Mục mới

Đá Cường Hóa Trang Bị I Đá Cường Hóa Trang Bị I - Tăng 100 EXP Trang Bị.
Đá Cường Hóa Trang Bị II Đá Cường Hóa Trang Bị II - Tăng 200 EXP Trang Bị.
Đá Cường Hóa Trang Bị III Đá Cường Hóa Trang Bị III - Tăng 400 EXP Trang Bị.
Đá Cường Hóa Trang Bị IV Đá Cường Hóa Trang Bị IV - Tăng 800 EXP Trang Bị.
Đá Cường Hóa Trang Bị V Đá Cường Hóa Trang Bị V - Tăng 1600 EXP Trang Bị.
Sách Trang Bị (Bạc) Sách Trang Bị (Bạc) - Dùng quay Thẻ Bạc tại Kho Trang Bị. Tính năng dự kiến mở vào lần cập nhật sau.
Sách Trang Bị (Vàng) Sách Trang Bị (Vàng) - Dùng quay Thẻ Vàng tại Kho Trang Bị. Có thể dùng Ngọc mua.
Đấu Sĩ Song Giáo Đấu Sĩ Song Giáo - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Đấu Sĩ Song Giáo.
Họa Sư Ma Trận Họa Sư Ma Trận - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Họa Sư Ma Trận.
Sứ Tộc Chim Sét Sứ Tộc Chim Sét - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Sứ Tộc Chim Sét.
Phán Quan Atula Phán Quan Atula - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Phán Quan Atula.
Linh Nữ Pha Lê Linh Nữ Pha Lê - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Linh Nữ Pha Lê.
Xạ Thủ Tuần Lộc Xạ Thủ Tuần Lộc - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Xạ Thủ Tuần Lộc.
Tôn Sư Kiếm Cổ Tôn Sư Kiếm Cổ - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Tôn Sư Kiếm Cổ.
Chúa Tể Hỏa Ngục Chúa Tể Hỏa Ngục - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Chúa Tể Hỏa Ngục.
Linh Hồn Hoa Hồng Linh Hồn Hoa Hồng - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Linh Hồn Hoa Hồng.
Quạ Đêm Sát Thủ Quạ Đêm Sát Thủ - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Quạ Đêm Sát Thủ.
Sứ Thần Bướm Sứ Thần Bướm - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Sứ Thần Bướm.
*Hồn Ma Băng *Hồn Ma Băng - Đổi Skin của Đấu Sĩ Song Giáo. Dùng cường hóa Skin.
*Họa Tiên *Họa Tiên - Đổi Skin của Họa Sư Ma Trận. Dùng cường hóa Skin.
*Giáp Lửa *Giáp Lửa - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.
*Thiếu Nữ Neon *Thiếu Nữ Neon - Đổi Skin của Sứ Tộc Chim Sét. Dùng cường hóa Skin.
*Thần Quang Sáng *Thần Quang Sáng - Đổi Skin của Phán Quan Atula. Dùng cường hóa Skin.
*Kỳ Hồn Tà Ác *Kỳ Hồn Tà Ác - Đổi Skin của Linh Nữ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
*Nhạc Sĩ Hoàng Gia *Nhạc Sĩ Hoàng Gia - Đổi Skin của Xạ Thủ Tuần Lộc. Dùng cường hóa Skin.
*Bá Tước Kiếm *Bá Tước Kiếm - Đổi Skin của Tôn Sư Kiếm Cổ. Dùng cường hóa Skin.
Vé Bữa Tiệc Tuyết Vé Bữa Tiệc Tuyết - Đổi Skin nền Bữa Tiệc Tuyết tại trang Mua Sắm.
*Mặt Nạ Lửa *Mặt Nạ Lửa - Đổi Skin của Chúa Tể Hỏa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
*Gai Leo Hồng *Gai Leo Hồng - Đổi Skin của Linh Hồn Hoa Hồng. Dùng cường hóa Skin.
*Kéo Tà Ác *Kéo Tà Ác - Đổi Skin của Quạ Đêm Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.
*Tên Cướp Bá Đạo *Tên Cướp Bá Đạo - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
