Siêu Hóa

Những Tướng đã tiến hóa hai lần và đạt cấp 200 sẽ mở khóa "Siêu Hóa". Lĩnh hội các biểu tượng Siêu Hóa và tăng cấp Siêu Hóa để tăng Sức mạnh Tướng!
1. Những Tướng đã tiến hóa hai lần và đạt cấp 200 sẽ mở khóa Siêu Hóa. Tướng có thể tiếp tục nhận Kinh nghiệm và Sức mạnh. 2. Tích lũy Kinh nghiệm Tướng sau khi mở Siêu Hóa. Khi đạt đủ kinh nghiệm, dùng Đá Lĩnh Hội và Danh Vọng để kích hoạt các biểu tượng Siêu Hóa và tăng cường thuộc tính. Đá Lĩnh Hội có thể rơi ra từ Rương Mê Cung (sau khi đánh bại các Yêu Tinh trong Mê cung), và có thể nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. 3. Khi Lĩnh Hội 5 biểu tượng sẽ tăng 1 cấp Siêu Hóa. Dùng Đá Siêu Hóa và Pha Lê Đỏ để tăng Cấp Siêu Hóa từ 1 đến 20. Dùng Pha Lê Siêu Hóa và Pha Lê Đỏ để tăng Cấp Siêu Hóa từ 21 đến 30. (Đá Siêu Hóa có thể rơi ra khi chiến thắng trong Hang Quái Thú Nhóm - Luyện Ngục IV.) 4. Cấp Siêu hóa tối đa là 30. 5. Cấp Siêu Hóa của Tướng được hiển thị bên cạnh thanh máu trong trận chiến. 6. Trong mục Tăng EXP, nhấn "Tự động" để tự động Lĩnh hội các biểu tượng Siêu Hóa và tăng Cấp Siêu Hóa cao nhất với các tài nguyên và vật phẩm đang có.
Lĩnh hội Siêu Hóa để tăng Sức mạnh Tướng. Kích hoạt tất cả 5 biểu tượng để nâng Siêu Hóa lên cấp 1 và nhận nhiều Sức mạnh hơn nữa.
Lĩnh hội các biểu tượng Siêu Hóa khi tích lũy đủ kinh nghiệm. Dùng Sách Kinh Nghiệm để nhận được kinh nghiệm nhanh chóng!
Cấp Icon Exp Tấn công Máu Chính xác Tránh né CRIT Chống CRIT Cost Sức mạnh
1-1 0 6 180 4
1-2 2060000 6 180 3000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 2 4
1-3 2180000 6 180 3000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 2 4
1-4 2300000 6 180 3000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 2 4
1-5 2420000 6 180 3000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 2 4
2 2540000 90 100 1200Pha Lê ĐỏĐá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 5 60
2-1 0 9 270 5000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 5 5
2-2 2660000 9 270 5000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 5 5
2-3 2780000 9 270 5000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 5 5
2-4 2900000 9 270 5000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 5 5
2-5 3060000 9 270 5000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 5 5
3 3220000 2700 100 2000Pha Lê ĐỏĐá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 10 75
3-1 0 12 360 7000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 10 6
3-2 3380000 12 360 7000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 10 6
3-3 3540000 12 360 7000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 10 6
3-4 3700000 12 360 7000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 10 6
3-5 3900000 12 360 7000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 10 6
4 4100000 180 20 2800Pha Lê ĐỏĐá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 15 90
4-1 0 15 450 9000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 15 7
4-2 4300000 15 450 9000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 15 7
4-3 4500000 15 450 9000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 15 7
4-4 4700000 15 450 9000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 15 7
4-5 4940000 15 450 9000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 15 7
5 5180000 5400 20 3600Pha Lê ĐỏĐá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 25 105
5-1 0 18 540 11000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 20 8
5-2 5420000 18 540 11000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 20 8
5-3 5660000 18 540 11000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 20 8
5-4 5900000 18 540 11000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 20 8
5-5 6180000 18 540 11000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 20 8
6 6460000 270 8100 4400Pha Lê ĐỏĐá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 35 120
6-1 0 21 630 13000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 25 9
6-2 6740000 21 630 13000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 25 9
6-3 7020000 21 630 13000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 25 9
6-4 7300000 21 630 13000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 25 9
6-5 7620000 21 630 13000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 25 9
7 7940000 315 140 5200Pha Lê ĐỏĐá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 45 135
7-1 0 24 720 15000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 30 10
7-2 8260000 24 720 15000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 30 10
7-3 8580000 24 720 15000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 30 10
7-4 8900000 24 720 15000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 30 10
7-5 9260000 24 720 15000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 30 10
8 9620000 9450 140 6000Pha Lê ĐỏĐá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 55 150
8-1 0 27 810 17000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 35 11
8-2 9980000 27 810 17000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 35 11
8-3 10340000 27 810 17000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 35 11
8-4 10700000 27 810 17000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 35 11
8-5 11100000 27 810 17000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 35 11
9 11500000 405 30 6800Pha Lê ĐỏĐá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 65 165
9-1 0 30 900 19000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 40 12
9-2 11900000 30 900 19000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 40 12
