Kỹ Năng & Đá Tinh: Hồn Mệnh

Hồn MệnhHồn Mệnh
Cấp Thông Báo Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 4% Máu và 15% Kháng CRIT. Đồng thời mỗi 5 giây giảm 16% khả năng hồi máu của các tướng địch ở gần (Mỗi lần hiệu ứng duy trì 5 giây) 50 sec. 20
2 Tăng 8% Máu và 18% Kháng CRIT. Đồng thời mỗi 5 giây giảm 20% khả năng hồi máu của các tướng địch ở gần (Mỗi lần hiệu ứng duy trì 5 giây) 50 sec. 40
3 Tăng 12% Máu và 21% Kháng CRIT. Đồng thời mỗi 5 giây giảm 25% khả năng hồi máu của các tướng địch ở gần (Mỗi lần hiệu ứng duy trì 5 giây) 50 sec. 60
4 Tăng 16% Máu và 25% Kháng CRIT. Đồng thời mỗi 5 giây giảm 30% khả năng hồi máu của các tướng địch ở gần (Mỗi lần hiệu ứng duy trì 5 giây) 50 sec. 80
5 Tăng 20% Máu và 30% Kháng CRIT. Đồng thời mỗi 5 giây giảm 35% khả năng hồi máu của các tướng địch ở gần (Mỗi lần hiệu ứng duy trì 5 giây) Unknown - Unknown x 10 50 sec. 100
6 Tăng 30% Máu và 36% Kháng CRIT. Đồng thời mỗi 5 giây giảm 40% khả năng hồi máu của các tướng địch ở gần (Mỗi lần hiệu ứng duy trì 5 giây) Unknown - Unknown x 10 50 sec. 120
7 Tăng 40% Máu và 42% Kháng CRIT. Đồng thời mỗi 5 giây giảm 50% khả năng hồi máu của các tướng địch ở gần (Mỗi lần hiệu ứng duy trì 5 giây) Unknown - Unknown x 10 50 sec. 140
8 Tăng 60% Máu và 50% Kháng CRIT. Đồng thời mỗi 5 giây giảm 60% khả năng hồi máu của các tướng địch ở gần (Mỗi lần hiệu ứng duy trì 5 giây) Unknown - Unknown x 10 50 sec. 160
9 Tăng 90% Máu và 60% Kháng CRIT. Đồng thời mỗi 5 giây giảm 72% khả năng hồi máu của các tướng địch ở gần (Mỗi lần hiệu ứng duy trì 5 giây) Unknown - Unknown x 10 50 sec. 180
10 Tăng 120% Máu và 75% Kháng CRIT. Đồng thời mỗi 5 giây giảm 85% khả năng hồi máu của các tướng địch ở gần (Mỗi lần hiệu ứng duy trì 5 giây) 50 sec. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Chủ Tế Quỷ
87
Bùa Đạo Sư
66
Quỷ Gương
54
Tinh Vũ Thánh Nữ
33