Kỹ Năng: Ma Giáp

Ma GiápMa Giáp
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 9% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 50000. 50 min. 20
2 Tăng 13% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 42000. 50 min. 40
3 Tăng 17% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 34000. 50 min. 60
4 Tăng 21% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 27000. 50 min. 80
5 Tăng 26% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 21000. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tăng 38% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 16000. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tăng 50% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 12000. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tăng 75% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 9000. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tăng 110% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 7000. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 50 min. 180
10 Tăng 150% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 5000. 50 min. 200