Kỹ Năng

Đột phá vũ khí để nhận.

Kỹ Năng

 • Lá chắn xanh
 • Xung Phong
 • Tử Mạch
 • Đoạt Mệnh
 • Lôi Kích
 • Lời nguyền
 • Sự Im Lặng
 • Dịch Năng
 • Nộ Chiến
 • Từ Trường
 • Đốt đĩa
 • Kiếm Sĩ
 • Kỵ Sĩ Thần
 • Pháp Sư
 • Thần Hộ
 • Độc Trị Thuật
 • Bội Hóa
 • Vòng Tiên Tri
 • Vòng Sứ Giả
 • Vòng Chiến Thú
 • Bản Năng
 • Phòng Không
 • Thần Kích
 • Dị Năng
 • Dâng Trào
 • Cát Hư Không
Lá chắn xanh Lá chắn xanh
Cấp Tin tức
1 Khi bị tấn công có 8% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 8% HP. Nghỉ: 8s.
2 Khi bị tấn công có 12% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 12% HP. Nghỉ: 8s.
3 Khi bị tấn công có 16% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 16% HP. Nghỉ: 8s.
4 Khi bị tấn công có 20% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 20% HP. Nghỉ: 8s.
5 Khi bị tấn công có 30% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 30% HP. Nghỉ: 8s.
6 Khi bị tấn công có 40% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 45% HP. Nghỉ: 8s.
7 Khi bị tấn công có 50% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 60% HP. Nghỉ: 8s.
Xung Phong Xung Phong
Cấp Tin tức
1 Tăng 6% tấn công và 5% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
2 Tăng 9% tấn công và 7% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
3 Tăng 12% tấn công và 9% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
4 Tăng 16% tấn công và 11% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
5 Tăng 25% tấn công và 15% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
6 Tăng 40% tấn công và 17% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
7 Tăng 55% tấn công và 20% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Ngài Bí Ngô
22
Tử Mạch Tử Mạch
Cấp Tin tức
1 Có 8% cơ hội gây ra 280% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
2 Có 11% cơ hội gây ra 360% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
3 Có 15% cơ hội gây ra 440% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
4 Có 20% cơ hội gây ra 520% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
5 Có 32% cơ hội gây ra 600% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
6 Có 45% cơ hội gây ra 700% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
7 Có 60% cơ hội gây ra 800% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
Đoạt Mệnh Đoạt Mệnh
Cấp Tin tức
1 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 1.2s. Nghỉ: 8s
2 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 1.6s. Nghỉ: 8s
3 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 2.2s. Nghỉ: 8s
4 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 3s. Nghỉ: 8s
5 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 5s. Nghỉ: 8s
6 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 6s. Nghỉ: 8s
7 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 7s. Nghỉ: 8s
Lôi Kích Lôi Kích
Cấp Tin tức
1 Khi bị tấn công, có 7% cơ hội gây 240% thiệt hại tấn công và gây mù 1 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
2 Khi bị tấn công, có 10% cơ hội gây 320% thiệt hại tấn công và gây mù 1.2 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
3 Khi bị tấn công, có 14% cơ hội gây 400% thiệt hại tấn công và gây mù 1.4 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
4 Khi bị tấn công, có 18% cơ hội gây 480% thiệt hại tấn công và gây mù 1.6 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
5 Khi bị tấn công, có 25% cơ hội gây 560% thiệt hại tấn công và gây mù 2 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
6 Khi bị tấn công, có 35% cơ hội gây 640% thiệt hại tấn công và gây mù 2.4 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
7 Khi bị tấn công, có 45% cơ hội gây 720% thiệt hại tấn công và gây mù 2.8 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
Lời nguyền Lời nguyền
Cấp Tin tức
1 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 4% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
2 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 5% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
3 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 6% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
4 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 8% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
5 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 10% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
6 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 13% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
7 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 16% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
Sự Im Lặng Sự Im Lặng
Cấp Tin tức
1 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 8% cơ hội gây câm nín trong 1s. Nghỉ: 7s
2 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 12% cơ hội gây câm nín trong 1.2s. Nghỉ: 7s
3 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 16% cơ hội gây câm nín trong 1.6s. Nghỉ: 7s
4 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 20% cơ hội gây câm nín trong 1.8s. Nghỉ: 7s
5 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 26% cơ hội gây câm nín trong 2.2s. Nghỉ: 7s
6 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 35% cơ hội gây câm nín trong 2.6s. Nghỉ: 7s
7 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 45% cơ hội gây câm nín trong 3s. Nghỉ: 7s
Dịch Năng Dịch Năng
Cấp Tin tức
1 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 5%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 2% trong 7 giây. Nghỉ: 1 giây.
