Kỹ Năng: Trời Giáng

Trời GiángTrời Giáng
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Có 10% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 0.5 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây. 3 sec. 20
2 Có 10% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 1 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây. 1 sec. 3 sec. 40
3 Có 10% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây. 2 sec. 3 sec. 60
4 Có 15% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây. 2 sec. 3 sec. 80
5 Có 20% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 2 sec. 3 sec. 100
6 Có 25% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 2 sec. 3 sec. 120
7 Có 30% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 2 sec. 3 sec. 140
8 Có 35% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 2 sec. 3 sec. 160
9 Có 40% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 2 sec. 3 sec. 180
10 Có 45% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2.5 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây. 2 sec. 3 sec. 200