Kỹ Năng & Đá Tinh: Tiếp Sức

Tiếp SứcTiếp Sức
Cấp Thông Báo Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Có 20% năng lượng khi bắt đầu trận đấu. 20
2 Có 40% năng lượng khi bắt đầu trận đấu. 40
3 Có 60% năng lượng khi bắt đầu trận đấu. 60
4 Có 80% năng lượng khi bắt đầu trận đấu. 80
5 Có 100% năng lượng khi bắt đầu trận đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Khi trận đấu bắt đầu có 100% năng lượng, tăng 30% tấn công trong 10 giây. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Khi trận đấu bắt đầu có 100% năng lượng, tăng 50% tấn công trong 10 giây. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Khi trận đấu bắt đầu có 100% năng lượng, tăng 70% tấn công trong 10 giây. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Khi trận đấu bắt đầu có 100% năng lượng, tăng 90% tấn công trong 10 giây. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 180
10 Khi trận đấu bắt đầu có 100% năng lượng, tăng 120% tấn công trong 10 giây. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Michael
27
Athena
22