Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Siêu cấp Thành 6

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
10 Lửa Công Lý126 Ấn3780 Sao
20 Lửa Công Lý189 Ấn5670 Sao
30 Lửa Công Lý315 Ấn9450 Sao175 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 6 - 1 74 Sao + 74 Ấn(30% )
49000Vàng + 49000Dầu
98000Vàng 140010 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 2 74 Sao + 74 Ấn(30% )
49400Vàng + 49400Dầu
98800Vàng 142010 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 3 74 Sao + 74 Ấn(30% )
49800Vàng + 49800Dầu
99600Vàng 144210 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 4 75 Sao + 75 Ấn(30% )
50200Vàng + 50200Dầu
100400Vàng 146510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 5 75 Sao + 75 Ấn(30% )
50600Vàng + 50600Dầu
101200Vàng 148910 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 6 75 Sao + 75 Ấn(30% )
51000Vàng + 51000Dầu
102000Vàng 151410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 7 76 Sao + 76 Ấn(30% )
51400Vàng + 51400Dầu
102800Vàng 154010 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 8 76 Sao + 76 Ấn(30% )
51800Vàng + 51800Dầu
103600Vàng 156710 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 9 76 Sao + 76 Ấn(30% )
52200Vàng + 52200Dầu
104400Vàng 159510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 6 - 10 105 Sao + 105 Ấn(30% )
52600Vàng + 52600Dầu
105200Vàng 162410 Hy sinh