9-3 12300000 30 900 19000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 40 12
9-4 12700000 30 900 19000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 40 12
9-5 13140000 30 900 19000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 40 12
10 13580000 12150 30 7600Pha Lê ĐỏĐá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 75 180
10-1 0 33 990 21000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 45 13
10-2 14020000 33 990 21000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 45 13
10-3 14460000 33 990 21000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 45 13
10-4 14900000 33 990 21000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 45 13
10-5 15380000 33 990 21000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 45 13
11 15860000 495 14850 8400Pha Lê ĐỏĐá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 85 195
11-1 0 36 1080 24000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 50 14
11-2 16340000 36 1080 24000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 50 14
11-3 16820000 36 1080 24000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 50 14
11-4 17300000 36 1080 24000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 50 14
11-5 17860000 36 1080 24000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 50 14
12 18420000 540 200 9500Pha Lê ĐỏĐá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 95 210
12-1 0 39 1170 28000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 55 15
12-2 18980000 39 1170 28000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 55 15
12-3 19540000 39 1170 28000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 55 15
12-4 20100000 39 1170 28000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 55 15
12-5 20740000 39 1170 28000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 55 15
13 21380000 16200 200 11000Pha Lê ĐỏĐá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 105 225
13-1 0 42 1260 32000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 60 16
13-2 22020000 42 1260 32000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 60 16
13-3 22660000 42 1260 32000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 60 16
13-4 23300000 42 1260 32000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 60 16
13-5 24100000 42 1260 32000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 60 16
14 24900000 630 40 12500Pha Lê ĐỏĐá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 115 240
14-1 0 45 1350 36000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 65 17
14-2 25700000 45 1350 36000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 65 17
14-3 26500000 45 1350 36000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 65 17
14-4 27300000 45 1350 36000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 65 17
14-5 28260000 45 1350 36000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 65 17
15 29220000 18900 40 14000Pha Lê ĐỏĐá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 125 255
15-1 0 48 1440 40000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 70 18
15-2 30180000 48 1440 40000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 70 18
15-3 31140000 48 1440 40000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 70 18
15-4 32100000 48 1440 40000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 70 18
15-5 33220000 48 1440 40000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 70 18
16 34340000 720 21600 15500Pha Lê ĐỏĐá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 135 270
16-1 0 51 1530 45000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 75 19
16-2 35460000 51 1530 45000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 75 19
16-3 36580000 51 1530 45000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 75 19
16-4 37700000 51 1530 45000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 75 19
16-5 38980000 51 1530 45000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 75 19
17 40260000 765 300 17000Pha Lê ĐỏĐá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 145 285
17-1 0 54 1620 45000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 80 20
17-2 41540000 54 1620 45000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 80 20
17-3 42820000 54 1620 45000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 80 20
17-4 44100000 54 1620 45000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 80 20
17-5 45540000 54 1620 45000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 80 20
18 46980000 22950 300 18500Pha Lê ĐỏĐá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 155 300
18-1 0 57 1710 50000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 85 21
18-2 48420000 57 1710 50000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 85 21
18-3 49860000 57 1710 50000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 85 21
18-4 51300000 57 1710 50000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 85 21
18-5 52900000 57 1710 50000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 85 21
19 54500000 855 60 20000Pha Lê ĐỏĐá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 165 315
19-1 0 60 1800 60000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 90 22
19-2 56100000 60 1800 60000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 90 22
19-3 57700000 60 1800 60000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 90 22
19-4 59300000 60 1800 60000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 90 22
19-5 61060000 60 1800 60000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 90 22
20 62820000 25650 60 24000Pha Lê ĐỏĐá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 175 330
