Kỹ Năng: Hư Ảo

Hư ẢoHư Ảo
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 9% tấn công và 2% tránh né khi chiến đấu. 50 min. 20
2 Tăng 13% tấn công và 2% tránh né khi chiến đấu. 50 min. 40
3 Tăng 17% tấn công và 3% tránh né khi chiến đấu. 50 min. 60
4 Tăng 21% tấn công và 3% tránh né khi chiến đấu. 50 min. 80
5 Tăng 26% tấn công và 4% tránh né khi chiến đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tăng 38% tấn công và 5% tránh né khi chiến đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tăng 50% tấn công và 6% tránh né khi chiến đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tăng 75% tấn công và 8% tránh né khi chiến đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tăng 110% tấn công và 10% tránh né khi chiến đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 50 min. 180
10 Tăng 150% tấn công và 12% tránh né khi chiến đấu. 50 min. 200