2 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 8%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 3% trong 7 giây. Nghỉ: 1 giây.
3 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 11%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 3% trong 8 giây. Nghỉ: 1 giây.
4 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 15%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 4% trong 8 giây. Nghỉ: 1 giây.
5 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 20%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 5% trong 9 giây. Nghỉ: 1 giây.
6 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 35%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 6% trong 9 giây. Nghỉ: 1 giây.
7 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 50%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 7% trong 9 giây. Nghỉ: 1 giây.
Nộ Chiến Nộ Chiến
Cấp Tin tức
1 Tăng 10% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 6% làm choáng 1 mục tiêu trong 1s. Nghỉ:8s
2 Tăng 14% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 8% làm choáng 1 mục tiêu trong 1.2s. Nghỉ:8s
3 Tăng 19% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 10% làm choáng 1 mục tiêu trong 1.4s. Nghỉ:8s
4 Tăng 24% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 14% làm choáng 1 mục tiêu trong 1.6s. Nghỉ:8s
5 Tăng 30% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 20% làm choáng 1 mục tiêu trong 2s. Nghỉ:8s
6 Tăng 40% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 30% làm choáng 1 mục tiêu trong 2.5s. Nghỉ:8s
7 Tăng 50% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 40% làm choáng 1 mục tiêu trong 3s. Nghỉ:8s
Từ Trường Từ Trường
Cấp Tin tức
1 Khi bị tấn công, có 6% cơ hội gây 240% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
2 Khi bị tấn công, có 8% cơ hội gây 320% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
3 Khi bị tấn công, có 10% cơ hội gây 400% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
4 Khi bị tấn công, có 14% cơ hội gây 480% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
5 Khi bị tấn công, có 20% cơ hội gây 560% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
6 Khi bị tấn công, có 30% cơ hội gây 650% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
7 Khi bị tấn công, có 40% cơ hội gây 750% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
Đốt đĩa Đốt đĩa
Cấp Tin tức
1 Tăng 8% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 40% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
2 Tăng 10% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 50% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
3 Tăng 13% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 65% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
4 Tăng 17% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 80% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
5 Tăng 25% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 100% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
6 Tăng 35% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 120% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
7 Tăng 45% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 140% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
Kiếm Sĩ Kiếm Sĩ
Cấp Tin tức
1 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 240% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
2 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 300% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
3 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 360% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
4 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 420% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
5 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 480% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
6 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 560% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
7 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 660% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
Kỵ Sĩ Thần Kỵ Sĩ Thần
Cấp Tin tức
1 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 380% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 1s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có skin đá Lv5)
2 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 460% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 1.2s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có skin đá Lv5)
3 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 540% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 1.4s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có skin đá Lv5)
4 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 620% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 1.7s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có skin đá Lv5)
5 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 700% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 2s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có skin đá Lv5)
6 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 800% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 2.5s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có Hóa Đá Lv5)
7 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 920% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 3s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có Hóa Đá Lv5)
Pháp Sư Pháp Sư
Cấp Tin tức
1 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 260% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
2 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 340% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
3 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 420% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
4 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 500% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
5 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 580% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
6 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 680% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
7 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 800% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
Thần Hộ Thần Hộ
Cấp Tin tức
1 Giảm 5% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 25% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
2 Giảm 10% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 35% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
3 Giảm 15% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 50% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
4 Giảm 25% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 70% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
5 Giảm 40% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 100% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
6 Giảm 48% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 140% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
7 Giảm 55% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 180% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Cáo Hàn Băng
