Tòa nhà: Sở Phép Thuật

Sở Phép Thuật - Nghiên cứu và phát triển Bùa Liên Minh. Sử dụng Bùa Liên Minh để có lợi thế trong chiến đấu.

Đây là Sở Phép Thuật, nơi bạn có thể mua Bùa Liên Minh! Ngoài ra bạn có thể nâng cấp Bùa nếu bạn là Chủ Liên Minh.
Cấp ChỗNâng cấpMáuPhépMua Phép
Sở Phép Thuật Cấp 1 1 2 x 22Của Cải - Thưởng thêm 10% số Dầu và Vàng cướp được. x 10 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.
Bảo Vệ - Giảm 4% Thiệt hại tiếp nhận cho Lính tới cuối trận đấu. Không có tác dụng cho Tướng. x 10 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.
Bùa Can Đảm - Tướng triển khai nhận ít hơn 4% TH. x 30 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.
4000
2 2 x 24500Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.2Của Cải - Thưởng thêm 15% số Dầu và Vàng cướp được. x 10 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.
Bảo Vệ - Giảm 8% Thiệt hại tiếp nhận cho Lính tới cuối trận đấu. Không có tác dụng cho Tướng. x 10 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.
Bùa Can Đảm - Tướng triển khai nhận ít hơn 8% TH. x 30 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.
5400
Sở Phép Thuật Cấp 3 3 2 x 216500Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.2Của Cải - Thưởng thêm 20% số Dầu và Vàng cướp được. x 10 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.
Bảo Vệ - Giảm 12% Thiệt hại tiếp nhận cho Lính tới cuối trận đấu. Không có tác dụng cho Tướng. x 10 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.
Bùa Can Đảm - Tướng triển khai nhận ít hơn 12% TH. x 30 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.
7200
4 2 x 294500Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.2Của Cải - Thưởng thêm 25% số Dầu và Vàng cướp được. x 10 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.
Bảo Vệ - Giảm 16% Thiệt hại tiếp nhận cho Lính tới cuối trận đấu. Không có tác dụng cho Tướng. x 10 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.
Bùa Can Đảm - Tướng triển khai nhận ít hơn 16% TH. x 30 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.
11400
Sở Phép Thuật Cấp 5 5 2 x 2432000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.2Của Cải - Thưởng thêm 30% số Dầu và Vàng cướp được. x 10 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.
Bảo Vệ - Giảm 20% Thiệt hại tiếp nhận cho Lính tới cuối trận đấu. Không có tác dụng cho Tướng. x 10 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.
Bùa Can Đảm - Tướng triển khai nhận ít hơn 20% TH. x 30 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.
17600