Thành

Thành 1

16 Lửa6 Ấn180 Sao
32 Lửa9 Ấn270 Sao
48 Lửa14 Ấn420 Sao
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Thành 1 - 1 Sao + (0% ) Ấn
Vàng + Dầu
0Vàng Hy sinh
Thành 1 - 2 1 Sao + 1(0% ) Ấn
150Vàng + 150Dầu
75Vàng 70 Hy sinh
Thành 1 - 3 1 Sao + 1(0% ) Ấn
300Vàng + 300Dầu
150Vàng 96 Hy sinh
Thành 1 - 4 1 Sao + 1(0% ) Ấn
450Vàng + 450Dầu
225Vàng 109 Hy sinh
Thành 1 - 5 1 Sao + 1(0% ) Ấn
600Vàng + 600Dầu
300Vàng 116 Hy sinh
Thành 1 - 6 1 Sao + 1(0% ) Ấn
750Vàng + 750Dầu
375Vàng 167 Hy sinh
Thành 1 - 7 2 Sao + 1(0% ) Ấn
900Vàng + 900Dầu
450Vàng 189 Hy sinh
Thành 1 - 8 2 Sao + 1(0% ) Ấn
1050Vàng + 1050Dầu
525Vàng 258 Hy sinh
Thành 1 - 9 2 Sao + 1(0% ) Ấn
1200Vàng + 1200Dầu
600Vàng 265 Hy sinh
Thành 1 - 10 2 Sao + 1(0% ) Ấn
1350Vàng + 1350Dầu
675Vàng 272 Hy sinh
Thành 1 - 11 2 Sao + 1(0% ) Ấn
1500Vàng + 1500Dầu
750Vàng 282 Hy sinh
Thành 1 - 12 3 Sao + 2(0% ) Ấn
1650Vàng + 1650Dầu
825Vàng 344 Hy sinh
Thành 1 - 13 3 Sao + 2(0% ) Ấn
1800Vàng + 1800Dầu
900Vàng 380 Hy sinh
Thành 1 - 14 3 Sao + 2(0% ) Ấn
1950Vàng + 1950Dầu
975Vàng 325 Hy sinh
Thành 1 - 15 3 Sao + 2(0% ) Ấn
2100Vàng + 2100Dầu
1050Vàng 327 Hy sinh
Thành 1 - 16 2 Sao + 2(0% ) Ấn
200Vàng + 200Dầu
100Vàng 257 Hy sinh
Thành 1 - 17 2 Sao + 3(0% ) Ấn
400Vàng + 400Dầu
200Vàng 335 Hy sinh

Thành 2

16 Lửa10 Ấn300 Sao
32 Lửa14 Ấn420 Sao
48 Lửa24 Ấn720 Sao
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Thành 2 - 1 3 Sao + 2(0% ) Ấn
2250Vàng + 2250Dầu
1125Vàng 345 Hy sinh
Thành 2 - 2 4 Sao + 2(0% ) Ấn
2400Vàng + 2400Dầu
1200Vàng 332 Hy sinh
Thành 2 - 3 4 Sao + 2(0% ) Ấn
2550Vàng + 2550Dầu
1275Vàng 504 Hy sinh
Thành 2 - 4 4 Sao + 2(0% ) Ấn
2700Vàng + 2700Dầu
1350Vàng 466 Hy sinh
Thành 2 - 5 4 Sao + 2(0% ) Ấn
2850Vàng + 2850Dầu
1425Vàng 430 Hy sinh
Thành 2 - 6 4 Sao + 3(0% ) Ấn
3000Vàng + 3000Dầu
1500Vàng 400 Hy sinh
Thành 2 - 7 5 Sao + 3(0% ) Ấn
3150Vàng + 3150Dầu
1575Vàng 517 Hy sinh
Thành 2 - 8 5 Sao + 3(0% ) Ấn
3300Vàng + 3300Dầu
1650Vàng 540 Hy sinh
Thành 2 - 9 5 Sao + 3(0% ) Ấn
3450Vàng + 3450Dầu
1725Vàng 538 Hy sinh
Thành 2 - 10 5 Sao + 3(0% ) Ấn
3600Vàng + 3600Dầu
1800Vàng 505 Hy sinh
Thành 2 - 11 5 Sao + 3(0% ) Ấn
3750Vàng + 3750Dầu
1875Vàng 560 Hy sinh
Thành 2 - 12 6 Sao + 3(0% ) Ấn
3900Vàng + 3900Dầu
1950Vàng 635 Hy sinh
Thành 2 - 13 6 Sao + 3(0% ) Ấn
4050Vàng + 4050Dầu
2025Vàng 642 Hy sinh
Thành 2 - 14 6 Sao + 3(0% ) Ấn
4200Vàng + 4200Dầu
2100Vàng 670 Hy sinh
Thành 2 - 15 3 Sao + 4(0% ) Ấn
600Vàng + 600Dầu
300Vàng 495 Hy sinh
Thành 2 - 16 3 Sao + 5(0% ) Ấn
800Vàng + 800Dầu
400Vàng 760 Hy sinh

