Kỹ Năng: Đấm Mạnh

Đấm MạnhĐấm Mạnh
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Có 10% khả năng làm ngất 1 giây mục tiêu khi tấn công. 1 sec. 20
2 Có 10% khả năng làm ngất 1,5 giây mục tiêu khi tấn công. 1 sec. 40
3 Có 10% khả năng làm ngất 2 giây mục tiêu khi tấn công. 2 sec. 60
4 Có 10% khả năng làm ngất 2,5 giây mục tiêu khi tấn công. 2 sec. 80
5 Có 10% khả năng làm ngất 3 giây mục tiêu khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 3 sec. 100
6 Có 15% khả năng làm ngất 3 giây mục tiêu khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 3 sec. 120
7 Có 20% khả năng làm ngất 3 giây mục tiêu khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 3 sec. 140
8 Có 25% khả năng làm ngất 3 giây mục tiêu khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 3 sec. 160
9 Có 35% khả năng làm ngất 3 giây mục tiêu khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 3 sec. 180
10 Có 45% khả năng làm ngất 3.5 giây mục tiêu khi tấn công. 3 sec. 200