Mục mới

Gói Vinh Dự I Gói Vinh Dự I - Nhận 10 Vinh Dự.
Gói Vinh Dự II Gói Vinh Dự II - Nhận 100 Vinh Dự.
Gói Vinh Dự III Gói Vinh Dự III - Nhận 1000 Vinh Dự.
Bài Cung Thần Tự I Bài Cung Thần Tự I - Tăng 10% tấn công và 8% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).
Bài Cung Thần Tự II Bài Cung Thần Tự II - Tăng 10% tấn công và 8% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).
Bài Cung Thần Tự III Bài Cung Thần Tự III - Tăng 10% tấn công và 8% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).
Bài Cung Thần Tự IV Bài Cung Thần Tự IV - Tăng 10% tấn công và 8% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).
Bài Gậy Hắc Tôn I Bài Gậy Hắc Tôn I - Tăng 10% tấn công và 8% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Bài Gậy Hắc Tôn II Bài Gậy Hắc Tôn II - Tăng 10% tấn công và 8% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Bài Gậy Hắc Tôn III Bài Gậy Hắc Tôn III - Tăng 10% tấn công và 8% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Bài Gậy Hắc Tôn IV Bài Gậy Hắc Tôn IV - Tăng 10% tấn công và 8% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Bài Cung Thần Tự I Bài Cung Thần Tự I - Tăng 20% tấn công và 18% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).
Bài Cung Thần Tự II Bài Cung Thần Tự II - Tăng 20% tấn công và 18% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).
Bài Cung Thần Tự III Bài Cung Thần Tự III - Tăng 20% tấn công và 18% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).
Bài Cung Thần Tự IV Bài Cung Thần Tự IV - Tăng 20% tấn công và 18% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).
Bài Gậy Hắc Tôn I Bài Gậy Hắc Tôn I - Tăng 20% tấn công và 18% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Bài Gậy Hắc Tôn II Bài Gậy Hắc Tôn II - Tăng 20% tấn công và 18% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Bài Gậy Hắc Tôn III Bài Gậy Hắc Tôn III - Tăng 20% tấn công và 18% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Bài Gậy Hắc Tôn IV Bài Gậy Hắc Tôn IV - Tăng 20% tấn công và 18% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Bài Cung Thần Tự I Bài Cung Thần Tự I - Tăng 30% tấn công và 28% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).
Bài Cung Thần Tự II Bài Cung Thần Tự II - Tăng 30% tấn công và 28% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).
Bài Cung Thần Tự III Bài Cung Thần Tự III - Tăng 30% tấn công và 28% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).
Bài Cung Thần Tự IV Bài Cung Thần Tự IV - Tăng 30% tấn công và 28% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).
Bài Gậy Hắc Tôn I Bài Gậy Hắc Tôn I - Tăng 30% tấn công và 28% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Bài Gậy Hắc Tôn II Bài Gậy Hắc Tôn II - Tăng 30% tấn công và 28% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Bài Gậy Hắc Tôn III Bài Gậy Hắc Tôn III - Tăng 30% tấn công và 28% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Bài Gậy Hắc Tôn IV Bài Gậy Hắc Tôn IV - Tăng 30% tấn công và 28% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Bài Cung Thần Tự I Bài Cung Thần Tự I - Tăng 45% tấn công và 38% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).
Bài Cung Thần Tự II Bài Cung Thần Tự II - Tăng 45% tấn công và 38% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).
Bài Cung Thần Tự III Bài Cung Thần Tự III - Tăng 45% tấn công và 38% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).
Bài Cung Thần Tự IV Bài Cung Thần Tự IV - Tăng 45% tấn công và 38% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).
Bài Gậy Hắc Tôn I Bài Gậy Hắc Tôn I - Tăng 45% tấn công và 38% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Bài Gậy Hắc Tôn II Bài Gậy Hắc Tôn II - Tăng 45% tấn công và 38% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Bài Gậy Hắc Tôn III Bài Gậy Hắc Tôn III - Tăng 45% tấn công và 38% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Bài Gậy Hắc Tôn IV Bài Gậy Hắc Tôn IV - Tăng 45% tấn công và 38% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Bài Cung Thần Tự I Bài Cung Thần Tự I - Tăng 60% tấn công và 50% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).
Bài Cung Thần Tự II Bài Cung Thần Tự II - Tăng 60% tấn công và 50% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).
Bài Cung Thần Tự III Bài Cung Thần Tự III - Tăng 60% tấn công và 50% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).
Bài Cung Thần Tự IV Bài Cung Thần Tự IV - Tăng 60% tấn công và 50% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).
Bài Gậy Hắc Tôn I Bài Gậy Hắc Tôn I - Tăng 60% tấn công và 50% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Bài Gậy Hắc Tôn II Bài Gậy Hắc Tôn II - Tăng 60% tấn công và 50% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Bài Gậy Hắc Tôn III Bài Gậy Hắc Tôn III - Tăng 60% tấn công và 50% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Bài Gậy Hắc Tôn IV Bài Gậy Hắc Tôn IV - Tăng 60% tấn công và 50% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Đấu Sĩ Rìu Thần Đấu Sĩ Rìu Thần - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Đấu Sĩ Rìu Thần.
Đao Phủ Tận Thế Đao Phủ Tận Thế - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Đao Phủ Tận Thế.
*Đấu Sĩ Rìu Thần *Đấu Sĩ Rìu Thần - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
Đấu Sĩ Rìu Thần (24H) Đấu Sĩ Rìu Thần (24H) - Đổi skin Bẫy Quỷ của Đấu Sĩ Rìu Thần (24h).
*Đao Phủ Tận Thế *Đao Phủ Tận Thế - Đổi Skin của Đao Phủ Tận Thế. Dùng cường hóa Skin.
Đao Phủ Tận Thế (24H) Đao Phủ Tận Thế (24H) - Đổi skin Mãnh Thú của Đao Phủ Tận Thế (24h).
Tượng Nữ Thủy Thần Tượng Nữ Thủy Thần - Đổi lấy vật trang trí Hội Vũ Đạo: Nữ Thủy Thần.
Nón Vũ Đạo Nón Vũ Đạo - Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
Găng Vũ Đạo Găng Vũ Đạo - Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
Cung Thần Tự Lv5 Cung Thần Tự Lv5 - Kỹ năng Cung Thần Tự Lv5.
Gậy Hắc Tôn Lv5 Gậy Hắc Tôn Lv5 - Kỹ năng Gậy Hắc Tôn Lv5.
Tinh Hồn Huyền Thoại Tinh Hồn Huyền Thoại - Dùng nâng cấp Thần Khí của Tướng Huyền Thoại.
Tinh Hồn Đấu Sĩ Rìu Thần Tinh Hồn Đấu Sĩ Rìu Thần - Dùng nâng cấp Thần Khí Đấu Sĩ Rìu Thần.
Tinh Hồn Đao Phủ Tận Thế Tinh Hồn Đao Phủ Tận Thế - Dùng nâng cấp Thần Khí Đao Phủ Tận Thế.
Gói Đá Tinh Lv4 Gói Đá Tinh Lv4 - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv4.
Túi Đá Hồn Siêu Cấp I Túi Đá Hồn Siêu Cấp I - Nhận một số Đá Hồn Tướng Siêu Cấp.
Rương Vũ Đạo Rương Vũ Đạo - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
Túi Vũ Đạo Túi Vũ Đạo - Mở để nhận thưởng lớn.
Hòm Chiến VII Hòm Chiến VII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Hòm Chiến VIII Hòm Chiến VIII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Rương Pháo Đài II Rương Pháo Đài II - Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên.
Rương Liên Minh IV Rương Liên Minh IV - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.

