Siêu Thú: Hồ Ly Tinh (B)

Tính năng:

Hồ Ly Tinh (B)
Máu Máu:210500
Tấn công Tấn công:5799
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:900
Di Chuyển Di Chuyển:400
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:6
Chính xác Chính xác:11996
Tránh né Tránh né:2009
CRIT CRIT:1002
TH CRIT TH CRIT:9394
Chống CRIT Chống CRIT:1279
Trong những đặc tính bảng trình bày tiền thưởng tối đa. Số tiền thưởng, có thể được +3, +9, +21, +36, +60%
  • Khả năng
  • Tính năng
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Khi chủ Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 130% tấn công siêu thú và tăng 9% khả năng nhận hồi máu cho tất cả Tướng đồng minh ở gần trong 3 giây. (Nghỉ: 4 giây.) Khi Hồ Ly Tinh còn trong trận, tăng 18% tỷ lệ Né cho tất cả Tướng đồng minh ở gần.Hồ Ly Tinh (B) x 1Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 2
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 6
2/10Khi chủ Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 140% tấn công siêu thú và tăng 12% khả năng nhận hồi máu cho tất cả Tướng đồng minh ở gần trong 3 giây. (Nghỉ: 4 giây.) Khi Hồ Ly Tinh còn trong trận, tăng 18% tỷ lệ Né cho tất cả Tướng đồng minh ở gần.Hồ Ly Tinh (B) x 2Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 12
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 23
3/10Khi chủ Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 150% tấn công siêu thú và tăng 15% khả năng nhận hồi máu cho tất cả Tướng đồng minh ở gần trong 3 giây. (Nghỉ: 4 giây.) Khi Hồ Ly Tinh còn trong trận, tăng 18% tỷ lệ Né cho tất cả Tướng đồng minh ở gần.Hồ Ly Tinh (B) x 4Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 36
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 77
4/10Khi chủ Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 170% tấn công siêu thú và tăng 19% khả năng nhận hồi máu cho tất cả Tướng đồng minh ở gần trong 3 giây. (Nghỉ: 4 giây.) Khi Hồ Ly Tinh còn trong trận, tăng 18% tỷ lệ Né cho tất cả Tướng đồng minh ở gần.Hồ Ly Tinh (B) x 6Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 179
5/10Khi chủ Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 190% tấn công siêu thú và tăng 23% khả năng nhận hồi máu cho tất cả Tướng đồng minh ở gần trong 3 giây. (Nghỉ: 4 giây.) Khi Hồ Ly Tinh còn trong trận, tăng 18% tỷ lệ Né cho tất cả Tướng đồng minh ở gần.Hồ Ly Tinh (B) x 9Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 147
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 310
6/10Khi chủ Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 210% tấn công siêu thú và tăng 27% khả năng nhận hồi máu cho tất cả Tướng đồng minh ở gần trong 3 giây. (Nghỉ: 4 giây.) Khi Hồ Ly Tinh còn trong trận, tăng 18% tỷ lệ Né cho tất cả Tướng đồng minh ở gần.Hồ Ly Tinh (B) x 13Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 245
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 511
7/10Khi chủ Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 240% tấn công siêu thú và tăng 32% khả năng nhận hồi máu cho tất cả Tướng đồng minh ở gần trong 3 giây. (Nghỉ: 4 giây.) Khi Hồ Ly Tinh còn trong trận, tăng 18% tỷ lệ Né cho tất cả Tướng đồng minh ở gần.Hồ Ly Tinh (B) x 18Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 612
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 1276
8/10Khi chủ Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 270% tấn công siêu thú và tăng 38% khả năng nhận hồi máu cho tất cả Tướng đồng minh ở gần trong 3 giây. (Nghỉ: 4 giây.) Khi Hồ Ly Tinh còn trong trận, tăng 18% tỷ lệ Né cho tất cả Tướng đồng minh ở gần.Hồ Ly Tinh (B) x 23Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 980
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 2041
9/10Khi chủ Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 300% tấn công siêu thú và tăng 45% khả năng nhận hồi máu cho tất cả Tướng đồng minh ở gần trong 3 giây. (Nghỉ: 4 giây.) Khi Hồ Ly Tinh còn trong trận, tăng 18% tỷ lệ Né cho tất cả Tướng đồng minh ở gần.Hồ Ly Tinh (B) x 31Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 1960
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 4082
10/10Khi chủ Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 345% tấn công siêu thú và tăng 55% khả năng nhận hồi máu cho tất cả Tướng đồng minh ở gần trong 3 giây. (Nghỉ: 4 giây.) Khi Hồ Ly Tinh còn trong trận, tăng 18% tỷ lệ Né cho tất cả Tướng đồng minh ở gần.
CấpPhíTấn công
+60%
Máu
+60%
Chống CRIT
+60%
TH CRIT
+60%
Tránh né
+60%
Chính xác
+60%
CRIT
+60%
1Hồ Ly Tinh (B) x 1
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 3
6055
+ 153
218964
+ 5078
1333
+ 32
9856
+ 277
2162
+ 2253
12511
+ 12820
1047
+ 27
2Hồ Ly Tinh (B) x 2
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 7
6311
+ 307
227428
+ 10156
1387
+ 64
10318
+ 554
2315
+ 2498
13026
+ 13644
1092
+ 54
3Hồ Ly Tinh (B) x 3
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 10
6567
+ 460
235892
+ 15235
1441
+ 97
10780
+ 831
2468
+ 2743
13541
+ 14468
1137
+ 81
4Hồ Ly Tinh (B) x 4
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 14
6823
+ 614
244356
+ 20313
1495
+ 129
11242
+ 1108
2621
+ 2988
14056
+ 15292
1182
+ 108
5Hồ Ly Tinh (B) x 5
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 17
