Siêu cấp Thành

Siêu cấp Thành 1

10 Lửa83 Ấn2490 Sao
20 Lửa124 Ấn3720 Sao
30 Lửa207 Ấn6210 Sao100 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 1 - 1 53 Sao + 53(0% ) Ấn
29000Vàng + 29000Dầu
58000Vàng 15000 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 2 53 Sao + 53(0% ) Ấn
29400Vàng + 29400Dầu
58800Vàng 16540 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 3 53 Sao + 53(0% ) Ấn
29800Vàng + 29800Dầu
59600Vàng 18150 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 4 54 Sao + 54(0% ) Ấn
30200Vàng + 30200Dầu
60400Vàng 19830 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 5 54 Sao + 54(0% ) Ấn
30600Vàng + 30600Dầu
61200Vàng 21580 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 6 54 Sao + 54(0% ) Ấn
31000Vàng + 31000Dầu
62000Vàng 23400 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 7 55 Sao + 55(0% ) Ấn
31400Vàng + 31400Dầu
62800Vàng 25290 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 8 55 Sao + 55(0% ) Ấn
31800Vàng + 31800Dầu
63600Vàng 27250 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 9 55 Sao + 55(0% ) Ấn
32200Vàng + 32200Dầu
64400Vàng 29280 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 10 69 Sao + 69(0% ) Ấn
32600Vàng + 32600Dầu
65200Vàng 32780 Hy sinh

Siêu cấp Thành 2

10 Lửa90 Ấn2700 Sao
20 Lửa135 Ấn4050 Sao
30 Lửa225 Ấn6750 Sao115 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 2 - 1 58 Sao + 58(0% ) Ấn
33000Vàng + 33000Dầu
66000Vàng 34280 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 2 58 Sao + 58(0% ) Ấn
33400Vàng + 33400Dầu
66800Vàng 35930 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 3 58 Sao + 58(0% ) Ấn
33800Vàng + 33800Dầu
67600Vàng 37655 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 4 59 Sao + 59(0% ) Ấn
34200Vàng + 34200Dầu
68400Vàng 39400 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 5 59 Sao + 59(0% ) Ấn
34600Vàng + 34600Dầu
69200Vàng 41330 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 6 59 Sao + 59(0% ) Ấn
35000Vàng + 35000Dầu
70000Vàng 43280 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 7 60 Sao + 60(0% ) Ấn
35400Vàng + 35400Dầu
70800Vàng 45305 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 8 60 Sao + 60(0% ) Ấn
35800Vàng + 35800Dầu
71600Vàng 47405 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 9 60 Sao + 60(0% ) Ấn
36200Vàng + 36200Dầu
72400Vàng 49580 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 10 75 Sao + 75(0% ) Ấn
36600Vàng + 36600Dầu
73200Vàng 53330 Hy sinh

Siêu cấp Thành 3

10 Lửa98 Ấn2940 Sao
20 Lửa148 Ấn4440 Sao
30 Lửa246 Ấn7380 Sao130 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 3 - 1 63 Sao + 63(0% ) Ấn
37000Vàng + 37000Dầu
74000Vàng 55230 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 2 63 Sao + 63(0% ) Ấn
37400Vàng + 37400Dầu
74800Vàng 57320 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 3 63 Sao + 63(0% ) Ấn
37800Vàng + 37800Dầu
75600Vàng 59505 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 4 64 Sao + 64(0% ) Ấn
38200Vàng + 38200Dầu
76400Vàng 61785 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 5 64 Sao + 64(0% ) Ấn
38600Vàng + 38600Dầu
77200Vàng 64160 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 6 64 Sao + 64(0% ) Ấn
39000Vàng + 39000Dầu
78000Vàng 66630 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 7 65 Sao + 65(0% ) Ấn
39400Vàng + 39400Dầu
78800Vàng 69195 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 8 65 Sao + 65(0% ) Ấn
39800Vàng + 39800Dầu
79600Vàng 71855 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 9 65 Sao + 65(0% ) Ấn
40200Vàng + 40200Dầu
80400Vàng 74610 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 10 82 Sao + 82(0% ) Ấn
40600Vàng + 40600Dầu
81200Vàng 79360 Hy sinh

Siêu cấp Thành 4

10 Lửa106 Ấn3180 Sao
20 Lửa158 Ấn4740 Sao
30 Lửa264 Ấn7920 Sao145 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 4 - 1 68 Sao + 68(0% ) Ấn
41000Vàng + 41000Dầu
82000Vàng 81860 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 2 68 Sao + 68(0% ) Ấn
41400Vàng + 41400Dầu
82800Vàng 84610 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 3 68 Sao + 68(0% ) Ấn
41800Vàng + 41800Dầu
83600Vàng 87485 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 4 69 Sao + 69(0% ) Ấn
42200Vàng + 42200Dầu
84400Vàng 90485 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 5 69 Sao + 69(0% ) Ấn
42600Vàng + 42600Dầu
85200Vàng 93610 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 6 69 Sao + 69(0% ) Ấn
43000Vàng + 43000Dầu
86000Vàng 96860 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 7 70 Sao + 70(0% ) Ấn
43400Vàng + 43400Dầu
86800Vàng 100235 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 8 70 Sao + 70(0% ) Ấn
43800Vàng + 43800Dầu
87600Vàng 103735 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 9 70 Sao + 70(0% ) Ấn
44200Vàng + 44200Dầu
88400Vàng 107360 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 10 88 Sao + 88(0% ) Ấn
44600Vàng + 44600Dầu
89200Vàng 113610 Hy sinh