Thành 3

16 Lửa13 Ấn390 Sao
32 Lửa20 Ấn600 Sao
48 Lửa34 Ấn1020 Sao
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Thành 3 - 1 6 Sao + 3(0% ) Ấn
4350Vàng + 4350Dầu
2175Vàng 760 Hy sinh
Thành 3 - 2 6 Sao + 4(0% ) Ấn
4500Vàng + 4500Dầu
2250Vàng 815 Hy sinh
Thành 3 - 3 7 Sao + 4(0% ) Ấn
4650Vàng + 4650Dầu
2325Vàng 930 Hy sinh
Thành 3 - 4 7 Sao + 4(0% ) Ấn
4800Vàng + 4800Dầu
2400Vàng 1015 Hy sinh
Thành 3 - 5 7 Sao + 4(0% ) Ấn
4950Vàng + 4950Dầu
2475Vàng 925 Hy sinh
Thành 3 - 6 7 Sao + 4(0% ) Ấn
5100Vàng + 5100Dầu
2550Vàng 942 Hy sinh
Thành 3 - 7 7 Sao + 4(0% ) Ấn
5250Vàng + 5250Dầu
2625Vàng 1000 Hy sinh
Thành 3 - 8 8 Sao + 4(0% ) Ấn
5400Vàng + 5400Dầu
2700Vàng 1160 Hy sinh
Thành 3 - 9 8 Sao + 4(0% ) Ấn
5550Vàng + 5550Dầu
2775Vàng 1227 Hy sinh
Thành 3 - 10 8 Sao + 4(0% ) Ấn
5700Vàng + 5700Dầu
2850Vàng 1082 Hy sinh
Thành 3 - 11 8 Sao + 4(0% ) Ấn
5850Vàng + 5850Dầu
2925Vàng 1100 Hy sinh
Thành 3 - 12 8 Sao + 5(0% ) Ấn
6000Vàng + 6000Dầu
3000Vàng 1110 Hy sinh
Thành 3 - 13 9 Sao + 4(0% ) Ấn
6150Vàng + 6150Dầu
3075Vàng 1150 Hy sinh
Thành 3 - 14 9 Sao + 4(0% ) Ấn
6300Vàng + 6300Dầu
3150Vàng 1217 Hy sinh
Thành 3 - 15 4 Sao + 6(0% ) Ấn
1000Vàng + 1000Dầu
500Vàng 1027 Hy sinh
Thành 3 - 16 4 Sao + 7(0% ) Ấn
1200Vàng + 1200Dầu
600Vàng 1442 Hy sinh