7079
+ 768
252820
+ 25392
1549
+ 162
11704
+ 1386
2774
+ 3233
14571
+ 16116
1227
+ 135
6Hồ Ly Tinh (B) x 6
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 21
7335
+ 921
261284
+ 30470
1603
+ 194
12166
+ 1663
2927
+ 3477
15086
+ 16940
1272
+ 162
7Hồ Ly Tinh (B) x 7
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 24
7591
+ 1075
269748
+ 35548
1657
+ 226
12628
+ 1940
3080
+ 3722
15601
+ 17764
1317
+ 189
8Hồ Ly Tinh (B) x 8
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 28
7847
+ 1228
278212
+ 40627
1711
+ 259
13090
+ 2217
3233
+ 3967
16116
+ 18588
1362
+ 216
9Hồ Ly Tinh (B) x 9
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 31
8103
+ 1382
286676
+ 45705
1765
+ 291
13552
+ 2494
3386
+ 4212
16631
+ 19412
1407
+ 243
10Hồ Ly Tinh (B) x 10
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 35
8359
+ 1536
295140
+ 50784
1819
+ 324
14014
+ 2772
3539
+ 4457
17146
+ 20236
1452
+ 270
11Hồ Ly Tinh (B) x 12
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 42
8615
+ 1689
303604
+ 55862
1873
+ 356
14476
+ 3049
3692
+ 4701
17661
+ 21060
1497
+ 297
12Hồ Ly Tinh (B) x 14
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 49
8871
+ 1843
312068
+ 60940
1927
+ 388
14938
+ 3326
3845
+ 4946
18176
+ 21884
1542
+ 324
13Hồ Ly Tinh (B) x 16
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 56
9127
+ 1996
320532
+ 66019
1981
+ 421
15400
+ 3603
3998
+ 5191
18691
+ 22708
1587
+ 351
14Hồ Ly Tinh (B) x 18
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 63
9383
+ 2150
328996
+ 71097
2035
+ 453
15862
+ 3880
4151
+ 5436
19206
+ 23532
1632
+ 378
15Hồ Ly Tinh (B) x 21
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 74
9639
+ 2304
337460
+ 76176
2089
+ 486
16324
+ 4158
4304
+ 5681
19721
+ 24356
1677
+ 405
16Hồ Ly Tinh (B) x 24
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
9895
+ 2457
345924
+ 81254
2143
+ 518
16786
+ 4435
4457
+ 5925
20236
+ 25180
1722
+ 432
17Hồ Ly Tinh (B) x 27
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 95
10151
+ 2611
354388
+ 86332
2197
+ 550
17248
+ 4712
4610
+ 6170
20751
+ 26004
1767
+ 459
18Hồ Ly Tinh (B) x 30
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 106
10407
+ 2764
362852
+ 91411
2251
+ 583
17710
+ 4989
4763
+ 6415
21266
+ 26828
1812
+ 486
19Hồ Ly Tinh (B) x 33
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 117
10663
+ 2918
371316
+ 96489
2305
+ 615
18172
+ 5266
4916
+ 6660
21781
+ 27652
1857
+ 513
20Hồ Ly Tinh (B) x 36
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 127
10919
+ 3072
379780
+ 101568
2359
+ 648
18634
+ 5544
5069
+ 6905
22296
+ 28476
1902
+ 540
21Hồ Ly Tinh (B) x 39
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 138
11175
+ 3225
388244
+ 106646
2413
+ 680
19096
+ 5821
5222
+ 7149
22811
+ 29300
1947
+ 567
22Hồ Ly Tinh (B) x 42
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 149
11431
+ 3379
396708
+ 111724
2467
+ 712
19558
+ 6098
5375
+ 7394
23326
+ 30124
1992
+ 594
23Hồ Ly Tinh (B) x 45
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 159
11687
+ 3532
405172
+ 116803
2521
+ 745
20020
+ 6375
5528
+ 7639
23841
+ 30948
2037
+ 621
24Hồ Ly Tinh (B) x 48
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 170
11943
+ 3686
413636
+ 121881
2575
+ 777
20482
+ 6652
5681
+ 7884
24356
+ 31772
2082
+ 648
25Hồ Ly Tinh (B) x 51
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 181
12199
+ 3840
422100
+ 126959
2629
+ 810
20944
+ 6930
5834
+ 8129
24871
+ 32596
2127
+ 675
26Hồ Ly Tinh (B) x 54
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 191
12455
+ 3993
430564
+ 132038
2683
+ 842
21406
+ 7207
5987
+ 8373
25386
+ 33420
2172
+ 702
27Hồ Ly Tinh (B) x 57
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 202
12711
+ 4147
439028
+ 137116
2737
+ 874
21868
+ 7484
6140
+ 8618
25901
+ 34244
2217
+ 729
28Hồ Ly Tinh (B) x 60
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 213
12967
+ 4300
447492
+ 142195
2791
+ 907
22330
+ 7761
6293
+ 8863
26416
+ 35068
2262
+ 756
29Hồ Ly Tinh (B) x 64
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 227
13223
+ 4454
455956
+ 147273
2845
+ 939
22792
+ 8038
6446
+ 9108
26931
+ 35892
2307
+ 783
30Hồ Ly Tinh (B) x 68
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 241
13479
+ 4608
464420
+ 152352
2899
+ 972
23254
+ 8316
6599
+ 9353
27446
+ 36716
2352
+ 810
31Hồ Ly Tinh (B) x 72
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 255
13735
+ 4761
472884
+ 157430
2953
+ 1004
23716
+ 8593
6752
+ 9597
27961
+ 37540
2397
+ 837
32Hồ Ly Tinh (B) x 76
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 269
13991
+ 4915
481348
+ 162508
3007
+ 1036
24178
+ 8870
6905
+ 9842
28476
+ 38364
2442
+ 864
33Hồ Ly Tinh (B) x 80
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 284
14247
+ 5068
489812
+ 167587
3061
+ 1069
24640
+ 9147
7058
+ 10087
28991
+ 39188
2487
+ 891
34Hồ Ly Tinh (B) x 84
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 298
14503
+ 5222
498276
+ 172665
3115
+ 1101
25102
+ 9424
7211
+ 10332
29506
+ 40012
2532
+ 918
35Hồ Ly Tinh (B) x 0
14759
+ 5376
506740
+ 177744
3169
+ 1134
25564
+ 9702
7364
+ 10577
30021
+ 40836
2577
+ 945
2013568448443033526617941708573522