Siêu cấp Thành 5

10 Lửa115 Ấn3450 Sao
20 Lửa173 Ấn5190 Sao
30 Lửa288 Ấn8640 Sao160 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 5 - 1 71 Sao + 71(0% ) Ấn
45000Vàng + 45000Dầu
90000Vàng 115610 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 2 71 Sao + 71(0% ) Ấn
45400Vàng + 45400Dầu
90800Vàng 117610 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 3 71 Sao + 71(0% ) Ấn
45800Vàng + 45800Dầu
91600Vàng 119810 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 4 72 Sao + 72(0% ) Ấn
46200Vàng + 46200Dầu
92400Vàng 122110 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 5 72 Sao + 72(0% ) Ấn
46600Vàng + 46600Dầu
93200Vàng 124510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 6 72 Sao + 72(0% ) Ấn
47000Vàng + 47000Dầu
94000Vàng 127010 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 7 73 Sao + 73(0% ) Ấn
47400Vàng + 47400Dầu
94800Vàng 129610 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 8 73 Sao + 73(0% ) Ấn
47800Vàng + 47800Dầu
95600Vàng 132310 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 9 73 Sao + 73(0% ) Ấn
48200Vàng + 48200Dầu
96400Vàng 135110 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 10 96 Sao + 96(0% ) Ấn
48600Vàng + 48600Dầu
97200Vàng 138010 Hy sinh

Siêu cấp Thành 6

10 Lửa126 Ấn3780 Sao
20 Lửa189 Ấn5670 Sao
30 Lửa315 Ấn9450 Sao175 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 6 - 1 74 Sao + 74(0% ) Ấn
49000Vàng + 49000Dầu
98000Vàng 140010 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 2 74 Sao + 74(0% ) Ấn
49400Vàng + 49400Dầu
98800Vàng 142010 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 3 74 Sao + 74(0% ) Ấn
49800Vàng + 49800Dầu
99600Vàng 144210 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 4 75 Sao + 75(0% ) Ấn
50200Vàng + 50200Dầu
100400Vàng 146510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 5 75 Sao + 75(0% ) Ấn
50600Vàng + 50600Dầu
101200Vàng 148910 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 6 75 Sao + 75(0% ) Ấn
51000Vàng + 51000Dầu
102000Vàng 151410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 7 76 Sao + 76(0% ) Ấn
51400Vàng + 51400Dầu
102800Vàng 154010 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 8 76 Sao + 76(0% ) Ấn
51800Vàng + 51800Dầu
103600Vàng 156710 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 9 76 Sao + 76(0% ) Ấn
52200Vàng + 52200Dầu
104400Vàng 159510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 10 105 Sao + 105(0% ) Ấn
52600Vàng + 52600Dầu
105200Vàng 162410 Hy sinh

10 Lửa132 Ấn3960 Sao
20 Lửa198 Ấn5940 Sao
30 Lửa330 Ấn9900 Sao190 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 7 - 1 77 Sao + 77(0% ) Ấn
53000Vàng + 53000Dầu
106000Vàng 164410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 2 77 Sao + 77(0% ) Ấn
53400Vàng + 53400Dầu
106800Vàng 166410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 3 77 Sao + 77(0% ) Ấn
53800Vàng + 53800Dầu
107600Vàng 168410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 4 78 Sao + 78(0% ) Ấn
54200Vàng + 54200Dầu
108400Vàng 170410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 5 78 Sao + 78(0% ) Ấn
54600Vàng + 54600Dầu
109200Vàng 172410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 6 78 Sao + 78(0% ) Ấn
55000Vàng + 55000Dầu
110000Vàng 174410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 7 79 Sao + 79(0% ) Ấn
55400Vàng + 55400Dầu
110800Vàng 176410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 8 79 Sao + 79(0% ) Ấn
55800Vàng + 55800Dầu
111600Vàng 178410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 9 79 Sao + 79(0% ) Ấn
56200Vàng + 56200Dầu
112400Vàng 180410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 10 110 Sao + 110(0% ) Ấn
56600Vàng + 56600Dầu
113200Vàng 182510 Hy sinh

10 Lửa132 Ấn3960 Sao
20 Lửa198 Ấn5940 Sao
30 Lửa330 Ấn9900 Sao190 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 8 - 1 80 Sao + 80(0% ) Ấn
57000Vàng + 57000Dầu
114000Vàng 184510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 2 80 Sao + 80(0% ) Ấn
57400Vàng + 57400Dầu
114800Vàng 186510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 3 80 Sao + 80(0% ) Ấn
57800Vàng + 57800Dầu
115600Vàng 188510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 4 81 Sao + 81(0% ) Ấn
58200Vàng + 58200Dầu
116400Vàng 190510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 5 81 Sao + 81(0% ) Ấn
58600Vàng + 58600Dầu
117200Vàng 192510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 6 81 Sao + 81(0% ) Ấn
59000Vàng + 59000Dầu
118000Vàng 194510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 7 82 Sao + 82(0% ) Ấn
59400Vàng + 59400Dầu
118800Vàng 196510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 8 82 Sao + 82(0% ) Ấn
59800Vàng + 59800Dầu
119600Vàng 198510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 9 82 Sao + 82(0% ) Ấn
60200Vàng + 60200Dầu
120400Vàng 200510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 10 116 Sao + 116(0% ) Ấn
60600Vàng + 60600Dầu
121200Vàng 202710 Hy sinh