Mục mới

Bài Hỏa Thạch I Bài Hỏa Thạch I - Tăng 10% tấn công. Khi tấn công, gây 100% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 1 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây)
Bài Hỏa Thạch II Bài Hỏa Thạch II - Tăng 10% tấn công. Khi tấn công, gây 100% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 1 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây)
Bài Hỏa Thạch III Bài Hỏa Thạch III - Tăng 10% tấn công. Khi tấn công, gây 100% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 1 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây)
Bài Hỏa Thạch IV Bài Hỏa Thạch IV - Tăng 10% tấn công. Khi tấn công, gây 100% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 1 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây)
Bài Hỏa Thạch I Bài Hỏa Thạch I - Tăng 15% tấn công. Khi tấn công, gây 120% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 1 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây)
Bài Hỏa Thạch II Bài Hỏa Thạch II - Tăng 15% tấn công. Khi tấn công, gây 120% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 1 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây)
Bài Hỏa Thạch III Bài Hỏa Thạch III - Tăng 15% tấn công. Khi tấn công, gây 120% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 1 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây)
Bài Hỏa Thạch IV Bài Hỏa Thạch IV - Tăng 15% tấn công. Khi tấn công, gây 120% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 1 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây)
Bài Hỏa Thạch I Bài Hỏa Thạch I - Tăng 20% tấn công. Khi tấn công, gây 140% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 1 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây)
Bài Hỏa Thạch II Bài Hỏa Thạch II - Tăng 20% tấn công. Khi tấn công, gây 140% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 1 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây)
Bài Hỏa Thạch III Bài Hỏa Thạch III - Tăng 20% tấn công. Khi tấn công, gây 140% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 1 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây)
Bài Hỏa Thạch IV Bài Hỏa Thạch IV - Tăng 20% tấn công. Khi tấn công, gây 140% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 1 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây)
Bài Hỏa Thạch I Bài Hỏa Thạch I - Tăng 25% tấn công. Khi tấn công, gây 160% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 2 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây)
Bài Hỏa Thạch II Bài Hỏa Thạch II - Tăng 25% tấn công. Khi tấn công, gây 160% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 2 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây)
Bài Hỏa Thạch III Bài Hỏa Thạch III - Tăng 25% tấn công. Khi tấn công, gây 160% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 2 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây)
Bài Hỏa Thạch IV Bài Hỏa Thạch IV - Tăng 25% tấn công. Khi tấn công, gây 160% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 2 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây)
Bài Hỏa Thạch I Bài Hỏa Thạch I - Tăng 30% tấn công. Khi tấn công, gây 185% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 2 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây)
Bài Hỏa Thạch II Bài Hỏa Thạch II - Tăng 30% tấn công. Khi tấn công, gây 185% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 2 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây)
Bài Hỏa Thạch III Bài Hỏa Thạch III - Tăng 30% tấn công. Khi tấn công, gây 185% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 2 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây)
Bài Hỏa Thạch IV Bài Hỏa Thạch IV - Tăng 30% tấn công. Khi tấn công, gây 185% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 2 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây)
Vệ Thần Lửa Vệ Thần Lửa - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Vệ Thần Lửa.
Robot Alpha Robot Alpha - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Robot Alpha.
*Tinh Linh Rừng *Tinh Linh Rừng - Đổi Skin của Vệ Thần Lửa. Dùng cường hóa Skin.
Tinh Linh Rừng (24H) Tinh Linh Rừng (24H) - Đổi skin Tinh Linh Rừng của Vệ Thần Lửa (24h).
*Samurai *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
Samurai (24H) Samurai (24H) - Đổi skin Samurai của Robot Alpha (24h).
Khăn dã ngoại Khăn dã ngoại - Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
Lều cắm trại Lều cắm trại - Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
Pha Lê Hồ Ly Pha Lê Hồ Ly - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".
Hỏa Thạch Lv5 Hỏa Thạch Lv5 - Kỹ năng Hỏa Thạch Lv5.
Đá Tinh Thánh Địa Chí Tôn Đá Tinh Thánh Địa Chí Tôn - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv6.
Hòm Vương Tộc I Hòm Vương Tộc I - Mở để nhận thưởng nhỏ.
Hòm Vương Tộc II Hòm Vương Tộc II - Mở để nhận thưởng nhỏ.
Hòm Vương Tộc III Hòm Vương Tộc III - Mở để nhận thưởng lớn.
Hòm Vương Tộc IV Hòm Vương Tộc IV - Mở để nhận thưởng lớn.
Hòm Vương Tộc V Hòm Vương Tộc V - Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Hòm Vương Tộc VI Hòm Vương Tộc VI - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
Hòm Vinh Dự I Hòm Vinh Dự I - Mở để nhận thưởng nhỏ.
Hòm Vinh Dự II Hòm Vinh Dự II - Mở để nhận thưởng nhỏ.
Hòm Vinh Dự III Hòm Vinh Dự III - Mở để nhận thưởng nhỏ.
Hòm Vinh Dự IV Hòm Vinh Dự IV - Mở để nhận thưởng nhỏ.
Hòm Vinh Dự V Hòm Vinh Dự V - Mở để nhận thưởng nhỏ.
Hòm Vinh Dự VI Hòm Vinh Dự VI - Mở để nhận thưởng nhỏ.
Hòm Vinh Dự Hiếm I Hòm Vinh Dự Hiếm I - Mở để nhận thưởng lớn.
Hòm Vinh Dự Hiếm II Hòm Vinh Dự Hiếm II - Mở để nhận thưởng lớn.
Hòm Vinh Dự Hiếm III Hòm Vinh Dự Hiếm III - Mở để nhận thưởng lớn.
Hòm Vinh Dự Hiếm IV Hòm Vinh Dự Hiếm IV - Mở để nhận thưởng lớn.
Hòm Vinh Dự Hiếm V Hòm Vinh Dự Hiếm V - Mở để nhận thưởng lớn.
Hòm Vinh Dự Hiếm VI Hòm Vinh Dự Hiếm VI - Mở để nhận thưởng lớn.
Hòm Vinh Dự Thần I Hòm Vinh Dự Thần I - Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Hòm Vinh Dự Thần II Hòm Vinh Dự Thần II - Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Hòm Vinh Dự Thần III Hòm Vinh Dự Thần III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Hòm Vinh Dự Thần IV Hòm Vinh Dự Thần IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Hòm Vinh Dự Thần V Hòm Vinh Dự Thần V - Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Hòm Vinh Dự Thần VI Hòm Vinh Dự Thần VI - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Bảng Thông Báo

