Kỹ Năng & Đá Tinh: Thánh Quang

Thánh QuangThánh Quang
Cấp Thông Báo Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 5% máu tối đa và giảm 5% thiệt hại phải nhận. 50 sec. 20
2 Tăng 10% máu tối đa và giảm 8% thiệt hại phải nhận. 50 sec. 40
3 Tăng 15% máu tối đa và giảm 12% thiệt hại phải nhận. 50 sec. 60
4 Tăng 20% máu tối đa và giảm 16% thiệt hại phải nhận. 50 sec. 80
5 Tăng 26% máu tối đa và giảm 20% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 sec. 100
6 Tăng 35% máu tối đa và giảm 26% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 sec. 120
7 Tăng 48% máu tối đa và giảm 36% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 sec. 140
8 Tăng 65% máu tối đa và giảm 50% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 sec. 160
9 Tăng 90% máu tối đa và giảm 60% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 50 sec. 180
10 Tăng 120% máu tối đa và giảm 70% thiệt hại phải nhận. 50 sec. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
44
Đế Thần Sợ Hãi
40
Chủ Tế Quỷ
40
Ripper
40
Hiệp Sĩ
38
Rồng Xương
36
Pháp Sư Vũ Trụ
31
Nữ Kiếm Sĩ
30
Ma Nữ Liềm Băng
26
Băng Phụng
22