Kỹ Năng: Thánh Quang

Thánh QuangThánh Quang
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 5% máu tối đa và giảm 5% thiệt hại phải nhận. 50 min. 20
2 Tăng 10% máu tối đa và giảm 8% thiệt hại phải nhận. 50 min. 40
3 Tăng 15% máu tối đa và giảm 12% thiệt hại phải nhận. 50 min. 60
4 Tăng 20% máu tối đa và giảm 16% thiệt hại phải nhận. 50 min. 80
5 Tăng 26% máu tối đa và giảm 20% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tăng 35% máu tối đa và giảm 26% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tăng 48% máu tối đa và giảm 36% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tăng 65% máu tối đa và giảm 50% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tăng 90% máu tối đa và giảm 60% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 50 min. 180
10 Tăng 120% máu tối đa và giảm 70% thiệt hại phải nhận. 50 min. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
32
Hiệp Sĩ
28