67
Đế Thần Sợ Hãi
63
Quỷ Gương
61
Băng Phụng
60
Sứ Giả Tự Do
55
Vu Sĩ Độc
50
Anubis
48
Ma Trơi
34
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
34
Bùa Đạo Sư
32
Ninja
31
Chủ Tế Quỷ
29
Rồng Bạo Năng
29
Kẻ Cuồng Bạo
28
Tinh Vũ Thánh Nữ
28
Viking
28
Sắc Quỷ
27
Nữ Vương Rắn
26
Rồng Dung Nham
23
Rồng Bão Táp
22
Hoàng Tử Sấm
21
Độc Trị Thuật Độc Trị Thuật
Cấp Tin tức
1 Tăng 12% HP trong trận chiến. Hồi phục 1% HP tối đa khi tấn công.
2 Tăng 18% HP trong trận chiến. Hồi phục 2% HP tối đa khi tấn công.
3 Tăng 25% HP trong trận chiến. Hồi phục 3% HP tối đa khi tấn công.
4 Tăng 35% HP trong trận chiến. Hồi phục 4% HP tối đa khi tấn công.
5 Tăng 50% HP trong trận chiến. Hồi phục 6% HP tối đa khi tấn công.
6 Tăng 60% HP trong trận chiến. Hồi phục 8% HP tối đa khi tấn công.
7 Tăng 70% HP trong trận chiến. Hồi phục 10% HP tối đa khi tấn công.
Bội Hóa Bội Hóa
Cấp Tin tức
1 Tăng 10% lực tấn công và 10% tốc độ nhận Năng Lượng của Tướng khi chiến đấu.
2 Tăng 14% lực tấn công và 15% tốc độ nhận Năng Lượng của Tướng khi chiến đấu.
3 Tăng 18% lực tấn công và 20% tốc độ nhận Năng Lượng của Tướng khi chiến đấu.
4 Tăng 24% lực tấn công và 30% tốc độ nhận Năng Lượng của Tướng khi chiến đấu.
5 Tăng 35% lực tấn công và 40% tốc độ nhận Năng Lượng của Tướng khi chiến đấu.
6 Tăng 50% lực tấn công và 50% tốc độ nhận Năng Lượng của Tướng khi chiến đấu.
7 Tăng 65% lực tấn công và 70% tốc độ nhận Năng Lượng của Tướng khi chiến đấu.
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Pháp Sư Vũ Trụ
72
Hiệp Sĩ
30
Vòng Tiên Tri Vòng Tiên Tri
Cấp Tin tức
1 Tăng 4% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 4% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Tiên Tri ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 6 giây.
2 Tăng 5% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 6% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Tiên Tri ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 6 giây.
3 Tăng 6% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 8% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Tiên Tri ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
4 Tăng 8% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 11% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Tiên Tri ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
5 Tăng 10% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 14% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Tiên Tri ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
6 Tăng 13% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 18% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Tiên Tri ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
7 Tăng 17% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 22% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Tiên Tri ở gần trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây.
Vòng Sứ Giả Vòng Sứ Giả
Cấp Tin tức
1 Tăng 4% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 4% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Sứ Giả ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 6 giây.
2 Tăng 5% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 6% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Sứ Giả ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 6 giây.
3 Tăng 6% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 8% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Sứ Giả ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
4 Tăng 8% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 11% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Sứ Giả ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
5 Tăng 10% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 14% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Sứ Giả ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
6 Tăng 13% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 18% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Sứ Giả ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
7 Tăng 17% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 22% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Sứ Giả ở gần trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây.
Vòng Chiến Thú Vòng Chiến Thú
Cấp Tin tức
1 Tăng 4% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 4% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Chiến Thú ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 6 giây.
2 Tăng 5% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 6% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Chiến Thú ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 6 giây.
3 Tăng 6% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 8% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Chiến Thú ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
4 Tăng 8% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 11% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Chiến Thú ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
5 Tăng 10% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 14% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Chiến Thú ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
6 Tăng 13% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 18% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Chiến Thú ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
7 Tăng 17% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 22% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Chiến Thú ở gần trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây.