Thành 4

16 Lửa29 Ấn870 Sao
32 Lửa43 Ấn1290 Sao
48 Lửa72 Ấn2160 Sao
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Thành 4 - 1 9 Sao + 4(0% ) Ấn
6450Vàng + 6450Dầu
3225Vàng 1297 Hy sinh
Thành 4 - 2 9 Sao + 4(0% ) Ấn
6600Vàng + 6600Dầu
3300Vàng 1687 Hy sinh
Thành 4 - 3 9 Sao + 4(0% ) Ấn
6750Vàng + 6750Dầu
3375Vàng 1070 Hy sinh
Thành 4 - 4 10 Sao + 4(0% ) Ấn
6900Vàng + 6900Dầu
3450Vàng 1515 Hy sinh
Thành 4 - 5 10 Sao + 4(0% ) Ấn
7050Vàng + 7050Dầu
3525Vàng 1685 Hy sinh
Thành 4 - 6 10 Sao + 4(0% ) Ấn
7200Vàng + 7200Dầu
3600Vàng 1615 Hy sinh
Thành 4 - 7 10 Sao + 4(0% ) Ấn
7350Vàng + 7350Dầu
3675Vàng 1590 Hy sinh
Thành 4 - 8 10 Sao + 5(0% ) Ấn
7500Vàng + 7500Dầu
3750Vàng 1715 Hy sinh
Thành 4 - 9 11 Sao + 5(0% ) Ấn
7650Vàng + 7650Dầu
3825Vàng 1757 Hy sinh
Thành 4 - 10 11 Sao + 5(0% ) Ấn
7800Vàng + 7800Dầu
3900Vàng 2117 Hy sinh
Thành 4 - 11 11 Sao + 5(0% ) Ấn
7950Vàng + 7950Dầu
3975Vàng 2167 Hy sinh
Thành 4 - 12 11 Sao + 5(0% ) Ấn
8100Vàng + 8100Dầu
4050Vàng 2135 Hy sinh
Thành 4 - 13 11 Sao + 5(0% ) Ấn
8250Vàng + 8250Dầu
4125Vàng 1937 Hy sinh
Thành 4 - 14 12 Sao + 5(0% ) Ấn
8400Vàng + 8400Dầu
4200Vàng 2210 Hy sinh
Thành 4 - 15 5 Sao + 10(0% ) Ấn
1400Vàng + 1400Dầu
700Vàng 1805 Hy sinh
Thành 4 - 16 5 Sao + 15(0% ) Ấn
1600Vàng + 1600Dầu
800Vàng 2090 Hy sinh

Thành 5

17 Lửa33 Ấn990 Sao
34 Lửa49 Ấn1470 Sao
51 Lửa84 Ấn2460 Sao
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Thành 5 - 1 12 Sao + 5(0% ) Ấn
8550Vàng + 8550Dầu
4275Vàng 2075 Hy sinh
Thành 5 - 2 12 Sao + 5(0% ) Ấn
8700Vàng + 8700Dầu
4350Vàng 2050 Hy sinh
Thành 5 - 3 12 Sao + 5(0% ) Ấn
8850Vàng + 8850Dầu
4425Vàng 2050 Hy sinh
Thành 5 - 4 12 Sao + 6(0% ) Ấn
9000Vàng + 9000Dầu
4500Vàng 2050 Hy sinh
Thành 5 - 5 13 Sao + 6(0% ) Ấn
9150Vàng + 9150Dầu
4575Vàng 2365 Hy sinh
Thành 5 - 6 13 Sao + 6(0% ) Ấn
9300Vàng + 9300Dầu
4650Vàng 2365 Hy sinh
Thành 5 - 7 13 Sao + 6(0% ) Ấn
9450Vàng + 9450Dầu
4725Vàng 2365 Hy sinh
Thành 5 - 8 13 Sao + 6(0% ) Ấn
9600Vàng + 9600Dầu
4800Vàng 2330 Hy sinh
Thành 5 - 9 13 Sao + 6(0% ) Ấn
9750Vàng + 9750Dầu
4875Vàng 2330 Hy sinh
Thành 5 - 10 14 Sao + 6(0% ) Ấn
9900Vàng + 9900Dầu
4950Vàng 2512 Hy sinh
Thành 5 - 11 14 Sao + 6(0% ) Ấn
10050Vàng + 10050Dầu
5025Vàng 2757 Hy sinh
Thành 5 - 12 14 Sao + 6(0% ) Ấn
10200Vàng + 10200Dầu
5100Vàng 2727 Hy sinh
Thành 5 - 13 14 Sao + 6(0% ) Ấn
10350Vàng + 10350Dầu
5175Vàng 2612 Hy sinh
Thành 5 - 14 14 Sao + 7(0% ) Ấn
10500Vàng + 10500Dầu
5250Vàng 2902 Hy sinh
Thành 5 - 15 15 Sao + 7(0% ) Ấn
10650Vàng + 10650Dầu
5325Vàng 2992 Hy sinh
Thành 5 - 16 6 Sao + 16(0% ) Ấn
1800Vàng + 1800Dầu
900Vàng 2545 Hy sinh
Thành 5 - 17 6 Sao + 17(0% ) Ấn
2000Vàng + 2000Dầu
1000Vàng 2892 Hy sinh

