Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Thành 7

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
17 Lửa47 Ấn1410 Sao
34 Lửa70 Ấn2100 Sao
51 Lửa117 Ấn3510 Sao
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Thành 7 - 1 18 Sao + 8 Ấn(48% )
12900Vàng + 12900Dầu
6450Vàng 5105 Hy sinh
Thành 7 - 2 18 Sao + 8 Ấn(49% )
13050Vàng + 13050Dầu
6525Vàng 4455 Hy sinh
Thành 7 - 3 18 Sao + 8 Ấn(50% )
13200Vàng + 13200Dầu
6600Vàng 5795 Hy sinh
Thành 7 - 4 18 Sao + 8 Ấn(51% )
13350Vàng + 13350Dầu
6675Vàng 4365 Hy sinh
Thành 7 - 5 18 Sao + 9 Ấn(47% )
13500Vàng + 13500Dầu
6750Vàng 4690 Hy sinh
Thành 7 - 6 19 Sao + 9 Ấn(48% )
13650Vàng + 13650Dầu
6825Vàng 5390 Hy sinh
Thành 7 - 7 19 Sao + 9 Ấn(49% )
13800Vàng + 13800Dầu
6900Vàng 5080 Hy sinh
Thành 7 - 8 19 Sao + 9 Ấn(50% )
13950Vàng + 13950Dầu
6975Vàng 5015 Hy sinh
Thành 7 - 9 19 Sao + 9 Ấn(51% )
14100Vàng + 14100Dầu
7050Vàng 5515 Hy sinh
Thành 7 - 10 19 Sao + 9 Ấn(52% )
14250Vàng + 14250Dầu
7125Vàng 6030 Hy sinh
Thành 7 - 11 20 Sao + 9 Ấn(53% )
14400Vàng + 14400Dầu
7200Vàng 6455 Hy sinh
Thành 7 - 12 20 Sao + 9 Ấn(54% )
14550Vàng + 14550Dầu
7275Vàng 6455 Hy sinh
Thành 7 - 13 20 Sao + 9 Ấn(55% )
14700Vàng + 14700Dầu
7350Vàng 6455 Hy sinh
Thành 7 - 14 20 Sao + 9 Ấn(56% )
14850Vàng + 14850Dầu
7425Vàng 6725 Hy sinh
Thành 7 - 15 8 Sao + 21 Ấn(30% )
2800Vàng + 2800Dầu
1400Vàng 4877 Hy sinh
Thành 7 - 16 9 Sao + 22 Ấn(30% )
3000Vàng + 3000Dầu
1500Vàng 6140 Hy sinh
Thành 7 - 17 9 Sao + 23 Ấn(30% )
3200Vàng + 3200Dầu
1600Vàng 6480 Hy sinh