Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Thành 1

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
16 Lửa Công Lý6 Ấn180 Sao
32 Lửa Công Lý9 Ấn270 Sao
48 Lửa Công Lý14 Ấn420 Sao
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Thành 1 - 1 1 Sao + 1 Ấn(20% )
150Vàng + 150Dầu
75Vàng 70 Hy sinh
Thành 1 - 2 1 Sao + 1 Ấn(21% )
300Vàng + 300Dầu
150Vàng 96 Hy sinh
Thành 1 - 3 1 Sao + 1 Ấn(22% )
450Vàng + 450Dầu
225Vàng 109 Hy sinh
Thành 1 - 4 1 Sao + 1 Ấn(23% )
600Vàng + 600Dầu
300Vàng 116 Hy sinh
Thành 1 - 5 1 Sao + 1 Ấn(24% )
750Vàng + 750Dầu
375Vàng 167 Hy sinh
Thành 1 - 6 2 Sao + 1 Ấn(25% )
900Vàng + 900Dầu
450Vàng 189 Hy sinh
Thành 1 - 7 2 Sao + 1 Ấn(26% )
1050Vàng + 1050Dầu
525Vàng 258 Hy sinh
Thành 1 - 8 2 Sao + 1 Ấn(27% )
1200Vàng + 1200Dầu
600Vàng 265 Hy sinh
Thành 1 - 9 2 Sao + 1 Ấn(28% )
1350Vàng + 1350Dầu
675Vàng 272 Hy sinh
Thành 1 - 10 2 Sao + 1 Ấn(29% )
1500Vàng + 1500Dầu
750Vàng 282 Hy sinh
Thành 1 - 11 3 Sao + 2 Ấn(20% )
1650Vàng + 1650Dầu
825Vàng 344 Hy sinh
Thành 1 - 12 3 Sao + 2 Ấn(21% )
1800Vàng + 1800Dầu
900Vàng 380 Hy sinh
Thành 1 - 13 3 Sao + 2 Ấn(22% )
1950Vàng + 1950Dầu
975Vàng 325 Hy sinh
Thành 1 - 14 3 Sao + 2 Ấn(23% )
2100Vàng + 2100Dầu
1050Vàng 327 Hy sinh
Thành 1 - 15 2 Sao + 2 Ấn(30% )
200Vàng + 200Dầu
100Vàng 257 Hy sinh
Thành 1 - 16 2 Sao + 3 Ấn(30% )
400Vàng + 400Dầu
200Vàng 335 Hy sinh