ 564
21Sói Đêm (B) x 39
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 138
11419
+ 3301
342409
+ 98935
2275
+ 655
22817
+ 6589
5160
+ 7062
22249
+ 28675
2052
+ 592
22Sói Đêm (B) x 42
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 149
11681
+ 3458
350261
+ 103646
2327
+ 686
23340
+ 6903
5311
+ 7304
22759
+ 29491
2099
+ 620
23Sói Đêm (B) x 45
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 159
11943
+ 3615
358113
+ 108357
2379
+ 717
23863
+ 7217
5462
+ 7545
23269
+ 30307
2146
+ 648
24Sói Đêm (B) x 48
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 170
12205
+ 3772
365965
+ 113068
2431
+ 748
24386
+ 7531
5613
+ 7787
23779
+ 31123
2193
+ 676
25Sói Đêm (B) x 51
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 181
12467
+ 3929
373817
+ 117780
2483
+ 780
24909
+ 7845
5764
+ 8029
24289
+ 31939
2240
+ 705
26Sói Đêm (B) x 54
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 191
12729
+ 4087
381669
+ 122491
2535
+ 811
25432
+ 8158
5915
+ 8270
24799
+ 32755
2287
+ 733
27Sói Đêm (B) x 57
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 202
12991
+ 4244
389521
+ 127202
2587
+ 842
25955
+ 8472
6066
+ 8512
25309
+ 33571
2334
+ 761
28Sói Đêm (B) x 60
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 213
13253
+ 4401
397373
+ 131913
2639
+ 873
26478
+ 8786
6217
+ 8753
25819
+ 34387
2381
+ 789
29Sói Đêm (B) x 64
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 227
13515
+ 4558
405225
+ 136624
2691
+ 904
27001
+ 9100
6368
+ 8995
26329
+ 35203
2428
+ 817
30Sói Đêm (B) x 68
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 241
13777
+ 4716
413077
+ 141336
2743
+ 936
27524
+ 9414
6519
+ 9237
26839
+ 36019
2475
+ 846
31Sói Đêm (B) x 72
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 255
14039
+ 4873
420929
+ 146047
2795
+ 967
28047
+ 9727
6670
+ 9478
27349
+ 36835
2522
+ 874
32Sói Đêm (B) x 76
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 269
14301
+ 5030
428781
+ 150758
2847
+ 998
28570
+ 10041
6821
+ 9720
27859
+ 37651
2569
+ 902
33Sói Đêm (B) x 80
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 284
14563
+ 5187
436633
+ 155469
2899
+ 1029
29093
+ 10355
6972
+ 9961
28369
+ 38467
2616
+ 930
34Sói Đêm (B) x 84
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 298
14825
+ 5344
444485
+ 160180
2951
+ 1060
29616
+ 10669
7123
+ 10203
28879
+ 39283
2663
+ 958
35Sói Đêm (B) x 0
15087
+ 5502
452337
+ 164892
3003
+ 1092
30139
+ 10983
7274
+ 10445
29389
+ 40099
2710
+ 987
2058961722940954112217719694883697

Tiến Hóa

Chọn Thú x 100 / Tinh Chất Thú - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa. x 10 + Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm. x 10
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Đế Thần Sợ Hãi
97
Rồng Dung Nham
80
Athena
27
1. Tiêu hao Tinh Chất Thú và Chất Tiến Hóa để tiến hóa thành Siêu Thú, hoặc có tỷ lệ lên Siêu Thú Đột Biến! Thú cũng có thể chuyển thành Bánh Siêu Thú. 2. Sử dụng Pha Lê Siêu Thú chỉ định để nhận Siêu Thú tương ứng và tăng tỷ lệ Đột Biến! 3. Dùng Bánh Siêu Thú để tăng Cấp và Chiêu Thức của Siêu Thú. 4. Siêu Thú Thường có tối đa 3 thuộc tính, Siêu Thú Đột Biến có tối đa 4. Siêu Thú Đột Biến có thuộc tính cơ bản cao hơn Siêu Thú Thường. 5. Thuộc tính của Siêu Thú sẽ làm tăng các thuộc tính của Tướng. Tướng sẽ nhận được một phần thuộc tính của Siêu Thú.

Thêm Pha Lê Siêu Thú để chắc chắn nhận Siêu Thú và tăng tỷ lệ "Đột Biến". Nhận từ các sự kiện.
Tiến hóa Thú thành Siêu Thú để tăng sức mạnh và hỗ trợ Tướng chiến đấu.
Siêu Thú có 3 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Một Siêu Thú Đột Biến có 4 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Thú có thể tiến hóa thành Siêu thú. Cũng có tỷ lệ biến thành "Siêu Thú Đột Biến" quý hiếm.
Bạn có thể thay đổi tỷ lệ tăng trưởng thuộc tính và thuộc tính của Siêu Thú. Nó giúp Tướng gia tăng tương đương 20% thuộc tính của Siêu Thú.
Tiến Hóa Thú có thể nhận Siêu Thú cực mạnh, hoặc cơ hội nhận Siêu Thú Đột Biến!