*Xạ Thủ Trăng *Xạ Thủ Trăng - Đổi Skin của Sứ Thần Bướm. Dùng cường hóa Skin.
Thẻ Vườn Trên Mây Thẻ Vườn Trên Mây - Đổi Skin nền Vườn Trên Mây tại trang Mua Sắm.
Lễ Trứng Phục Sinh Lễ Trứng Phục Sinh - Dùng sẽ nhận khung tương ứng.
Quân Vương Nổi Bật Quân Vương Nổi Bật - Dùng sẽ nhận khung tương ứng.
Hành Trình Thủ Lĩnh Hành Trình Thủ Lĩnh - Dùng sẽ nhận khung tương ứng.
Liên Đấu Hòa Bình Liên Đấu Hòa Bình - Dùng sẽ nhận khung tương ứng.
Thẻ Huy Hiệu Vĩ Đại Thẻ Huy Hiệu Vĩ Đại - Đổi Vật Trang Trí Đại Hội Tranh Tài: Huy Hiệu Vĩ Đại.
Thẻ Huy Hiệu Chí Tôn Thẻ Huy Hiệu Chí Tôn - Đổi Vật Trang Trí Đại Hội Tranh Tài: Huy Hiệu Chí Tôn.
Thẻ Huy Hiệu Tinh Anh Thẻ Huy Hiệu Tinh Anh - Đổi Vật Trang Trí Đại Hội Tranh Tài: Huy Hiệu Tinh Anh.
Thẻ Huy Hiệu Tiềm Lực Thẻ Huy Hiệu Tiềm Lực - Đổi Vật Trang Trí Đại Hội Tranh Tài: Huy Hiệu Tiềm Lực.
Thẻ Thủ Lĩnh Thẻ Thủ Lĩnh - Đổi Vật Trang Trí sự kiện đặc biệt: Thủ Lĩnh
Thẻ Lãnh Chúa Thẻ Lãnh Chúa - Đổi Vật Trang Trí sự kiện đặc biệt: Lãnh Chúa
Thẻ Đại Đế Thẻ Đại Đế - Đổi Vật Trang Trí sự kiện đặc biệt: Đại Đế
Kiếm Huy Kiếm Huy - Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội (vô hiệu khi hết sự kiện.)
Khiên Huy Khiên Huy - Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội (vô hiệu khi hết sự kiện.)
Pha Lê Sứ Giả Độ Hồn Pha Lê Sứ Giả Độ Hồn - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".
Pha Lê Sói Ma Trăng Pha Lê Sói Ma Trăng - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".
Huy Hàm I Huy Hàm I - Vật liệu cần thiết để Huấn luyện Tướng. Nhận được khi Đổi Vinh Dự.
Huy Hàm II Huy Hàm II - Vật liệu cần thiết để Huấn luyện Tướng. Nhận được khi Đổi Vinh Dự.
Huy Hàm III Huy Hàm III - Vật liệu cần thiết để Huấn luyện Tướng. Nhận được khi Đổi Vinh Dự.
Tham Vọng Lv5 Tham Vọng Lv5 - Hồn Khí Tham Vọng Lv5.
Tinh Hồn Đấu Sĩ Song Giáo Tinh Hồn Đấu Sĩ Song Giáo - Dùng nâng cấp Thần Khí Đấu Sĩ Song Giáo.
Tinh Hồn Họa Sư Ma Trận Tinh Hồn Họa Sư Ma Trận - Dùng nâng cấp Thần Khí Họa Sư Ma Trận.
Liệt Huyết Lv5 Liệt Huyết Lv5 - Kỹ năng Liệt Huyết Lv5.
Tinh Hồn Sứ Tộc Chim Sét Tinh Hồn Sứ Tộc Chim Sét - Dùng nâng cấp Thần Khí Sứ Tộc Chim Sét.
Xu Anh Hùng Xu Anh Hùng - Dùng tại Đài Tướng để nhận Tướng.
Axit Tinh Khiết Lv5 Axit Tinh Khiết Lv5 - Hồn Khí Axit Tinh Khiết Lv5.
Tinh Hồn Phán Quan Atula Tinh Hồn Phán Quan Atula - Dùng nâng cấp Thần Khí Phán Quan Atula.
Cuồng Chiến Lv5 Cuồng Chiến Lv5 - Kỹ năng Cuồng Chiến Lv5.
Tinh Hồn Linh Nữ Pha Lê Tinh Hồn Linh Nữ Pha Lê - Dùng nâng cấp Thần Khí Linh Nữ Pha Lê.
Gió Xoáy Lv5 Gió Xoáy Lv5 - Hồn Khí Gió Xoáy Lv5.
Tinh Hồn Xạ Thủ Tuần Lộc Tinh Hồn Xạ Thủ Tuần Lộc - Dùng nâng cấp Thần Khí Xạ Thủ Tuần Lộc.
Tinh Hồn Tôn Sư Kiếm Cổ Tinh Hồn Tôn Sư Kiếm Cổ - Dùng nâng cấp Thần Khí Tôn Sư Kiếm Cổ.
Khiên Thần Trị Lv5 Khiên Thần Trị Lv5 - Kỹ năng Khiên Thần Trị Lv5.