Thành 6

17 Lửa41 Ấn1230 Sao
34 Lửa61 Ấn1830 Sao
51 Lửa102 Ấn3060 Sao
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Thành 6 - 1 15 Sao + 7(0% ) Ấn
10800Vàng + 10800Dầu
5400Vàng 2992 Hy sinh
Thành 6 - 2 15 Sao + 7(0% ) Ấn
10950Vàng + 10950Dầu
5475Vàng 3182 Hy sinh
Thành 6 - 3 15 Sao + 7(0% ) Ấn
11100Vàng + 11100Dầu
5550Vàng 3242 Hy sinh
Thành 6 - 4 15 Sao + 7(0% ) Ấn
11250Vàng + 11250Dầu
5625Vàng 3182 Hy sinh
Thành 6 - 5 16 Sao + 7(0% ) Ấn
11400Vàng + 11400Dầu
5700Vàng 3400 Hy sinh
Thành 6 - 6 16 Sao + 7(0% ) Ấn
11550Vàng + 11550Dầu
5775Vàng 3400 Hy sinh
Thành 6 - 7 16 Sao + 7(0% ) Ấn
11700Vàng + 11700Dầu
5850Vàng 3400 Hy sinh
Thành 6 - 8 16 Sao + 7(0% ) Ấn
11850Vàng + 11850Dầu
5925Vàng 3610 Hy sinh
Thành 6 - 9 16 Sao + 8(0% ) Ấn
12000Vàng + 12000Dầu
6000Vàng 3610 Hy sinh
Thành 6 - 10 17 Sao + 8(0% ) Ấn
12150Vàng + 12150Dầu
6075Vàng 3895 Hy sinh
Thành 6 - 11 17 Sao + 8(0% ) Ấn
12300Vàng + 12300Dầu
6150Vàng 4650 Hy sinh
Thành 6 - 12 17 Sao + 8(0% ) Ấn
12450Vàng + 12450Dầu
6225Vàng 3825 Hy sinh
Thành 6 - 13 17 Sao + 8(0% ) Ấn
12600Vàng + 12600Dầu
6300Vàng 3825 Hy sinh
Thành 6 - 14 17 Sao + 8(0% ) Ấn
12750Vàng + 12750Dầu
6375Vàng 4330 Hy sinh
Thành 6 - 15 7 Sao + 18(0% ) Ấn
2200Vàng + 2200Dầu
1100Vàng 3497 Hy sinh
Thành 6 - 16 7 Sao + 19(0% ) Ấn
2400Vàng + 2400Dầu
1200Vàng 3922 Hy sinh
Thành 6 - 17 8 Sao + 20(0% ) Ấn
2600Vàng + 2600Dầu
1300Vàng 4087 Hy sinh