Bảng Thông Báo

 Quảng cáo mới 
Espanish
Sức Mạnh: 300000+ Máy chủ: Android en

Only speak english and spanish Solo se habla ingles y español Top 50 server rank android english Estamos en el top 50 de android en ingles y es la mejor guild en español que estan en el server ingles Mandatory guild war the thurday and sunday have we have whatsapp grup Obligatorio guild war los jueves y domingos tenemos grupo en whatapp Fortrees freud 12 hours server Challenge boss 21 hours server Torch battle wednesday and saturday 20:45 hours server for attack and protect Fortrees freud a las 12 horas del servidor Challege boss 21 horas del servidor Torch battle los miercoles y sabados 20:45 horas del servidor Team dungeros and team here be monsters help other member in 12 and 20 hours server Team dungeros y team here be mosters ayudamos a otros miembros a las 12 y 20 horas del servidor
Thay đổi: 1603294978
Giả: Carlos Rodrigo Alvarez Bayona
Sức Mạnh Liên Minh
38238182
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
605820
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
12:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
21:00:00

GHOSTED
Sức Mạnh: 851174+ Máy chủ: Android es

Contamos Con Whatsapp / Discord, GDA Obligatorio! Batalla De Fortaleza 4:00 -5:00, Guerra De Narcia Obligatorio! , Contactanos al wps! +502 55157321 , +52 81 2250 1811 (Al Buscar GHOSTED En Alianzas, Al Final Pon Un Espacio Para Encontrarnos)
Thay đổi: 1599765974
Giả: Daniel
Sức Mạnh Liên Minh
8911739
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
2
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
04:05:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
01:00:00

Kipa
Sức Mạnh: 1+ Máy chủ: Android ru

Вступаем в начинающую гильдию. Обязательно нужен актив в событиях гильдии.Берем всех,но чистка проводится каждый день.
Thay đổi: 1596998979
Giả: Game for Life
Sức Mạnh Liên Minh
1067149
Hội Trường
Cấp 8
Ngân Khố
Cấp 2
Sở Phép Thuật
Cấp 2
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
12:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
20:30:00

AkaliKDA
Sức Mạnh: 215999+ Máy chủ: Android es

Whats obligatorio! GDA Obligatorio! Fortaleza 4 - Contactarnos al wps! +54 9 115 412 3774
Thay đổi: 1596054054
Giả: BlackSuper
Sức Mạnh Liên Minh
19867775
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
279860
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
02:00:00

SubiteD-Una
Sức Mạnh: 150000+ Máy chủ: Android es

Participar en Eventos GDA, BDF, Donar Fragmentos y ser miembros Activos para crecer todos. Alianza en constante Búsqueda de talento natural.
Thay đổi: 1595884988
Giả: Orlando Lluck
Sức Mạnh Liên Minh
10858710
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
84254
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
15:30:00
Tiếp