Tinh Hồn Chúa Tể Hỏa Ngục Tinh Hồn Chúa Tể Hỏa Ngục - Dùng nâng cấp Thần Khí Chúa Tể Hỏa Ngục.
Tinh Hồn Linh Hồn Hoa Hồng Tinh Hồn Linh Hồn Hoa Hồng - Dùng nâng cấp Thần Khí Linh Hồn Hoa Hồng.
Khiên Nổ Lv5 Khiên Nổ Lv5 - Hồn Khí Khiên Nổ Lv5.
Tinh Hồn Quạ Đêm Sát Thủ Tinh Hồn Quạ Đêm Sát Thủ - Dùng nâng cấp Thần Khí Quạ Đêm Sát Thủ.
Đá Dung Nham Đá Dung Nham - Dùng tăng cấp Siêu Hóa.
Siêu Không Lv5 Siêu Không Lv5 - Kỹ năng Siêu Không Lv5.
Tinh Hồn Sứ Thần Bướm Tinh Hồn Sứ Thần Bướm - Dùng nâng cấp Thần Khí Sứ Thần Bướm.
Thẻ Tướng Siêu Cấp II Thẻ Tướng Siêu Cấp II - Tuyển 1 Tướng Siêu Cấp ngẫu nhiên.
Thẻ Tướng Siêu Cấp III Thẻ Tướng Siêu Cấp III - Tuyển 1 Tướng Siêu Cấp ngẫu nhiên.
Gói Đá Tinh I Gói Đá Tinh I - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv1.
Gói Đá Tinh Hiếm I Gói Đá Tinh Hiếm I - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv1.
Gói Đá Tinh Thần I Gói Đá Tinh Thần I - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv1.
Gói Đá Tinh II Gói Đá Tinh II - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv2.
Gói Đá Tinh Hiếm II Gói Đá Tinh Hiếm II - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv2.
Gói Đá Tinh Thần II Gói Đá Tinh Thần II - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv2.
Gói Đá Tinh III Gói Đá Tinh III - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.
Gói Đá Tinh Hiếm III Gói Đá Tinh Hiếm III - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.
Gói Đá Tinh Thần III Gói Đá Tinh Thần III - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.
Gói Đá Tinh Thánh Địa Thần Gói Đá Tinh Thánh Địa Thần - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.
Gói Đá Tinh Thánh Địa Siêu Gói Đá Tinh Thánh Địa Siêu - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv4.
Gói Đá Tinh Thánh Địa Thánh Gói Đá Tinh Thánh Địa Thánh - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv5.
Gói Đá Tinh Thánh Địa Chí Tôn Gói Đá Tinh Thánh Địa Chí Tôn - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv6.
Hòm Đá Tinh Chí Tôn IV Hòm Đá Tinh Chí Tôn IV - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv8-9.
Gói Đá Tinh Ma Thú Thần Gói Đá Tinh Ma Thú Thần - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv5.
Gói Đá Tinh Ma Thú Siêu Gói Đá Tinh Ma Thú Siêu - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv6.
Gói Đá Tinh Ma Thú Thánh Gói Đá Tinh Ma Thú Thánh - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv7.
Gói Đá Tinh V Gói Đá Tinh V - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv5.
Gói Đá Tinh Hiếm V Gói Đá Tinh Hiếm V - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv5.
Gói Đá Tinh Thần V Gói Đá Tinh Thần V - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv5.
Rương Trang Bị Thô I Rương Trang Bị Thô I - Nhận 1 mảnh Trang Bị ngẫu nhiên hạng liên quan.
Rương Trang Bị Thường I Rương Trang Bị Thường I - Nhận 1 mảnh Trang Bị ngẫu nhiên hạng liên quan.
