Siêu cấp Thành

Siêu cấp Thành 1

10 Lửa Công Lý83 Ấn2490 Sao
20 Lửa Công Lý124 Ấn3720 Sao
30 Lửa Công Lý207 Ấn6210 Sao100 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 1 - 1 53 Sao + 53(0% ) Ấn
29000Vàng + 29000Dầu
58000Vàng 15000 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 2 53 Sao + 53(0% ) Ấn
29400Vàng + 29400Dầu
58800Vàng 16540 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 3 53 Sao + 53(0% ) Ấn
29800Vàng + 29800Dầu
59600Vàng 18150 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 4 54 Sao + 54(0% ) Ấn
30200Vàng + 30200Dầu
60400Vàng 19830 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 5 54 Sao + 54(0% ) Ấn
30600Vàng + 30600Dầu
61200Vàng 21580 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 6 54 Sao + 54(0% ) Ấn
31000Vàng + 31000Dầu
62000Vàng 23400 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 7 55 Sao + 55(0% ) Ấn
31400Vàng + 31400Dầu
62800Vàng 25290 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 8 55 Sao + 55(0% ) Ấn
31800Vàng + 31800Dầu
63600Vàng 27250 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 9 55 Sao + 55(0% ) Ấn
32200Vàng + 32200Dầu
64400Vàng 29280 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 10 69 Sao + 69(0% ) Ấn
32600Vàng + 32600Dầu
65200Vàng 32780 Hy sinh

Siêu cấp Thành 2

10 Lửa Công Lý90 Ấn2700 Sao
20 Lửa Công Lý135 Ấn4050 Sao
30 Lửa Công Lý225 Ấn6750 Sao115 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 2 - 1 58 Sao + 58(0% ) Ấn
33000Vàng + 33000Dầu
66000Vàng 34280 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 2 58 Sao + 58(0% ) Ấn
33400Vàng + 33400Dầu
66800Vàng 35930 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 3 58 Sao + 58(0% ) Ấn
33800Vàng + 33800Dầu
67600Vàng 37655 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 4 59 Sao + 59(0% ) Ấn
34200Vàng + 34200Dầu
68400Vàng 39400 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 5 59 Sao + 59(0% ) Ấn
34600Vàng + 34600Dầu
69200Vàng 41330 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 6 59 Sao + 59(0% ) Ấn
35000Vàng + 35000Dầu
70000Vàng 43280 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 7 60 Sao + 60(0% ) Ấn
35400Vàng + 35400Dầu
70800Vàng 45305 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 8 60 Sao + 60(0% ) Ấn
35800Vàng + 35800Dầu
71600Vàng 47405 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 9 60 Sao + 60(0% ) Ấn
36200Vàng + 36200Dầu
72400Vàng 49580 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 10 75 Sao + 75(0% ) Ấn
36600Vàng + 36600Dầu
73200Vàng 53330 Hy sinh

Siêu cấp Thành 3

10 Lửa Công Lý98 Ấn2940 Sao
20 Lửa Công Lý148 Ấn4440 Sao
30 Lửa Công Lý246 Ấn7380 Sao130 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 3 - 1 63 Sao + 63(0% ) Ấn
37000Vàng + 37000Dầu
74000Vàng 55230 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 2 63 Sao + 63(0% ) Ấn
37400Vàng + 37400Dầu
74800Vàng 57320 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 3 63 Sao + 63(0% ) Ấn
37800Vàng + 37800Dầu
75600Vàng 59505 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 4 64 Sao + 64(0% ) Ấn
38200Vàng + 38200Dầu
76400Vàng 61785 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 5 64 Sao + 64(0% ) Ấn
38600Vàng + 38600Dầu
77200Vàng 64160 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 6 64 Sao + 64(0% ) Ấn
39000Vàng + 39000Dầu
78000Vàng 66630 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 7 65 Sao + 65(0% ) Ấn
39400Vàng + 39400Dầu
78800Vàng 69195 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 8 65 Sao + 65(0% ) Ấn
39800Vàng + 39800Dầu
79600Vàng 71855 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 9 65 Sao + 65(0% ) Ấn
40200Vàng + 40200Dầu
80400Vàng 74610 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 10 82 Sao + 82(0% ) Ấn
40600Vàng + 40600Dầu
81200Vàng 79360 Hy sinh

Siêu cấp Thành 4

10 Lửa Công Lý106 Ấn3180 Sao
20 Lửa Công Lý158 Ấn4740 Sao
30 Lửa Công Lý264 Ấn7920 Sao145 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 4 - 1 68 Sao + 68(0% ) Ấn
41000Vàng + 41000Dầu
82000Vàng 81860 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 2 68 Sao + 68(0% ) Ấn
41400Vàng + 41400Dầu
82800Vàng 84610 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 3 68 Sao + 68(0% ) Ấn
41800Vàng + 41800Dầu
83600Vàng 87485 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 4 69 Sao + 69(0% ) Ấn
42200Vàng + 42200Dầu
84400Vàng 90485 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 5 69 Sao + 69(0% ) Ấn
42600Vàng + 42600Dầu
85200Vàng 93610 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 6 69 Sao + 69(0% ) Ấn
43000Vàng + 43000Dầu
86000Vàng 96860 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 7 70 Sao + 70(0% ) Ấn
43400Vàng + 43400Dầu
86800Vàng 100235 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 8 70 Sao + 70(0% ) Ấn
43800Vàng + 43800Dầu
87600Vàng 103735 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 9 70 Sao + 70(0% ) Ấn
44200Vàng + 44200Dầu
88400Vàng 107360 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 10 88 Sao + 88(0% ) Ấn
44600Vàng + 44600Dầu
89200Vàng 113610 Hy sinh

