Unknown

Unknown
Unknown
Unknown
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Unknown Gây Choáng
Thiệt Hại Lớn
10000 2000000000 3 1000 250 0 35000 385 385 300
Unknown
Unknown Phản Thiệt Hại
Unknown
10000 2000000000 3 1000 250 0 35000 385 385 300
Unknown
Unknown Unknown
Thiệt Hại Lớn
10000 2000000000 3 1000 250 0 35000 385 385 300
Unknown
Unknown Unknown
Phản Thiệt Hại
10000 2000000000 3 1000 250 0 35000 385 385 300
Unknown
Unknown Unknown
Unknown
10000 2000000000 3 1000 250 0 35000 385 385 300
Unknown
Unknown Unknown
Phản Thiệt Hại
10000 2000000000 3 1000 250 0 35000 385 385 300
Unknown
Unknown Gây Choáng
Thiệt Hại Lớn
10000 2000000000 3 1000 250 0 35000 385 385 300
Unknown
Unknown Phản Thiệt Hại
Unknown
10000 2000000000 3 1000 250 0 35000 385 385 300
Unknown
Unknown Unknown
Unknown
10000 2000000000 3 1000 250 0 35000 385 385 300
Unknown
Unknown Unknown
Unknown
10000 2000000000 3 1000 250 0 35000 385 385 300
Unknown
Unknown Unknown
Unknown
10000 2000000000 3 1000 250 0 35000 385 385 300
Unknown
Unknown Phản Thiệt Hại
Unknown
10000 2000000000 3 1000 250 0 35000 385 385 300
Unknown

Thưởng

Hạng Thưởng
1 Unknown - Unknown x 6
2 Unknown - Unknown x 5
3 Unknown - Unknown x 4
4 Unknown - Unknown x 3
5 Unknown - Unknown x 2 + Unknown - Unknown x 5
6 - 10 Unknown - Unknown x 2 + Unknown - Unknown x 2
11 - 20 Unknown - Unknown x 2
21 - 50 Unknown - Unknown x 1 + Unknown - Unknown x 8
51 - 100 Unknown - Unknown x 1 + Unknown - Unknown x 6
101 - 200 Unknown - Unknown x 1 + Unknown - Unknown x 4
201 - 500 Unknown - Unknown x 1 + Unknown - Unknown x 2
501 - 1000 Unknown - Unknown x 1
1001 - 2000 Unknown - Unknown x 9
2001 - 4000 Unknown - Unknown x 8
4001 - 8000 Unknown - Unknown x 7
8001 - 15000 Unknown - Unknown x 6
15001 - 30000 Unknown - Unknown x 5
30001 - 60000 Unknown - Unknown x 4
60001 - 120000 Unknown - Unknown x 3
120001 - 250000 Unknown - Unknown x 2
250000 + Unknown - Unknown x 1