Kỹ Năng: Chén Tà Ác

Chén Tà ÁcChén Tà Ác
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 8% Tấn công và 4% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 10% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản. 50 min. 20
2 Tăng 16% Tấn công và 8% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 14% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản. 50 min. 40
3 Tăng 24% Tấn công và 12% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 18% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản. 50 min. 60
4 Tăng 32% Tấn công và 16% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 24% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản. 50 min. 80
5 Tăng 42% Tấn công và 21% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 30% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tăng 52% Tấn công và 26% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 38% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tăng 65% Tấn công và 32% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 48% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tăng 78% Tấn công và 39% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 63% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tăng 93% Tấn công và 47% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 78% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 50 min. 180
10 Tăng 110% Tấn công và 55% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 100% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản. 50 min. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Du Nữ Ma Thuật
41