Tiến Hóa

Chọn Thú x 100 / Tinh Chất Thú - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa. x 10 + Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm. x 10
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Cáo Hàn Băng
61
Du Nữ Ma Thuật
42
1. Tiêu hao Tinh Chất Thú và Chất Tiến Hóa để tiến hóa thành Siêu Thú, hoặc có tỷ lệ lên Siêu Thú Đột Biến! Thú cũng có thể chuyển thành Thức Ăn Siêu Thú. 2. Sử dụng Pha Lê Siêu Thú chỉ định để nhận Siêu Thú tương ứng và tăng tỷ lệ Đột Biến! 3. Dùng Thức Ăn Siêu Thú để tăng Cấp và Chiêu Thức của Siêu Thú. 4. Siêu Thú Thường có tối đa 3 thuộc tính, Siêu Thú Đột Biến có tối đa 4. Siêu Thú Đột Biến có thuộc tính cơ bản cao hơn Siêu Thú Thường. 5. Thuộc tính của Siêu Thú sẽ làm tăng các thuộc tính của Tướng. Tướng sẽ nhận được một phần thuộc tính của Siêu Thú.

Thêm Pha Lê Siêu Thú để chắc chắn nhận Siêu Thú và tăng tỷ lệ "Đột Biến". Nhận từ các sự kiện.
Tiến hóa Thú thành Siêu Thú để tăng sức mạnh và hỗ trợ Tướng chiến đấu.
Siêu Thú có 3 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Một Siêu Thú Đột Biến có 4 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Thú có thể tiến hóa thành Siêu thú. Cũng có tỷ lệ biến thành "Siêu Thú Đột Biến" quý hiếm.
Bạn có thể thay đổi tỷ lệ tăng trưởng thuộc tính và thuộc tính của Siêu Thú. Nó giúp Tướng gia tăng tương đương 20% thuộc tính của Siêu Thú.
Tiến Hóa Thú có thể nhận Siêu Thú cực mạnh, hoặc cơ hội nhận Siêu Thú Đột Biến!