Bản Năng Bản Năng
Cấp Tin tức
1 Khi bị tấn công, gây Phong ấn và Trói chặt lên 3 tướng địch ngẫu nhiên trong 0,8 giây. (Bỏ qua Ẩn hình. Nghỉ: 5 giây).
2 Khi bị tấn công, gây Phong ấn và Trói chặt lên 3 tướng địch ngẫu nhiên trong 1 giây. (Bỏ qua Ẩn hình. Nghỉ: 5 giây).
3 Khi bị tấn công, gây Phong ấn và Trói chặt lên 3 tướng địch ngẫu nhiên trong 1,2 giây. (Bỏ qua Ẩn hình. Nghỉ: 5 giây).
4 Khi bị tấn công, gây Phong ấn và Trói chặt lên 3 tướng địch ngẫu nhiên trong 1,4 giây. (Bỏ qua Ẩn hình. Nghỉ: 5 giây).
5 Khi bị tấn công, gây Phong ấn và Trói chặt lên 3 tướng địch ngẫu nhiên trong 1,6 giây. (Bỏ qua Ẩn hình. Nghỉ: 5 giây).
6 Khi bị tấn công, gây Phong ấn và Trói chặt lên 3 tướng địch ngẫu nhiên trong 1,8 giây. (Bỏ qua Ẩn hình. Nghỉ: 5 giây).
7 Khi bị tấn công, gây Phong ấn và Trói chặt lên 3 tướng địch ngẫu nhiên trong 2 giây. (Bỏ qua Ẩn hình. Nghỉ: 5 giây).
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Rồng Bão Táp
86
Xạ Thủ Tình Yêu
84
Rồng Dung Nham
45
Nữ Thiện Xạ
33
Chủ Tế Quỷ
29
Phòng Không Phòng Không
Cấp Tin tức
1 Làm tê liệt 1 Tướng Bay địch ở gần trong 1 giây và gây 80% thiệt hại tấn công cơ bản. Tăng 5% tấn công và 5% tốc độ tấn công của Tướng Trên Bộ đồng minh ở gần trong 3 giây (Nghỉ: 4.5 giây).
2 Làm tê liệt 1 Tướng Bay địch ở gần trong 1.2 giây và gây 90% thiệt hại tấn công cơ bản. Tăng 7% tấn công và 7% tốc độ tấn công của Tướng Trên Bộ đồng minh ở gần trong 3 giây (Nghỉ: 4.5 giây).
3 Làm tê liệt 1 Tướng Bay địch ở gần trong 1.4 giây và gây 100% thiệt hại tấn công cơ bản. Tăng 9% tấn công và 9% tốc độ tấn công của Tướng Trên Bộ đồng minh ở gần trong 3 giây (Nghỉ: 4.5 giây).
4 Làm tê liệt 1 Tướng Bay địch ở gần trong 1.6 giây và gây 120% thiệt hại tấn công cơ bản. Tăng 13% tấn công và 13% tốc độ tấn công của Tướng Trên Bộ đồng minh ở gần trong 3 giây (Nghỉ: 4.5 giây).
5 Làm tê liệt 1 Tướng Bay địch ở gần trong 1.8 giây và gây 120% thiệt hại tấn công cơ bản. Tăng 17% tấn công và 17% tốc độ tấn công của Tướng Trên Bộ đồng minh ở gần trong 3 giây (Nghỉ: 4.5 giây).
6 Làm tê liệt 1 Tướng Bay địch ở gần trong 2 giây và gây 170% thiệt hại tấn công cơ bản. Tăng 22% tấn công và 22% tốc độ tấn công của Tướng Trên Bộ đồng minh ở gần trong 3 giây (Nghỉ: 4.5 giây).
7 Làm tê liệt 1 Tướng Bay địch ở gần trong 2.2 giây và gây 200% thiệt hại tấn công cơ bản. Tăng 28% tấn công và 28% tốc độ tấn công của Tướng Trên Bộ đồng minh ở gần trong 3 giây (Nghỉ: 4.5 giây).
Thần Kích Thần Kích
Cấp Tin tức
1 Tăng 6% tỷ lệ CRIT khi chiến đấu. Khi tạo một đòn bạo kích, gây 180% thiệt hại thực tế cho Tướng địch có máu thấp nhất (Nghỉ 6.5 giây).
2 Tăng 10% tỷ lệ CRIT khi chiến đấu. Khi tạo một đòn bạo kích, gây 220% thiệt hại thực tế cho Tướng địch có máu thấp nhất (Nghỉ 6.5 giây).
3 Tăng 14% tỷ lệ CRIT khi chiến đấu. Khi tạo một đòn bạo kích, gây 270% thiệt hại thực tế cho Tướng địch có máu thấp nhất (Nghỉ 6.5 giây).
4 Tăng 19% tỷ lệ CRIT khi chiến đấu. Khi tạo một đòn bạo kích, gây 320% thiệt hại thực tế cho Tướng địch có máu thấp nhất (Nghỉ 6.5 giây).
5 Tăng 25% tỷ lệ CRIT khi chiến đấu. Khi tạo một đòn bạo kích, gây 380% thiệt hại thực tế cho Tướng địch có máu thấp nhất (Nghỉ 6.5 giây).
6 Tăng 32% tỷ lệ CRIT khi chiến đấu. Khi tạo một đòn bạo kích, gây 460% thiệt hại thực tế cho Tướng địch có máu thấp nhất (Nghỉ 6.5 giây).
