Công Thành Nhóm

1. Cử Tướng và liên kết người chơi khác để tấn công các mục tiêu địch ! Tấn công từ một vị trí thuận lợi sẽ tăng cơ hội chiến thắng và nhận thưởng! 2. Chiến thắng lần đầu, có thể nhận phần thưởng đặc biệt.
Thành Thưởng Sức mạnh
Mắt Bão-1-1
Rương Sắt I - Mở để nhận thưởng nhỏ. x 1 (60%)
Rương Đồng I - Mở để nhận thưởng lớn. x 1 (30%)
Rương Vàng I - Mở để nhận thưởng đặc biệt. x 1 (10%)
2500
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Rồng Lửa  1600 200000 1200 260 0 0 0 3 166 0
Thành Thưởng Sức mạnh
Mắt Bão-1-2
Rương Sắt II - Mở để nhận thưởng nhỏ. x 1 (60%)
Rương Đồng II - Mở để nhận thưởng lớn. x 1 (30%)
Rương Vàng II - Mở để nhận thưởng đặc biệt. x 1 (10%)
8000
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Rồng Lửa  1600 200000 1200 260 0 0 0 3 166 0
Thành Thưởng Sức mạnh
Mắt Bão-1-3
Rương Sắt III - Mở để nhận thưởng nhỏ. x 1 (60%)
Rương Đồng III - Mở để nhận thưởng lớn. x 1 (30%)
Rương Vàng III - Mở để nhận thưởng đặc biệt. x 1 (10%)
20000
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Boss 4 Giẫm Đạp Có 25% cơ hội gây 250% thiệt hại lên tối đa 5 Tướng và làm ngất trong 2 giây. 8400 250000000 1000 200 0 0 0 3 342 0
Thành Thưởng Sức mạnh
Mắt Bão-1-4
Rương Sắt IV - Mở để nhận thưởng nhỏ. x 1 (60%)
Rương Đồng IV - Mở để nhận thưởng lớn. x 1 (30%)
Rương Vàng IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt. x 1 (10%)
30000
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Boss 4 Giẫm Đạp Có 25% cơ hội gây 250% thiệt hại lên tối đa 5 Tướng và làm ngất trong 2 giây. 3900 40000000 1000 200 0 0 0 3 268 0
Boss 4 Giẫm Đạp Có 25% cơ hội gây 250% thiệt hại lên tối đa 5 Tướng và làm ngất trong 2 giây. 6100 150000000 1000 200 0 0 0 3 306 0
Thành Thưởng Sức mạnh
Đảo Nham Thạch -2-1
Rương Nham Thạch I - Mở để nhận thưởng nhỏ. x 1 (60%)
Rương Nham Thạch Hiếm I - Mở để nhận thưởng lớn. x 1 (30%)
Rương Nham Thạch Thần I - Mở để nhận thưởng đặc biệt. x 1 (10%)
20000
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
 38080 358400000 1200 260 0 0 0 3 166 0
Thành Thưởng Sức mạnh
Đảo Nham Thạch -2-2
Rương Nham Thạch II - Mở để nhận thưởng nhỏ. x 1 (60%)
Rương Nham Thạch Hiếm II - Mở để nhận thưởng lớn. x 1 (30%)
Rương Nham Thạch Thần II - Mở để nhận thưởng đặc biệt. x 1 (10%)
30000
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
 60480 16200000 1200 260 0 0 0 3 166 0
Thành Thưởng Sức mạnh
Đảo Nham Thạch -2-3
Rương Nham Thạch III - Mở để nhận thưởng nhỏ. x 1 (60%)
Rương Nham Thạch Hiếm III - Mở để nhận thưởng lớn. x 1 (30%)
Rương Nham Thạch Thần III - Mở để nhận thưởng đặc biệt. x 1 (10%)
40000
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
 302400 75694080 1200 260 0 0 0 3 3734 0
 399840 16056320 1200 260 0 0 0 3 2209 0
 90720 7795200 1200 260 0 0 0 3 985 0
 38080 9800000 1200 260 0 0 0 3 393 0
Thành Thưởng Sức mạnh
Đảo Nham Thạch -2-4
Rương Nham Thạch IV - Mở để nhận thưởng nhỏ. x 1 (60%)
Rương Nham Thạch Hiếm IV - Mở để nhận thưởng lớn. x 1 (30%)
Rương Nham Thạch Thần IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt. x 1 (10%)
50000
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Rồng Lửa  100000 500000000 1000 250 0 0 385 3 385 300
Thành Thưởng Sức mạnh
Unknown
Unknown - Mở để nhận thưởng nhỏ. x 1 (80%)
Unknown - Mở để nhận thưởng lớn. x 1 (40%)
Unknown - Mở để nhận thưởng đặc biệt. x 1 (20%)
Unknown - Unknown x 1 (10%)
50000
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Rồng Lửa  100000 500000000 1000 250 0 0 385 3 385 300
Thành Thưởng Sức mạnh
Unknown
Unknown - Mở để nhận thưởng nhỏ. x 1 (80%)
Unknown - Mở để nhận thưởng lớn. x 1 (40%)
Unknown - Mở để nhận thưởng đặc biệt. x 1 (20%)
Unknown - Unknown x 1 (10%)
70000
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Rồng Lửa  100000 500000000 1000 250 0 0 385 3 385 300
Thành Thưởng Sức mạnh
Unknown
Rương Nham Thạch IV - Mở để nhận thưởng nhỏ. x 1 (60%)
Rương Nham Thạch Hiếm IV - Mở để nhận thưởng lớn. x 1 (30%)
Rương Nham Thạch Thần IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt. x 1 (10%)
50000
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Rồng Lửa  100000 500000000 1000 250 0 0 385 3 385 300
Thành Thưởng Sức mạnh
Unknown
Rương Nham Thạch IV - Mở để nhận thưởng nhỏ. x 1 (60%)
Rương Nham Thạch Hiếm IV - Mở để nhận thưởng lớn. x 1 (30%)
Rương Nham Thạch Thần IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt. x 1 (10%)
50000
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Rồng Lửa  100000 500000000 1000 250 0 0 385 3 385 300