Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Khó Thành 4

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
10 Lửa43 Ấn1290 Sao
20 Lửa65 Ấn1950 Sao
30 Lửa108 Ấn3240 Sao55 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Khó Thành 4 - 1 28 Sao + 24 Ấn(30% )
9250Vàng + 9250Dầu
9250Vàng 4640 Hy sinh
Khó Thành 4 - 2 28 Sao + 24 Ấn(30% )
9500Vàng + 9500Dầu
9500Vàng 4435 Hy sinh
Khó Thành 4 - 3 28 Sao + 24 Ấn(30% )
9900Vàng + 9900Dầu
9900Vàng 4057 Hy sinh
Khó Thành 4 - 4 29 Sao + 25 Ấn(30% )
10150Vàng + 10150Dầu
10150Vàng 4192 Hy sinh
Khó Thành 4 - 5 29 Sao + 25 Ấn(30% )
10450Vàng + 10450Dầu
10450Vàng 4467 Hy sinh
Khó Thành 4 - 6 29 Sao + 25 Ấn(30% )
10800Vàng + 10800Dầu
10800Vàng 4737 Hy sinh
Khó Thành 4 - 7 30 Sao + 26 Ấn(30% )
11050Vàng + 11050Dầu
11050Vàng 5010 Hy sinh
Khó Thành 4 - 8 30 Sao + 26 Ấn(30% )
11350Vàng + 11350Dầu
11350Vàng 5215 Hy sinh
Khó Thành 4 - 9 30 Sao + 26 Ấn(30% )
11600Vàng + 11600Dầu
11600Vàng 4875 Hy sinh
Khó Thành 4 - 10 40 Sao + 36 Ấn(30% )
12000Vàng + 12000Dầu
12000Vàng 4175 Hy sinh