Siêu Thú: Ma Ngưu (B)

Tính năng:

Ma Ngưu (B)
Máu Máu:167834
Tấn công Tấn công:6331
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:900
Di Chuyển Di Chuyển:400
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:6
Chính xác Chính xác:14400
Tránh né Tránh né:1989
CRIT CRIT:1094
TH CRIT TH CRIT:11188
Chống CRIT Chống CRIT:1343
Trong những đặc tính bảng trình bày tiền thưởng tối đa. Số tiền thưởng, có thể được +3, +9, +21, +36, +60%
  • Khả năng
  • Tính năng
Cấp Khả năngThông BáoCấp Thú NuôiPhí
1/10Mỗi 5 giây gây 280% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch ở gần mục tiêu. Đồng thời tăng 4% thiệt hại mà chúng phải chịu trong 3 giây. Khi Ma Ngưu còn trong trận, mỗi 1 giây sẽ gây thêm 12% thiệt hại cho các Tướng địch ở gần.Ma Ngưu (B) x 1Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 2
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 6
2/10Mỗi 5 giây gây 300% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch ở gần mục tiêu. Đồng thời tăng 6% thiệt hại mà chúng phải chịu trong 3 giây. Khi Ma Ngưu còn trong trận, mỗi 1 giây sẽ gây thêm 12% thiệt hại cho các Tướng địch ở gần.Ma Ngưu (B) x 2Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 12
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 23
3/10Mỗi 5 giây gây 320% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch ở gần mục tiêu. Đồng thời tăng 8% thiệt hại mà chúng phải chịu trong 3 giây. Khi Ma Ngưu còn trong trận, mỗi 1 giây sẽ gây thêm 12% thiệt hại cho các Tướng địch ở gần.Ma Ngưu (B) x 4Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 36
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 77
4/10Mỗi 5 giây gây 350% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch ở gần mục tiêu. Đồng thời tăng 10% thiệt hại mà chúng phải chịu trong 3 giây. Khi Ma Ngưu còn trong trận, mỗi 1 giây sẽ gây thêm 12% thiệt hại cho các Tướng địch ở gần.Ma Ngưu (B) x 6Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 179
5/10Mỗi 5 giây gây 380% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch ở gần mục tiêu. Đồng thời tăng 12% thiệt hại mà chúng phải chịu trong 3 giây. Khi Ma Ngưu còn trong trận, mỗi 1 giây sẽ gây thêm 12% thiệt hại cho các Tướng địch ở gần.Ma Ngưu (B) x 9Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 147
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 310
6/10Mỗi 5 giây gây 410% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch ở gần mục tiêu. Đồng thời tăng 14% thiệt hại mà chúng phải chịu trong 3 giây. Khi Ma Ngưu còn trong trận, mỗi 1 giây sẽ gây thêm 12% thiệt hại cho các Tướng địch ở gần.Ma Ngưu (B) x 13Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 245
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 511
7/10Mỗi 5 giây gây 440% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch ở gần mục tiêu. Đồng thời tăng 16% thiệt hại mà chúng phải chịu trong 3 giây. Khi Ma Ngưu còn trong trận, mỗi 1 giây sẽ gây thêm 12% thiệt hại cho các Tướng địch ở gần.Ma Ngưu (B) x 18Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 612
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 1276
8/10Mỗi 5 giây gây 470% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch ở gần mục tiêu. Đồng thời tăng 18% thiệt hại mà chúng phải chịu trong 3 giây. Khi Ma Ngưu còn trong trận, mỗi 1 giây sẽ gây thêm 12% thiệt hại cho các Tướng địch ở gần.Ma Ngưu (B) x 23Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 980
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 2041
9/10Mỗi 5 giây gây 500% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch ở gần mục tiêu. Đồng thời tăng 21% thiệt hại mà chúng phải chịu trong 3 giây. Khi Ma Ngưu còn trong trận, mỗi 1 giây sẽ gây thêm 12% thiệt hại cho các Tướng địch ở gần.Ma Ngưu (B) x 31Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 1960
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 4082
10/10Mỗi 5 giây gây 530% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch ở gần mục tiêu. Đồng thời tăng 24% thiệt hại mà chúng phải chịu trong 3 giây. Khi Ma Ngưu còn trong trận, mỗi 1 giây sẽ gây thêm 12% thiệt hại cho các Tướng địch ở gần.
CấpPhíTấn công
+60%
Máu
+60%
Chống CRIT
+60%
TH CRIT
+60%
Tránh né
+60%
Chính xác
+60%
CRIT
+60%
1Ma Ngưu (B) x 1
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 3
6611
+ 168
175731
+ 4738
1400
+ 34
11714
+ 315
2140
+ 2230
14990
+ 15344
1143
+ 29
2Ma Ngưu (B) x 2
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 7
6891
+ 336
183628
+ 9476
1457
+ 68
12240
+ 631
2291
+ 2472
15580
+ 16288
1192
+ 58
3Ma Ngưu (B) x 3
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 10
7171
+ 504
191525
+ 14214
1514
+ 102
12766
+ 946
2442
+ 2713
16170
+ 17232
1241
+ 88
4Ma Ngưu (B) x 4
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 14
7451
+ 672
199422
+ 18952
1571
+ 136
13292
+ 1262
2593
+ 2955
16760
+ 18176
1290
+ 117
5Ma Ngưu (B) x 5
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 17
7731
+ 840
207319
+ 23691
1628
+ 171
13818
+ 1578
2744
+ 3197
17350
