Tòa nhà: Nhà Hộ Thú

Nhà Hộ Thú - Đặt một Hộ Thú vào để phòng thủ. Nâng cấp Nhà Hộ Thú để tăng phạm vi tấn công và khả năng phòng thủ của Hộ Thú.

Cấp ChỗNâng cấpMáuPhạm vi tấn công
Nhà Hộ Thú Cấp 1 1 2 x 2100Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.300012
2 2 x 2300Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.340013
3 2 x 21600Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.400013
4 2 x 23600Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.460014
5 2 x 28100Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.520014
Nhà Hộ Thú Cấp 6 6 2 x 213500Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.600015
7 2 x 224800Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.700015
8 2 x 247300Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.820016
9 2 x 273100Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.940016
10 2 x 2126000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.1100017
Nhà Hộ Thú Cấp 11 11 2 x 2360000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.1260018
12 2 x 2627000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.1460019
13 2 x 2720000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.1700020
14 2 x 2825000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.1960021
15 2 x 2945000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.2280022