Tòa nhà: Đài Hộ Vệ

Unknown
Unknown

Đài Hộ Vệ


Unknown

MáuSức MạnChỗThời gian nâng cấChi phí sản xuất
Đài Hộ Vệ500020002x2 5 sec.500Vàng

Ngoài ra

Unknown
Unknown