+ 19120
1339
+ 147
6Ma Ngưu (B) x 6
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 21
8011
+ 1008
215216
+ 28429
1685
+ 205
14344
+ 1893
2895
+ 3438
17940
+ 20064
1388
+ 176
7Ma Ngưu (B) x 7
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 24
8291
+ 1176
223113
+ 33167
1742
+ 239
14870
+ 2209
3046
+ 3680
18530
+ 21008
1437
+ 205
8Ma Ngưu (B) x 8
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 28
8571
+ 1344
231010
+ 37905
1799
+ 273
15396
+ 2524
3197
+ 3921
19120
+ 21952
1486
+ 235
9Ma Ngưu (B) x 9
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 31
8851
+ 1512
238907
+ 42643
1856
+ 307
15922
+ 2840
3348
+ 4163
19710
+ 22896
1535
+ 264
10Ma Ngưu (B) x 10
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 35
9131
+ 1680
246804
+ 47382
1913
+ 342
16448
+ 3156
3499
+ 4405
20300
+ 23840
1584
+ 294
11Ma Ngưu (B) x 12
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 42
9411
+ 1848
254701
+ 52120
1970
+ 376
16974
+ 3471
3650
+ 4646
20890
+ 24784
1633
+ 323
12Ma Ngưu (B) x 14
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 49
9691
+ 2016
262598
+ 56858
2027
+ 410
17500
+ 3787
3801
+ 4888
21480
+ 25728
1682
+ 352
13Ma Ngưu (B) x 16
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 56
9971
+ 2184
270495
+ 61596
2084
+ 444
18026
+ 4102
3952
+ 5129
22070
+ 26672
1731
+ 382
14Ma Ngưu (B) x 18
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 63
10251
+ 2352
278392
+ 66334
2141
+ 478
18552
+ 4418
4103
+ 5371
22660
+ 27616
1780
+ 411
15Ma Ngưu (B) x 21
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 74
10531
+ 2520
286289
+ 71073
2198
+ 513
19078
+ 4734
4254
+ 5613
23250
+ 28560
1829
+ 441
16Ma Ngưu (B) x 24
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
10811
+ 2688
294186
+ 75811
2255
+ 547
19604
+ 5049
4405
+ 5854
23840
+ 29504
1878
+ 470
17Ma Ngưu (B) x 27
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 95
11091
+ 2856
302083
+ 80549
2312
+ 581
20130
+ 5365
4556
+ 6096
24430
+ 30448
1927
+ 499
18Ma Ngưu (B) x 30
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 106
11371
+ 3024
309980
+ 85287
2369
+ 615
20656
+ 5680
4707
+ 6337
25020
+ 31392
1976
+ 529
19Ma Ngưu (B) x 33
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 117
11651
+ 3192
317877
+ 90025
2426
+ 649
21182
+ 5996
4858
+ 6579
25610
+ 32336
2025
+ 558
20Ma Ngưu (B) x 36
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 127
11931
+ 3360
325774
+ 94764
2483
+ 684
21708
+ 6312
5009
+ 6821
26200
+ 33280
2074
+ 588
21Ma Ngưu (B) x 39
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 138
12211
+ 3528
333671
+ 99502
2540
+ 718
22234
+ 6627
5160
+ 7062
26790
+ 34224
2123
+ 617
22Ma Ngưu (B) x 42
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 149
12491
+ 3696
341568
+ 104240
2597
+ 752
22760
+ 6943
5311
+ 7304
27380
+ 35168
2172
+ 646
23Ma Ngưu (B) x 45
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 159
12771
+ 3864
349465
+ 108978
2654
+ 786
23286
+ 7258
5462
+ 7545
27970
+ 36112
2221
+ 676
24Ma Ngưu (B) x 48
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 170
13051
+ 4032
357362
+ 113716
2711
+ 820
23812
+ 7574
5613
+ 7787
28560
+ 37056
2270
+ 705
25Ma Ngưu (B) x 51
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 181
13331
+ 4200
365259
+ 118455
2768
+ 855
24338
+ 7890
5764
+ 8029
29150
+ 38000
2319
+ 735
26Ma Ngưu (B) x 54
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 191
13611
+ 4368
373156
+ 123193
2825
+ 889
24864
+ 8205
5915
+ 8270
29740
+ 38944
2368
+ 764
27Ma Ngưu (B) x 57
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 202
13891
+ 4536
381053
+ 127931
2882
+ 923
25390
+ 8521
6066
+ 8512
30330
+ 39888
2417
+ 793
28Ma Ngưu (B) x 60
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 213
14171
+ 4704
388950
+ 132669
2939
+ 957
25916
+ 8836
6217
+ 8753
30920
+ 40832
2466
+ 823
29Ma Ngưu (B) x 64
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 227
14451
+ 4872
396847
+ 137407
2996
+ 991
26442
+ 9152
6368
+ 8995
31510
+ 41776
2515
+ 852
30Ma Ngưu (B) x 68
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 241
14731
+ 5040
404744
+ 142146
3053
+ 1026
26968
+ 9468
6519
+ 9237
32100
+ 42720
2564
+ 882
31Ma Ngưu (B) x 72
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 255
15011
+ 5208
412641
+ 146884
3110
+ 1060
27494
+ 9783
6670
+ 9478
32690
+ 43664
2613
+ 911
32Ma Ngưu (B) x 76
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 269
15291
+ 5376
420538
+ 151622
3167
+ 1094
28020
+ 10099
6821
+ 9720
33280
+ 44608
2662
+ 940
33Ma Ngưu (B) x 80
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 284
15571
+ 5544
428435
+ 156360
3224
+ 1128
28546
+ 10414
6972
+ 9961
33870
+ 45552
2711
+ 970
34Ma Ngưu (B) x 84
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 298
15851
+ 5712
436332
+ 161098
3281
+ 1162
29072
+ 10730
7123
+ 10203
34460
+ 46496
2760
+ 999
35Ma Ngưu (B) x 0
16131
+ 5880
444229
+ 165837
3338
+ 1197
29598
+ 11046
7274
+ 10445
35050
+ 47440
2809
+ 1029
2201161006645354064417719824903838