Thành 7

17 Lửa47 Ấn1410 Sao
34 Lửa70 Ấn2100 Sao
51 Lửa117 Ấn3510 Sao
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Thành 7 - 1 18 Sao + 8(0% ) Ấn
12900Vàng + 12900Dầu
6450Vàng 5105 Hy sinh
Thành 7 - 2 18 Sao + 8(0% ) Ấn
13050Vàng + 13050Dầu
6525Vàng 4455 Hy sinh
Thành 7 - 3 18 Sao + 8(0% ) Ấn
13200Vàng + 13200Dầu
6600Vàng 5795 Hy sinh
Thành 7 - 4 18 Sao + 8(0% ) Ấn
13350Vàng + 13350Dầu
6675Vàng 4365 Hy sinh
Thành 7 - 5 18 Sao + 9(0% ) Ấn
13500Vàng + 13500Dầu
6750Vàng 4690 Hy sinh
Thành 7 - 6 19 Sao + 9(0% ) Ấn
13650Vàng + 13650Dầu
6825Vàng 5390 Hy sinh
Thành 7 - 7 19 Sao + 9(0% ) Ấn
13800Vàng + 13800Dầu
6900Vàng 5080 Hy sinh
Thành 7 - 8 19 Sao + 9(0% ) Ấn
13950Vàng + 13950Dầu
6975Vàng 5015 Hy sinh
Thành 7 - 9 19 Sao + 9(0% ) Ấn
14100Vàng + 14100Dầu
7050Vàng 5515 Hy sinh
Thành 7 - 10 19 Sao + 9(0% ) Ấn
14250Vàng + 14250Dầu
7125Vàng 6030 Hy sinh
Thành 7 - 11 20 Sao + 9(0% ) Ấn
14400Vàng + 14400Dầu
7200Vàng 6455 Hy sinh
Thành 7 - 12 20 Sao + 9(0% ) Ấn
14550Vàng + 14550Dầu
7275Vàng 6455 Hy sinh
Thành 7 - 13 20 Sao + 9(0% ) Ấn
14700Vàng + 14700Dầu
7350Vàng 6455 Hy sinh
Thành 7 - 14 20 Sao + 9(0% ) Ấn
14850Vàng + 14850Dầu
7425Vàng 6725 Hy sinh
Thành 7 - 15 8 Sao + 21(0% ) Ấn
2800Vàng + 2800Dầu
1400Vàng 4877 Hy sinh
Thành 7 - 16 9 Sao + 22(0% ) Ấn
3000Vàng + 3000Dầu
1500Vàng 6140 Hy sinh
Thành 7 - 17 9 Sao + 23(0% ) Ấn
3200Vàng + 3200Dầu
1600Vàng 6480 Hy sinh

Thành 8

15 Lửa72 Ấn2160 Sao
30 Lửa108 Ấn3240 Sao
45 Lửa180 Ấn5400 Sao
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Thành 8 - 1 9 Sao + 24(0% ) Ấn
3400Vàng + 3400Dầu
1700Vàng 6480 Hy sinh
Thành 8 - 2 10 Sao + 25(0% ) Ấn
3600Vàng + 3600Dầu
1800Vàng 6480 Hy sinh
Thành 8 - 3 10 Sao + 26(0% ) Ấn
3800Vàng + 3800Dầu
1900Vàng 6130 Hy sinh
Thành 8 - 4 11 Sao + 30(0% ) Ấn
4000Vàng + 4000Dầu
2000Vàng 6480 Hy sinh
Thành 8 - 5 11 Sao + 31(0% ) Ấn
4200Vàng + 4200Dầu
2100Vàng 6275 Hy sinh
Thành 8 - 6 12 Sao + 32(0% ) Ấn
4400Vàng + 4400Dầu
2200Vàng 6130 Hy sinh
Thành 8 - 7 12 Sao + 33(0% ) Ấn
4600Vàng + 4600Dầu
2300Vàng 6480 Hy sinh
Thành 8 - 8 13 Sao + 34(0% ) Ấn
4800Vàng + 4800Dầu
2400Vàng 6480 Hy sinh
Thành 8 - 9 13 Sao + 35(0% ) Ấn
5000Vàng + 5000Dầu
2500Vàng 6480 Hy sinh
Thành 8 - 10 14 Sao + 36(0% ) Ấn
5200Vàng + 5200Dầu
2600Vàng 6480 Hy sinh
Thành 8 - 11 14 Sao + 37(0% ) Ấn
5400Vàng + 5400Dầu
2700Vàng 6345 Hy sinh
Thành 8 - 12 15 Sao + 38(0% ) Ấn
5600Vàng + 5600Dầu
2800Vàng 6165 Hy sinh
Thành 8 - 13 15 Sao + 39(0% ) Ấn
5800Vàng + 5800Dầu
2900Vàng 5920 Hy sinh
Thành 8 - 14 16 Sao + 40(0% ) Ấn
6000Vàng + 6000Dầu
3000Vàng 6065 Hy sinh
Thành 8 - 15 20 Sao + 10(0% ) Ấn
15000Vàng + 15000Dầu
7500Vàng 6680 Hy sinh