Rương Trang Bị Cao Cấp I Rương Trang Bị Cao Cấp I - Nhận 1 mảnh Trang Bị ngẫu nhiên hạng liên quan.
Rương Trang Bị Thô II Rương Trang Bị Thô II - Nhận 2 mảnh Trang Bị ngẫu nhiên hạng liên quan.
Rương Trang Bị Thường II Rương Trang Bị Thường II - Nhận 2 mảnh Trang Bị ngẫu nhiên hạng liên quan.
Rương Trang Bị Cao Cấp II Rương Trang Bị Cao Cấp II - Nhận 2 mảnh Trang Bị ngẫu nhiên hạng liên quan.
Gói Sự Kiện Đổi Quà Gói Sự Kiện Đổi Quà - Mở để nhận thưởng lớn.
Rương Sách EXP III Rương Sách EXP III - Dùng nhận 1000 Sách KN Đặc Biệt III.
Unknown Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.
Rương Halloween II Rương Halloween II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Rương Halloween III Rương Halloween III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Rương Thần Khí Tướng Rương Thần Khí Tướng - Mở để nhận thưởng lớn.
Rương Hộ Vệ Rương Hộ Vệ - Mở để nhận thưởng lớn.
Gói Chọn Bùa Kỹ Năng I Gói Chọn Bùa Kỹ Năng I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.
Gói Chọn Bùa Kỹ Năng Hiếm I Gói Chọn Bùa Kỹ Năng Hiếm I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.
Gói Chọn Vận Thạch I Gói Chọn Vận Thạch I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.
Gói Chọn Vận Thạch Hiếm I Gói Chọn Vận Thạch Hiếm I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.
Gói Chọn Đá Cường Hóa Đá Tinh I Gói Chọn Đá Cường Hóa Đá Tinh I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.
Gói Chọn Siêu Hóa I Gói Chọn Siêu Hóa I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.
Rương tạ ơn II Rương tạ ơn II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Rương tạ ơn III Rương tạ ơn III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Rương Trang Bị Phụ Kiện Cao Cấp I Rương Trang Bị Phụ Kiện Cao Cấp I - Nhận 1 Trang Bị Phụ Kiện cao cấp ngẫu nhiên.
Gói Lễ Noel II Gói Lễ Noel II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Gói Lễ Noel III Gói Lễ Noel III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Rương Trang Bị I Rương Trang Bị I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Rương Tiến Cấp Rương Tiến Cấp - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Túi Ngọc Túi Ngọc - Nhận số lượng Ngọc ngẫu nhiên.
Gói Lễ Tình Nhân I Gói Lễ Tình Nhân I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Gói Lễ Tình Nhân II Gói Lễ Tình Nhân II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Unknown Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.
Unknown Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.
Unknown Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.
Rương Trang Bị Phụ Kiện Cao Cấp II Rương Trang Bị Phụ Kiện Cao Cấp II - Nhận 1 Trang Bị Phụ Kiện cao cấp ngẫu nhiên.
Rương Trang Bị Phụ Kiện Huyền Thoại II Rương Trang Bị Phụ Kiện Huyền Thoại II - Nhận 1 Trang Bị Phụ Kiện Huyền Thoại ngẫu nhiên.

