Tài liệu tham khảo

Sên Còi

Sên Còi Khả năng: Hy Sinh, Cho 100 Kinh nghiệm Chiêu khi hy sinh.

Không thể sử dụng Sên trong trận chiến. Thay vào đó, chúng được sử dụng để tăng cấp chiêu thức của Tướng.
Đài Tướng – Hấp thụ 1 Tướng

Hy Sinh

Lấy

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Tuyển tướng ở chế độ Nhà kho để nhận Thẻ Tướng và Tinh chất sên trong Nhà Kho.
Có thể Tuyển Tướng bằng cách dùng Ấn, Ngọc, hoặc Danh Vọng.

Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Tuyển Tướng bằng Danh Vọng. 500 Sao 65%
Tuyển bằng Ấn 5 Ấn 100 %

* -Rất có thể là gần đúng.