Tòa nhà: Shop LM

Shop LM - Các thành viên Liên Minh có thể dùng tài nguyên để mua các vật phẩm tại Shop LM.

Cấp ChỗNâng cấpMáu
Shop LM Cấp 1 1 2 x 21000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.3000
2 2 x 26800Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.4000
3 2 x 235000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.5200