Kỹ Năng: Ma Lực

Ma LựcMa Lực
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Khi chiến đấu mỗi giây nhận 5Đ Năng lượng. 50 min. 20
2 Khi chiến đấu mỗi giây nhận 7Đ Năng lượng. 50 min. 40
3 Khi chiến đấu mỗi giây nhận 9Đ Năng lượng. 50 min. 60
4 Khi chiến đấu mỗi giây nhận 12Đ Năng lượng. 50 min. 80
5 Khi chiến đấu mỗi giây nhận 15Đ Năng lượng. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Khi chiến đấu mỗi giây nhận 18Đ Năng lượng. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Khi chiến đấu mỗi giây nhận 22Đ Năng lượng. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Khi chiến đấu mỗi giây nhận 33Đ Năng lượng. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Khi chiến đấu mỗi giây nhận 45Đ Năng lượng. Đồng thời tăng 40% máu. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 50 min. 180
10 Khi chiến đấu mỗi giây nhận 60Đ Năng lượng. Đồng thời tăng 80% máu. 50 min. 200