Tiến Hóa

Chọn Thú x 100 / Tinh Chất Thú - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa. x 10 + Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm. x 10
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Rồng Tu Hành
40
1. Tiêu hao Tinh Chất Thú và Chất Tiến Hóa để tiến hóa thành Siêu Thú, hoặc có tỷ lệ lên Siêu Thú Đột Biến! Thú cũng có thể chuyển thành Bánh Siêu Thú. 2. Sử dụng Pha Lê Siêu Thú chỉ định để nhận Siêu Thú tương ứng và tăng tỷ lệ Đột Biến! 3. Dùng Bánh Siêu Thú để tăng Cấp và Chiêu Thức của Siêu Thú. 4. Siêu Thú Thường có tối đa 3 thuộc tính, Siêu Thú Đột Biến có tối đa 4. Siêu Thú Đột Biến có thuộc tính cơ bản cao hơn Siêu Thú Thường. 5. Thuộc tính của Siêu Thú sẽ làm tăng các thuộc tính của Tướng. Tướng sẽ nhận được một phần thuộc tính của Siêu Thú.

Thêm Pha Lê Siêu Thú để chắc chắn nhận Siêu Thú và tăng tỷ lệ "Đột Biến". Nhận từ các sự kiện.
Tiến hóa Thú thành Siêu Thú để tăng sức mạnh và hỗ trợ Tướng chiến đấu.
Siêu Thú có 3 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Một Siêu Thú Đột Biến có 4 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Thú có thể tiến hóa thành Siêu thú. Cũng có tỷ lệ biến thành "Siêu Thú Đột Biến" quý hiếm.
Bạn có thể thay đổi tỷ lệ tăng trưởng thuộc tính và thuộc tính của Siêu Thú. Nó giúp Tướng gia tăng tương đương 20% thuộc tính của Siêu Thú.
Tiến Hóa Thú có thể nhận Siêu Thú cực mạnh, hoặc cơ hội nhận Siêu Thú Đột Biến!