Siêu cấp Thành 5

10 Lửa Công Lý115 Ấn3450 Sao
20 Lửa Công Lý173 Ấn5190 Sao
30 Lửa Công Lý288 Ấn8640 Sao160 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 5 - 1 71 Sao + 71(0% ) Ấn
45000Vàng + 45000Dầu
90000Vàng 115610 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 2 71 Sao + 71(0% ) Ấn
45400Vàng + 45400Dầu
90800Vàng 117610 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 3 71 Sao + 71(0% ) Ấn
45800Vàng + 45800Dầu
91600Vàng 119810 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 4 72 Sao + 72(0% ) Ấn
46200Vàng + 46200Dầu
92400Vàng 122110 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 5 72 Sao + 72(0% ) Ấn
46600Vàng + 46600Dầu
93200Vàng 124510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 6 72 Sao + 72(0% ) Ấn
47000Vàng + 47000Dầu
94000Vàng 127010 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 7 73 Sao + 73(0% ) Ấn
47400Vàng + 47400Dầu
94800Vàng 129610 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 8 73 Sao + 73(0% ) Ấn
47800Vàng + 47800Dầu
95600Vàng 132310 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 9 73 Sao + 73(0% ) Ấn
48200Vàng + 48200Dầu
96400Vàng 135110 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 10 96 Sao + 96(0% ) Ấn
48600Vàng + 48600Dầu
97200Vàng 138010 Hy sinh

Siêu cấp Thành 6

10 Lửa Công Lý126 Ấn3780 Sao
20 Lửa Công Lý189 Ấn5670 Sao
30 Lửa Công Lý315 Ấn9450 Sao175 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 6 - 1 74 Sao + 74(0% ) Ấn
49000Vàng + 49000Dầu
98000Vàng 140010 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 2 74 Sao + 74(0% ) Ấn
49400Vàng + 49400Dầu
98800Vàng 142010 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 3 74 Sao + 74(0% ) Ấn
49800Vàng + 49800Dầu
99600Vàng 144210 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 4 75 Sao + 75(0% ) Ấn
50200Vàng + 50200Dầu
100400Vàng 146510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 5 75 Sao + 75(0% ) Ấn
50600Vàng + 50600Dầu
101200Vàng 148910 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 6 75 Sao + 75(0% ) Ấn
51000Vàng + 51000Dầu
102000Vàng 151410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 7 76 Sao + 76(0% ) Ấn
51400Vàng + 51400Dầu
102800Vàng 154010 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 8 76 Sao + 76(0% ) Ấn
51800Vàng + 51800Dầu
103600Vàng 156710 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 9 76 Sao + 76(0% ) Ấn
52200Vàng + 52200Dầu
104400Vàng 159510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 10 105 Sao + 105(0% ) Ấn
52600Vàng + 52600Dầu
105200Vàng 162410 Hy sinh

10 Lửa Công Lý132 Ấn3960 Sao
20 Lửa Công Lý198 Ấn5940 Sao
30 Lửa Công Lý330 Ấn9900 Sao190 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 7 - 1 77 Sao + 77(0% ) Ấn
53000Vàng + 53000Dầu
106000Vàng 164410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 2 77 Sao + 77(0% ) Ấn
53400Vàng + 53400Dầu
106800Vàng 166410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 3 77 Sao + 77(0% ) Ấn
53800Vàng + 53800Dầu
107600Vàng 168410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 4 78 Sao + 78(0% ) Ấn
54200Vàng + 54200Dầu
108400Vàng 170410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 5 78 Sao + 78(0% ) Ấn
54600Vàng + 54600Dầu
109200Vàng 172410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 6 78 Sao + 78(0% ) Ấn
55000Vàng + 55000Dầu
110000Vàng 174410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 7 79 Sao + 79(0% ) Ấn
55400Vàng + 55400Dầu
110800Vàng 176410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 8 79 Sao + 79(0% ) Ấn
55800Vàng + 55800Dầu
111600Vàng 178410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 9 79 Sao + 79(0% ) Ấn
56200Vàng + 56200Dầu
112400Vàng 180410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 10 110 Sao + 110(0% ) Ấn
56600Vàng + 56600Dầu
113200Vàng 182510 Hy sinh

10 Lửa Công Lý132 Ấn3960 Sao
20 Lửa Công Lý198 Ấn5940 Sao
30 Lửa Công Lý330 Ấn9900 Sao190 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 8 - 1 80 Sao + 80(0% ) Ấn
57000Vàng + 57000Dầu
114000Vàng 184510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 2 80 Sao + 80(0% ) Ấn
57400Vàng + 57400Dầu
114800Vàng 186510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 3 80 Sao + 80(0% ) Ấn
57800Vàng + 57800Dầu
115600Vàng 188510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 4 81 Sao + 81(0% ) Ấn
58200Vàng + 58200Dầu
116400Vàng 190510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 5 81 Sao + 81(0% ) Ấn
58600Vàng + 58600Dầu
117200Vàng 192510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 6 81 Sao + 81(0% ) Ấn
59000Vàng + 59000Dầu
118000Vàng 194510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 7 82 Sao + 82(0% ) Ấn
59400Vàng + 59400Dầu
118800Vàng 196510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 8 82 Sao + 82(0% ) Ấn
59800Vàng + 59800Dầu
119600Vàng 198510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 9 82 Sao + 82(0% ) Ấn
60200Vàng + 60200Dầu
120400Vàng 200510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 10 116 Sao + 116(0% ) Ấn
60600Vàng + 60600Dầu
121200Vàng 202710 Hy sinh