Kỹ Năng: Tái Sinh

Tái SinhTái Sinh
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 10% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 20% hiệu quả hồi máu. 50 min. 20
2 Tăng 15% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 25% hiệu quả hồi máu. 50 min. 40
3 Tăng 20% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 30% hiệu quả hồi máu. 50 min. 60
4 Tăng 28% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 40% hiệu quả hồi máu. 50 min. 80
5 Tăng 38% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 50% hiệu quả hồi máu. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tăng 50% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 65% hiệu quả hồi máu. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tăng 70% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 80% hiệu quả hồi máu. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tăng 100% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 100% hiệu quả hồi máu. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tăng 130% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 130% hiệu quả hồi máu. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 50 min. 180
10 Tăng 170% tốc độ hồi năng và 180% hiệu quả hồi máu (Chỉ nhận khi công thường và bị công). 50 min. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Ngài Bí Ngô
26