Bảng Thông Báo

 Quảng cáo mới 
-Metabo
Sức Mạnh: 33563826+ Máy chủ: Android ru

Активная гильдия ищет активных игроков, Нарсия Бг Форты.Контант для связи ВК @patahov18 . Присутствие в беседе в ВК обязательно
Thay đổi: 1669064760
Giả: slakskek
Sức Mạnh Liên Minh
33563826
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 3
Sở Phép Thuật
Cấp 1
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
275257
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00

Паучность
Sức Mạnh: 500000+ Máy chủ: Android ru

Активная гильдия ищет активных игроков, бг и аф 1 места. Контакт для связи в тг @kate_katk
Thay đổi: 1661325929
Giả: Денис Channel
Sức Mạnh Liên Minh
49601961
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
628484
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00

Elysium ™
Sức Mạnh: 200000+ Máy chủ: Android ru

Очень активная гильдия приглашает активных игроков. Топ 280. Занимаем 1 места БГ, Атака фортов. Дружный коллектив. Нужны активные игроки с актуальными героями, кто не сливается на БГ, участвует в Атаке фортов, и в новой локации \\\\\\\"Нарсия, эра войны\\\\\\\". Атака фортов в 20:00 по мск. Есть группа в ватсапе. Контакт для связи +79824661862 Нужен актив для нарсии! Присоединяйтесь!
Thay đổi: 1608143470
Giả: Valeri
Sức Mạnh Liên Minh
12000000
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
21:00:00

Espanish
Sức Mạnh: 300000+ Máy chủ: Android en

Only speak english and spanish Solo se habla ingles y español Top 50 server rank android english Estamos en el top 50 de android en ingles y es la mejor guild en español que estan en el server ingles Hacemos rifa de 10 dolares mensualmente entre los miembros activos We do a monthly raffle of 10 dollars among active members Mandatory guild war the thurday and sunday have we have whatsapp grup Obligatorio guild war los jueves y domingos tenemos grupo en whatapp Fortrees freud 12 hours server Challenge boss 21 hours server Torch battle wednesday and saturday 20:45 hours server for attack and protect Fortrees freud a las 12 horas del servidor Challege boss 21 horas del servidor Torch battle los miercoles y sabados 20:45 horas del servidor Team dungeros and team here be monsters help other member in 12 and 20 hours server Team dungeros y team here be mosters ayudamos a otros miembros a las 12 y 20 horas del servidor
Thay đổi: 1604104830
Giả: Carlos Rodrigo Alvarez Bayona
Sức Mạnh Liên Minh
38238182
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
605820
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
12:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
21:00:00

GHOSTED
Sức Mạnh: 851174+ Máy chủ: Android es

Contamos Con Whatsapp / Discord, GDA Obligatorio! Batalla De Fortaleza 4:00 -5:00, Guerra De Narcia Obligatorio! , Contactanos al wps! +502 55157321 , +52 81 2250 1811 (Al Buscar GHOSTED En Alianzas, Al Final Pon Un Espacio Para Encontrarnos)
Thay đổi: 1599765974
Giả: Daniel
Sức Mạnh Liên Minh
8911739
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
2
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
04:05:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
01:00:00
Tiếp