Kỹ Năng: Hút Máu

Hút MáuHút Máu
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Hồi 1% Máu mỗi lần tấn công. 20
2 Hồi 2% Máu mỗi lần tấn công. 40
3 Hồi 3% Máu mỗi lần tấn công. 60
4 Hồi 4% Máu mỗi lần tấn công. 80
5 Hồi 5% Máu mỗi lần tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Hồi 7% Máu mỗi lần tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Hồi 10% Máu mỗi lần tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Hồi 15% Máu mỗi lần tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Hồi 20% Máu mỗi lần tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 180
10 Hồi 25% Máu mỗi lần tấn công. 200