20-1 0 70 2100 75000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 100 23
20-2 64580000 70 2100 75000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 100 23
20-3 66340000 70 2100 75000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 100 23
20-4 68100000 70 2100 75000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 100 23
20-5 70100000 70 2100 75000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 100 23
21 72100000 1050 31500 30000Pha Lê ĐỏPha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 21-30). x 60 345
21-1 0 80 2400 90000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 110 24
21-2 74100000 80 2400 90000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 110 24
21-3 76100000 80 2400 90000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 110 24
21-4 78100000 80 2400 90000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 110 24
21-5 80500000 80 2400 90000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 110 24
22 82900000 1200 350 36000Pha Lê ĐỏPha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 21-30). x 75 360
22-1 0 92 2760 105000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 125 25
22-2 85300000 92 2760 105000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 125 25
22-3 87700000 92 2760 105000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 125 25
22-4 90100000 92 2760 105000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 125 25
22-5 92900000 92 2760 105000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 125 25
23 95700000 36000 350 42000Pha Lê ĐỏPha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 21-30). x 90 375
23-1 0 104 3120 120000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 140 26
23-2 98500000 104 3120 120000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 140 26
23-3 101300000 104 3120 120000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 140 26
23-4 104100000 104 3120 120000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 140 26
23-5 107300000 104 3120 120000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 140 26
24 110500000 1560 70 50000Pha Lê ĐỏPha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 21-30). x 105 390
24-1 0 118 3540 135000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 160 27
24-2 113700000 118 3540 135000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 160 27
24-3 116900000 118 3540 135000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 160 27
24-4 120100000 118 3540 135000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 160 27
24-5 124100000 118 3540 135000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 160 27
25 128100000 46800 70 60000Pha Lê ĐỏPha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 21-30). x 120 405
25-1 0 132 3960 150000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 180 28
25-2 132100000 132 3960 150000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 180 28
25-3 136100000 132 3960 150000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 180 28
25-4 140100000 132 3960 150000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 180 28
25-5 144900000 132 3960 150000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 180 28
26 149700000 1980 59400 70000Pha Lê ĐỏPha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 21-30). x 135 420
26-1 0 147 4410 165000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 210 29
26-2 154500000 147 4410 165000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 210 29
26-3 159300000 147 4410 165000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 210 29
26-4 164100000 147 4410 165000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 210 29
26-5 169700000 147 4410 165000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 210 29
27 175300000 2205 400 80000Pha Lê ĐỏPha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 21-30). x 150 435
27-1 0 162 4860 180000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 240 30
27-2 180900000 162 4860 180000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 240 30
27-3 186500000 162 4860 180000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 240 30
27-4 192100000 162 4860 180000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 240 30
27-5 198500000 162 4860 180000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 240 30
28 204900000 66150 400 90000Pha Lê ĐỏPha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 21-30). x 165 450
28-1 0 178 5340 200000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 270 31
28-2 211300000 178 5340 200000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 270 31
28-3 217700000 178 5340 200000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 270 31
28-4 224100000 178 5340 200000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 270 31
28-5 231300000 178 5340 200000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 270 31
29 238500000 2670 80 100000Pha Lê ĐỏPha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 21-30). x 180 465
29-1 0 194 5820 220000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 300 32
29-2 245700000 194 5820 220000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 300 32
29-3 252900000 194 5820 220000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 300 32
29-4 260100000 194 5820 220000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 300 32
29-5 267300000 194 5820 220000SaoĐá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 300 32
30 274500000 80100 80 110000Pha Lê ĐỏPha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 21-30). x 195 480
9158740000 25450 763500 1490 1490 300 300 10440