Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Siêu cấp Thành 1

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
10 Lửa Công Lý83 Ấn2490 Sao
20 Lửa Công Lý124 Ấn3720 Sao
30 Lửa Công Lý207 Ấn6210 Sao100 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 1 - 1 53 Sao + 53 Ấn(30% )
29000Vàng + 29000Dầu
58000Vàng 15000 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 2 53 Sao + 53 Ấn(30% )
29400Vàng + 29400Dầu
58800Vàng 16540 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 3 53 Sao + 53 Ấn(30% )
29800Vàng + 29800Dầu
59600Vàng 18150 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 4 54 Sao + 54 Ấn(30% )
30200Vàng + 30200Dầu
60400Vàng 19830 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 5 54 Sao + 54 Ấn(30% )
30600Vàng + 30600Dầu
61200Vàng 21580 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 6 54 Sao + 54 Ấn(30% )
31000Vàng + 31000Dầu
62000Vàng 23400 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 7 55 Sao + 55 Ấn(30% )
31400Vàng + 31400Dầu
62800Vàng 25290 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 8 55 Sao + 55 Ấn(30% )
31800Vàng + 31800Dầu
63600Vàng 27250 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 9 55 Sao + 55 Ấn(30% )
32200Vàng + 32200Dầu
64400Vàng 29280 Hy sinh
Siêu cấp Thành 1 - 10 69 Sao + 69 Ấn(30% )
32600Vàng + 32600Dầu
65200Vàng 32780 Hy sinh