Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Siêu cấp Thành 4

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
10 Lửa106 Ấn3180 Sao
20 Lửa158 Ấn4740 Sao
30 Lửa264 Ấn7920 Sao145 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 4 - 1 68 Sao + 68 Ấn(30% )
41000Vàng + 41000Dầu
82000Vàng 81860 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 2 68 Sao + 68 Ấn(30% )
41400Vàng + 41400Dầu
82800Vàng 84610 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 3 68 Sao + 68 Ấn(30% )
41800Vàng + 41800Dầu
83600Vàng 87485 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 4 69 Sao + 69 Ấn(30% )
42200Vàng + 42200Dầu
84400Vàng 90485 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 5 69 Sao + 69 Ấn(30% )
42600Vàng + 42600Dầu
85200Vàng 93610 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 6 69 Sao + 69 Ấn(30% )
43000Vàng + 43000Dầu
86000Vàng 96860 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 7 70 Sao + 70 Ấn(30% )
43400Vàng + 43400Dầu
86800Vàng 100235 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 8 70 Sao + 70 Ấn(30% )
43800Vàng + 43800Dầu
87600Vàng 103735 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 9 70 Sao + 70 Ấn(30% )
44200Vàng + 44200Dầu
88400Vàng 107360 Hy sinh
Siêu cấp Thành 4 - 10 88 Sao + 88 Ấn(30% )
44600Vàng + 44600Dầu
89200Vàng 113610 Hy sinh