Kỹ Năng & Đá Tinh: Ma Giáp

Ma GiápMa Giáp
Cấp Thông Báo Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 9% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 50000. 50 sec. 20
2 Tăng 13% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 42000. 50 sec. 40
3 Tăng 17% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 34000. 50 sec. 60
4 Tăng 21% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 27000. 50 sec. 80
5 Tăng 26% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 21000. Unknown - Unknown x 10 50 sec. 100
6 Tăng 38% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 16000. Unknown - Unknown x 10 50 sec. 120
7 Tăng 50% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 12000. Unknown - Unknown x 10 50 sec. 140
8 Tăng 75% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 9000. Unknown - Unknown x 10 50 sec. 160
9 Tăng 110% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 7000. Unknown - Unknown x 10 50 sec. 180
10 Tăng 150% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 5000. 50 sec. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Rồng Bạo Năng
80
Colossus
36
Xác ướp quỷ
34
Hiệp Sĩ Đàn Ma
34