7 Tăng 40% tỷ lệ CRIT khi chiến đấu. Khi tạo một đòn bạo kích, gây 560% thiệt hại thực tế cho Tướng địch có máu thấp nhất (Nghỉ 6 giây).
Dị Năng Dị Năng
Cấp Tin tức
1 Tăng 8% máu khi chiến đấu. Khi bị tấn công, loại trừ 10 Năng lượng và giảm 8% tấn công của các Tướng địch ở gần trong 4 giây. (Nghỉ: 5 giây)
2 Tăng 14% máu khi chiến đấu. Khi bị tấn công, loại trừ 17 Năng lượng và giảm 10% tấn công của các Tướng địch ở gần trong 4 giây. (Nghỉ: 5 giây)
3 Tăng 22% máu khi chiến đấu. Khi bị tấn công, loại trừ 25 Năng lượng và giảm 13% tấn công của các Tướng địch ở gần trong 4 giây. (Nghỉ: 5 giây)
4 Tăng 32% máu khi chiến đấu. Khi bị tấn công, loại trừ 35 Năng lượng và giảm 16% tấn công của các Tướng địch ở gần trong 4 giây. (Nghỉ: 5 giây)
5 Tăng 47% máu khi chiến đấu. Khi bị tấn công, loại trừ 50 Năng lượng và giảm 19% tấn công của các Tướng địch ở gần trong 4 giây. (Nghỉ: 5 giây)
6 Tăng 63% máu khi chiến đấu. Khi bị tấn công, loại trừ 65 Năng lượng và giảm 23% tấn công của các Tướng địch ở gần trong 4 giây. (Nghỉ: 5 giây)
7 Tăng 80% máu khi chiến đấu. Khi bị tấn công, loại trừ 85 Năng lượng và giảm 27% tấn công của các Tướng địch ở gần trong 4 giây. (Nghỉ: 5 giây)
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Thợ Săn Bão Lửa
48
Tinh Vũ Thánh Nữ
45
Du Nữ Ma Thuật
38
Dâng Trào Dâng Trào
Cấp Tin tức
1 Tăng 4% Chính xác và 2% Né. Hồi 5 Năng lượng khi Né được kích hoạt.
2 Tăng 5% Chính xác và 3% Né. Hồi 10 năng lượng khi Né được kích hoạt.
3 Tăng 6% Chính xác và 4% Né. Hồi 15 năng lượng khi Né được kích hoạt.
4 Tăng 8% Chính xác và 6% Né. Hồi 25 năng lượng khi Né được kích hoạt.
5 Tăng 10% Chính xác và 8% Né. Hồi 35 năng lượng khi Né được kích hoạt.
6 Tăng 13% Chính xác và 10% Né. Hồi 45 năng lượng khi Né được kích hoạt.
7 Tăng 17% Chính xác và 12% Né. Hồi 55 năng lượng khi Né được kích hoạt.
Cát Hư Không Cát Hư Không
Cấp Tin tức
1 Khi bị tấn công, làm Câm lặng tất cả Tướng của đối phương ở gần trong 2 giây và hồi máu bằng 220% tấn công cơ bản cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất. (Nghỉ: 5,5 giây)
2 Khi bị tấn công, làm Câm lặng tất cả Tướng của đối phương ở gần trong 2 giây và hồi máu bằng 330% tấn công cơ bản cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất. (Nghỉ: 5,5 giây)
3 Khi bị tấn công, làm Câm lặng tất cả Tướng của đối phương ở gần trong 2 giây và hồi máu bằng 440% tấn công cơ bản cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất. (Nghỉ: 5,5 giây)
4 Khi bị tấn công, làm Câm lặng tất cả Tướng của đối phương ở gần trong 2 giây và hồi máu bằng 560% tấn công cơ bản cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất. (Nghỉ: 5,5 giây)
5 Khi bị tấn công, làm Câm lặng tất cả Tướng của đối phương ở gần trong 2 giây và hồi máu bằng 720% tấn công cơ bản cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất. (Nghỉ: 5,5 giây)
6 Khi bị tấn công, làm Câm lặng tất cả Tướng của đối phương ở gần trong 3 giây và hồi máu bằng 880% tấn công cơ bản cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất. (Nghỉ: 5,5 giây)
7 Khi bị tấn công, làm Câm lặng tất cả Tướng của đối phương ở gần trong 3 giây và hồi máu bằng 1050% tấn công cơ bản cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất. (Nghỉ: 5,5 giây)

Ngoài ra

Vũ khí
Đặc Tính