 Quảng cáo mới 
SteelBrothers
Sức Mạnh: 55555+ Máy chủ: Android ru

Молодая гильдия ищет активных дружелюбных игроков для совместного фарма и обсуждения игры! Гильдии всего 2 недели, но за это время мы уже добились топа 3000 и постоянно выигрываем битву гильдий! Гильдия быстро развивается, поэтому нужны те, кто не будет пропускать БГ и АФ! Вопросы можете задать в телеграме @LYFRD , ждем вас!
Thay đổi: 1584536654
Giả: Lysefford
Sức Mạnh Liên Minh
2500000
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
21:00:00

Элизиум
Sức Mạnh: 45000+ Máy chủ: Android en

Русскоязычная гильдия приглашает активных игроков, Топ 1250. Занимаем 1 места БГ, Атаке фортов. Играем в свое удовольствие. Особых требований нету. Нужны активные игроки кто проходит БГ и участвует в Атаке фортов. По возможности вносим взносы для развития гильдии, качаем часовых. Атака фортов в 12:00 по мск или в 4:00 по серверному времени. Не активных удаляем. Время Боса гильдии и атаки фортов можно поменять рассмотрев пожелания. Присоединяйтесь!
Thay đổi: 1582793110
Giả: Valeri
Sức Mạnh Liên Minh
5624363
Hội Trường
Cấp 11
Ngân Khố
Cấp 4
Sở Phép Thuật
Cấp 4
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
12:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
17:00:00

gelnaryus
Sức Mạnh: 1234000+ Máy chủ: Android vn

GG
Thay đổi: 1577568740
Giả: Kroj
Sức Mạnh Liên Minh
1200000
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
16
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
07:10:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
07:23:00

NeaDekvat
Sức Mạnh: 15000+ Máy chủ: iOS

Приём с 35к. Босс 18:00
Thay đổi: 1573557744
Giả: Денис Лебзяк
Sức Mạnh Liên Minh
304602
Hội Trường
Cấp 6
Ngân Khố
Cấp 1
Sở Phép Thuật
Cấp 2
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
00:04:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
18:00:00

TopHablaHispana
Sức Mạnh: 100000+ Máy chủ: Android es

Se recluta personal activo, para GDA (participar en todas obligatoriamente) BDF 20-21 +2000 puntos en GDA. Más info +34 642 91 84 82
Thay đổi: 1570737576
Giả: ¿100.000 subs sin subir video?
Sức Mạnh Liên Minh
4500000
Hội Trường
Cấp 11
Ngân Khố
Cấp 4
Sở Phép Thuật
Cấp 4
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
2000
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
22:00:00
Tiếp