Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Thành 5

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
17 Lửa33 Ấn990 Sao
34 Lửa49 Ấn1470 Sao
51 Lửa84 Ấn2460 Sao
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Thành 5 - 1 12 Sao + 5 Ấn(37% )
8550Vàng + 8550Dầu
4275Vàng 2075 Hy sinh
Thành 5 - 2 12 Sao + 5 Ấn(38% )
8700Vàng + 8700Dầu
4350Vàng 2050 Hy sinh
Thành 5 - 3 12 Sao + 5 Ấn(39% )
8850Vàng + 8850Dầu
4425Vàng 2050 Hy sinh
Thành 5 - 4 12 Sao + 6 Ấn(34% )
9000Vàng + 9000Dầu
4500Vàng 2050 Hy sinh
Thành 5 - 5 13 Sao + 6 Ấn(35% )
9150Vàng + 9150Dầu
4575Vàng 2365 Hy sinh
Thành 5 - 6 13 Sao + 6 Ấn(36% )
9300Vàng + 9300Dầu
4650Vàng 2365 Hy sinh
Thành 5 - 7 13 Sao + 6 Ấn(37% )
9450Vàng + 9450Dầu
4725Vàng 2365 Hy sinh
Thành 5 - 8 13 Sao + 6 Ấn(38% )
9600Vàng + 9600Dầu
4800Vàng 2330 Hy sinh
Thành 5 - 9 13 Sao + 6 Ấn(39% )
9750Vàng + 9750Dầu
4875Vàng 2330 Hy sinh
Thành 5 - 10 14 Sao + 6 Ấn(40% )
9900Vàng + 9900Dầu
4950Vàng 2512 Hy sinh
Thành 5 - 11 14 Sao + 6 Ấn(41% )
10050Vàng + 10050Dầu
5025Vàng 2757 Hy sinh
Thành 5 - 12 14 Sao + 6 Ấn(42% )
10200Vàng + 10200Dầu
5100Vàng 2727 Hy sinh
Thành 5 - 13 14 Sao + 6 Ấn(43% )
10350Vàng + 10350Dầu
5175Vàng 2612 Hy sinh
Thành 5 - 14 14 Sao + 7 Ấn(38% )
10500Vàng + 10500Dầu
5250Vàng 2902 Hy sinh
Thành 5 - 15 15 Sao + 7 Ấn(39% )
10650Vàng + 10650Dầu
5325Vàng 2992 Hy sinh
Thành 5 - 16 6 Sao + 16 Ấn(30% )
1800Vàng + 1800Dầu
900Vàng 2545 Hy sinh
Thành 5 - 17 6 Sao + 17 Ấn(30% )
2000Vàng + 2000Dầu
1000Vàng 2892 Hy sinh