Tòa nhà: Hội Trường

Hội Trường - Trung tâm hoạt động của Lãnh Địa Liên Minh. Đồng thời cho phép quản lý các vấn đề Liên Minh.

Nâng cấp Hội Trường Trung Tâm để tăng cấp độ hạn chế cho các kiến trúc trong Lãnh Địa Liên Minh. Đồng thời tăng số lượng thành viên tối đa và loại Trùm Liên Minh có thể đánh.
Cấp ChỗNâng cấpMáu
Hội Trường Cấp 1 1 3 x 35800
2 3 x 3400Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.6800
3 3 x 32100Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.7800
4 3 x 34800Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.9000
5 3 x 310800Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.10400
Hội Trường Cấp 6 6 3 x 318000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.12000
7 3 x 333000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.14000
8 3 x 363000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.16200
9 3 x 397500Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.18800
10 3 x 3168000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.21800
Hội Trường Cấp 11 11 3 x 3480000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.25200
12 3 x 3836000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.29200
13 3 x 3960000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.33800
14 3 x 31100000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.39200
15 3 x 31260000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.45400