Kỹ Năng: Phẫn Nộ

Phẫn NộPhẫn Nộ
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 5% CRIT và 4% Chính xác khi chiến đấu. 50 min. 20
2 Tăng 6% CRIT và 5% Chính xác khi chiến đấu. 50 min. 40
3 Tăng 8% CRIT và 7% Chính xác khi chiến đấu. 50 min. 60
4 Tăng 10% CRIT và 9% Chính xác khi chiến đấu. 50 min. 80
5 Tăng 12% CRIT và 11% Chính xác khi chiến đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tăng 15% CRIT và 13% Chính xác khi chiến đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tăng 20% CRIT và 16% Chính xác khi chiến đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tăng 30% CRIT và 20% Chính xác khi chiến đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tăng 40% CRIT và 30% Chính xác khi chiến đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 50 min. 180
10 Tăng 60% CRIT và 40% Chính xác khi chiến đấu. 50 min. 200