Tài liệu tham khảo

Ngựa Lửa

Ngựa Lửa

Tính năng:

Máu Máu:2400
Tấn công Tấn công:200
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:900
Di Chuyển Di Chuyển:250
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:2
Chính xác Chính xác:165
Tránh né Tránh né:0
CRIT CRIT:0
TH CRIT TH CRIT:0
Chống CRIT Chống CRIT:0
Lốc Xoáy Lửa
CấpTin tức
1/10 Mỗi 0.5 giây gây 45% thiệt hại công thường cho 6 mục tiêu địch ở gần trong 3 giây và làm địch Sợ Hãi trong 1.4 giây. Nghỉ: 5 giây.
2/10 Mỗi 0.5 giây gây 55% thiệt hại công thường cho 6 mục tiêu địch ở gần trong 3 giây và làm địch Sợ Hãi trong 1.4 giây. Nghỉ: 5 giây.
3/10 Mỗi 0.5 giây gây 65% thiệt hại công thường cho 6 mục tiêu địch ở gần trong 3 giây và làm địch Sợ Hãi trong 1.6 giây. Nghỉ: 5 giây.
4/10 Mỗi 0.5 giây gây 75% thiệt hại công thường cho 6 mục tiêu địch ở gần trong 3 giây và làm địch Sợ Hãi trong 1.6 giây. Nghỉ: 5 giây.
5/10 Mỗi 0.5 giây gây 85% thiệt hại công thường cho 6 mục tiêu địch ở gần trong 3 giây và làm địch Sợ Hãi trong 1.8 giây. Nghỉ: 5 giây.
6/10 Mỗi 0.5 giây gây 95% thiệt hại công thường cho 6 mục tiêu địch ở gần trong 3 giây và làm địch Sợ Hãi trong 1.8 giây. Nghỉ: 5 giây.
7/10 Mỗi 0.5 giây gây 110% thiệt hại công thường cho 6 mục tiêu địch ở gần trong 3 giây và làm địch Sợ Hãi trong 2.1 giây. Nghỉ: 5 giây.
8/10 Mỗi 0.5 giây gây 130% thiệt hại công thường cho 6 mục tiêu địch ở gần trong 3 giây và làm địch Sợ Hãi trong 2.4 giây. Nghỉ: 5 giây.
9/10 Mỗi 0.5 giây gây 150% thiệt hại công thường cho 6 mục tiêu địch ở gần trong 3 giây và làm địch Sợ Hãi trong 2.7 giây. Nghỉ: 5 giây.
10/10 Mỗi 0.5 giây gây 180% thiệt hại công thường cho 6 mục tiêu địch ở gần trong 3 giây và làm địch Sợ Hãi trong 3 giây. Nghỉ: 5 giây.